სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  25124 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

თ. მაგრაქველიძე, ბანცაძე ნ, ლეკვეიშვილი ნ, ლომიძე ხ, მიქაშავიძე ა, რუსიშვილი ჯ. პრანდტლის რიცხვის გავლენა თბოგაცემაზე სარევიან აპარტში. ა.ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი. შრომათა კრებული. 2012წ. თბილისი. გვ.116-120.

თ. ბარამაშვილი, ჯ. უფლისაშვილი, ზ. უფლისაშვილი, ლ. მძევაშვილი. პრაქტიკაში ფართოდ გავრცელებული კინემატიკური წყვილების კონსტრუირება სამგანზომილებიანი გრაფიკული რედაქტორით. გამომცემლობა ,,ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა", სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ,,ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა". 2012წ. #2(24)2012, გვ.3-13, ISSN 1512-3537.

ზ. კვინიკაძე, ი.ბაციკაძე, გ. შენგელია. პრაქტიკული მეცადინეობებისა და საშინაო დავალებების რვეულის კონსტრუქციული სქემა და მეთოდოლოგიური საფუძვლები. საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალ ‘’მოამბის’’ დამატება შრომები . 2006წ. №6, 5.

ი. ყრუაშვილი. პრაქტიკული მოხაზულობის წყალსაშვზე გადადინებული ღვარცოფული ნაკადების შეუღლებული სიღრმეების გაანგარიშება. საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომათა კრებული "სასოფლო-სამეურნეო წარმოების მექანიზაციისა და ელექტროფიკაციის ტექნიკური საშუალებების სრულყოფის საკითხები ". 1993წ. ნაწილი 2, თბილისი , გვ. 87-91.

ლ. ქათამაძე. პრაქტიკული სიმართლე ჟურნალისტიკაში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომათა კრებული ,,განათლება”. 2012წ. N1(4),გვ..49-59.

ლ. შაიშმელაშვილი. პრეზიდენტის ინსტიტუტი. ჟურნალი ომეგა. 2000წ. #3, გვ. 4–9.

ლ. შაიშმელაშვილი. პრეზიდენტის ინსტიტუტის დამკვიდრება საზღვარგარეთის ქვეყნებსა და საქართველოში. მართლმსაჯულება და კანონი. 2010წ. #2(25), 28–39.

ლ. შაიშმელაშვილი. პრეზიდენტის უფლებამოსილებები საპრეზიდენტო რესპუბლიკის პირობებში. ჟურნალი სამართალი. 2001წ. #5, გვ. 20–22.

თ. თოდუა, მ. ჩხაიძე. პრეპარირება ფონური სტრუქტურებისათვის. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. შრომები.. 2004წ. #1(451). გვ. 168–171.

ნ. ბერაია, ი. ზედგინიძე. პრეციზიულობის შეფასებაზე მიმართული ექსპერიმენტის დაგეგმვის ზოგადი საკითხები . პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი “ინტელექტი" . 2009წ. 1(33), გვ.106-109.

ნ. ბერაია, ი. ზედგინიძე. პრეციზიულობის შეფასებაზე მიმართული ექსპერიმენტის შედეგად მიღებულ მონაცემთა ანალიზის რობასტული მეთოდების გამოყენება . შრომები მართვის ავტომატიზებული სისტემები . 2009წ. 1(6), გვ. 16-20.

რ. შენგელია. პრივატიზაცია და ძირითადი კაპიტალის განახლების, სოციალურ-ეკონომიკური ასპექტი. ჟურნ. ”ეკონომიკა” . 1998წ. №10-12, .

ჟ. წიკლაური-შენგელია. პრივატიზაცია და ძირითადი კაპიტალის განახლების, სოციალურ-ეკონომიკური ასპექტი. . ჟურნ. ”ეკონომიკა” . 1998წ. 10-12.

გ. ტყეშელაშვილი, ზარნაძე გულსუნდა. პრივატიზაციასა და სამეწარმეო აქტივობაზე მოქმედი ფაქტორების დახასიათება. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2011წ. #4. 17-27 გვ..

რ. შენგელია. პრივატიზაციის არსი: სადღეისო პრობლემები . ჟურნ. ”ეკონომიკა” . 1994წ. №9-12.

ჟ. წიკლაური-შენგელია. პრივატიზაციის არსი: სადღეისო პრობლემები . . ჟურნ. ”ეკონომიკა” . 1994წ. 9-12.

ნ. ცანავა. პრივატიზაციის როლი მრეწველობის განვითარებაში, . თსუ-ს შრომების კრებული მიძღვნილი თსუ-ს დაარსების 80 წლისთავისადმი, თსუ-ს გამომცემლობა. 1998წ. 6 გვ.

რ. სამხარაძე, ზ. გასიტაშვილი, ა. ფრანგიშვილი, ი. ვერულავა. პრიორიტეტულ-კონფლიქტური ქსელი - პეტრის ქსელის ახალი გაფართოება. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. შრომები . 2000წ. #2 (430).

გ. ფიფია, რ. კაკუბავა, დ. გულუა, ვ. დიდმანიძე. პრიორიტეტული M/G/1 სისტემა ზოგიერთი შეზღუდვით. . სტუ-ს შრომები №1 (475), 2010წ. გვ 81-84. . 2010წ. .

რ. კაკუბავა, დ. გულუა, გ. ფიფია, ვ. დიდმანიძე. პრიორიტეტული M/G/1 სისტემა ზოგიერთი შეზღუდვით.. სტუ-ს შრომები №1 (475), 2010წ. გვ 81-84. . 2010წ. .