სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტი ვერ მოიძებნა

ი. ღარიბაშვილი, მ.ჯავახიშვილი, რ.ჟღენტი. თანამედროვე სამონტაჟო ქაფი და ჰერმეტიკები-საიმედო დამხმარე საშუალებები რემონტის დროს. ჟურნალი ,,ენერგია". 2009წ. №2.

გ. იაშვილი. თანამედროვე სტრატეგიული მენეჯერი და მისი როლი წარმოებაში. . სამეცნიერო ჟურნალი ,,ხელისუფლება და საზოგადოება”. 2007წ. № 4, გვ. 69-77 .

ს. ხიზანიშვილი. თანამედროვე შრომითი ორგანიზაციები და კომუნიკაციის პრობლემები. გორის სასწავლო უნივერსიტეტი, "უნივერსალი", სამეცნიერო შრომების კრებული. 2012წ. # 3, გვ.71-75 .

თ. მახარაშვილი, გ.მახარაშვილი. თბილისის "პრესტიჟული" უბნების განაშენიანების პრობლემები. კრებული "კავკასიის მაცნე". 2004წ. X 13.

ლ. ჩხეიძე, ნ.ჯვარელია. თბილისის ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების ტენდენცია და ეკოლოგიური სიტუაციის გაუმჯობესების გზები. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი ``ენერგია``. 2010წ. #3(55), გვ. 73-77.

გ. წანაწყენიშვილი. თბილისის თანამედროვე მრავალბინიან საცხოვრებელთა არქიტექტურულ-გეგმარებითი სტრუქტურების შედარებითი ანალიზის ცდა. სტუ, კამარა, ქართული არქიტექტურის თეორიისა და ისტორიის საკითხები. 2005წ. 1(4),128-134, ISSN 1512-2956.

ნ. ზაუტაშვილი, ბ. მხეიძე. თბილისის თერმების ქიმიური შედგენილობის ფორმირების ჰიდროგეოქიმიური თავისებურებანი.. საქართველოს ჰ/გ და ს/გ ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2007წ. XVI, 136-140 გვ..

ნ. ზაუტაშვილი, ბ.მხეიძე, ი.ნანაძე. თბილისის თერმული წყლების საბადოს ჰიდროგეოქიმიური ზონალობის თავისებურებანი.. საუწყებათაშორისო სამეცნიერო შრომათა კრებული "არამედიკამენტური საშუალებების გამოყენების პრობლემები მედიცინაში". 2007წ. 37-42 გვ..

რ. მიშველაძე. თბილისის ლიტერატურული ცხოვრება, . კრებული ,,ისტორიული თბილისი’’, ,,კულტურული ასპექტები’’, თბილისი, . 2014წ. .

მ. მაისურაძე. თბილისის საცხოვრებელი ფონდის განვითარების საკითხი.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომების კრებული, . 1990წ. 12(368).

დ. ჩიჩუა. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი გამომცემლობა. სტუ-ს არქიტექტურის ფაკულტეტის კრებული . 2005წ. .

უ. ზვიადაძე, მ. მარდაშოვა, დ. ჩუტკერაშვილი, ნ. ქიტიაშვილი. თბილისის ტერიტორიაზე სამშენებლო ქვაბულში მიწისქვეშა წყლების მოდინების შესახებ. სტუ-ს შრომები, #2(472), თბილისი, გვ. 45-51. 2009წ. ISSN1512-0996.

ე. თევზაძე. თბილისის ძველი ბაღები, ფასეულობა და აუცილებლობა". ილიაზდი #1 "თბილისის არქიტექტურის პრობლემები" ხელოვნების ინტერდისციპლინარული კვლევის ლაბორატორიის არაპერიოდული გამოცემა. 2001წ. #1, 8-9 გვ..

ე. თევზაძე, ვ.ვარდოსანიძე. თბილისური ეზო _ ქალაქური გარემოს ტრადიციული ელემენტი. საინფორმაციო ბიულეტენი სერია . 1990წ. #6, 1-6 გვ..

გ. იაშვილი, ჭოხონელიძე გ., ჩანტლაძე ზ.. თბილისში , თემქის დასახლების IV მ/რ-ის ტერიტორიაზე განვითარებული მეწყრული პროცესის კვლევები განაშენიანებასთან დაკავშირებით. ჰიდროგეოლოგიის და საინჟინრო გეოლოგიის ინსტიტუტის შრომათა კრებულიXVI,თბილისი,. 2007წ. გვ.172-176.

თ. ამყოლაძე, გ. ცინცაძე. თბილისში მშენებარე მრავალფუნქციური სამუზეუმო და სასტუმრო შენობების შემომზღუდავი კედლების თერმოიზოლაცია და მათი ეკონომიურობა. ,,ენერგია’’ თბილისი, 2009.. 2009წ. .

თ. სანიკიძე. თბილისში სამუზეუმო ცენტრის ჩამოყალიბების შესახებ (იდეა ახლო წარსულისა შორეული მომავლისათვის. კავკასიის მაცნე (სპეციალური გამოცემა). 2003წ. 3, გვ. 51–54 (რეზ. ინგლ. და რუს. ენებზე).

რ. იმედაძე, ა.წაქაძე, ი.ღარიბაშვილი. თბოსაიზოლაციო სამუშაოები,მასალები და მათი გამოყენების მეთოდები. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი . 2011წ. #1 გვ.35-40 ISSN 1512-3936.

გ. დურგლიშვილი, გ. უოლი, გ. ბერაია. თელეთის ნავთობის საბადოზე ჩატარებული საინტენსიფიკაციო სამუშაოების შედეგები. ჟურნალი "საქართველოს ნავთობი და გაზი". 2004წ. # 9, 5 გვ..