სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26222 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ვ. მაისურაძე, მ. სალუქვაძე, თოფჩიშვილი ა. ოპტიმალური დაპროექტების დეტერმინირებული ამოცანების გადაწყვეტის მეთოდები და მათი ეფექტურობის ექსპერიმენტული შეფასება. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ა.ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2002წ. .

ნ. ჯიბლაძე, მ.სალუქვაძე, ა.თოფჩიშვილი, ვ.მაისურაძე. ოპტიმალური დაპროექტების დეტერმინირებული ამოცანების გადაწყვეტის მეთოდები და მათი ეფექტურობის ექსპერიმენტული შეფასება. ა.ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2002წ. #6, გვ.5–19.

ქ. ვეზირიშვილი-ნოზაძე, თ. ნოძაძე, მ. ჯიხვაძე. ოპტიმალური ენერგოეკოლო-გიური სითბო–სიცივით მომარაგების სისტემების შერჩევა. სამეცნიერო ტექნ. ჟურნალი „ენერგია“. 0წ. N1(77) თბილისი, 2016 ISSN 1512–0120 გვ.10–16.

ქ. ვეზირიშვილი-ნოზაძე, თ.ნოზაძე, მ.ჯიხვაძე, ა.მორჩილაძე. ოპტიმალური ენერგოეკოლოგიური სითბო-სიცივით მომარაგების სისტემების შერჩევა. სამეცნიერო ტექ.ჟურნალი "ენერგია". 2016წ. N1(77)თბილისი ISSN 1512-0120 გვ.10-16.

ნ. ტყემალაძე, მ. ხანჯალაშვილი, სხვა. ოპტიმალური პარამეტრების შერჩევა მასწავლ მოდელში კოდირებული ინფორმაციის საფუძველზე. სწავლებით სახეთა გამოცნობის ზოგიერთი ამოცანა და ექსპერტული სისტემები. შრომების კრებული. ”ინტელექტი“, თბილისი,. 1998წ. .

თ. ბერიძე, ტ. კიკვაძე. ოპტიმალური პორტფელის ფორმირება მათემატიკური პროგრამირების მეთოდების გამოყენებით. ჟურნალი "ხელისუფლება და საზოგადოება",ISSN 1512--374X. 2008წ. გვ. 47-53.

ნ. მაღლაკელიძე, ვ.სესაძე, ვ.კეკენაძე, გ.ჭიკაძე. ოპტიმალური რეგულატორების ანალიზური კონსტრუირების პრობლემების გადაწყვეტა სინერგეტიკის მეტოდებით. სტუ შრომები მართვის ავტომატიზებული სისტემები. 2012წ. გვ.191-194.

რ. ხუციშვილი, ე. სადაღაშვილი. ოპტიმალური რეჟიმის დადგენა ხარისხის შენარჩუნების მიზნით ხილ-კენკროვანი ნაყოფიდან წვენის მიღების პროცესში. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი . 2013წ. №1,გვ.123-126.

გ. ცაავა, null. ოპტიმალური საგადასახადო სოსტემის ძიება ქვეყნის ეკონომიკური განვითარების საფუძველი . ჟურნალი "ბუღალტრული აღრიცხვა", . 2006წ. #12, გვ. 8-11..

თ. ბერიძე, ტ. კიკვაძე, კაჭარავა ხ.. ოპტიმალური საინვესტიციო პორტფელის ფორმირება. სტუ-ს შრომების კრებული. 2008წ. #1, გვ. 117-120.

ს. შარაშენიძე, გ. შარაშენიძე, ა. ბალიაშვილი, პ. კურტანიძე,. ოპტიმალური სამუხრუჭო ბერკეტული გადაცემის დამატებითი თავისუფალი მოძრაობის დიფერენციალური განტოლებები.. სტუ-ს სამეცნიერო შრომები, ISSN 1512-0996,. 2011წ. N1(479), თბილისი, 2011, გვ. 67-71.

გ. შარაშენიძე, ა. ბალიაშვილი, პ. კურტანიძე, ს. შარაშენიძე.. ოპტიმალური სამუხრუჭო ბერკეტული გადაცემის დამატებითი თავისუფალი მოძრაობის დიფერენციალური განტოლებები.. სტუ-ს სამეცნიერო შრომები, ISSN 1512-0996,. 2011წ. N1(479), თბილისი, 2011, გვ. 67-71..

ს. შარაშენიძე, გ. შარაშენიძე, პ. კურტანიძე, ა. ბალიაშვილი,. ოპტიმალური სამუხრუჭო ბერკეტული გადაცემის დამატებითი კონტაქტურ-წყვეტილი მოძრაობის დიფერენციალური განტოლებები შეერთებებში ცვეთების გათვალისწინებით.. სტუ-ს სამეცნიერო შრომები, ISSN 1512-0996,. 2011წ. N 3(481), თბილისი, 2011, გვ. 83-86.

გ. შარაშენიძე, პ. კურტანიძე, ა. ბალიაშვილი, ს. შარაშენიძე.. ოპტიმალური სამუხრუჭო ბერკეტული გადაცემის დამატებითი კონტაქტურ-წყვეტილი მოძრაობის დიფერენციალური განტოლებები შეერთებებში ცვეთების გათვალისწინებით.. სტუ-ს სამეცნიერო შრომები, ISSN 1512-0996,. 2011წ. N 3(481), თბილისი, 2011, გვ. 83-86..

გ. შარაშენიძე, პ. კურტანიძე, ა. შარვაშიძე. ოპტიმალური სამუხრუჭო ბერკეტული გადაცემის დამატებითი კონტაქტური მოძრაობის დიფერენციალურ განტოლებათა სისტემა ღრეჩოების გათვალისწინებით.. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის სამეცნიერო შრომების კრებული “მეცნიერება და ტექნოლოგიები”, ISSN 0130-7061, . 2011წ. N(1-3), თბილისი, 2011, გვ. 88-92..

ა. შარვაშიძე, გ. შარაშენიძე, პ. კურტანიძე, გ. უსანეთაშვილი.. ოპტიმალური სამუხრუჭო ბერკეტული გადაცემის დამატებითი კონტაქტური მოძრაობის დიფერენციალურ განტოლებათა სისტემა ღრეჩოების გათვალისწინებით.. “მეცნიერება და ტექნოლოგიები” საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ყოველთვიური სამეცნიერო-რეფერირებული ჟურნალი ISSN 0130-7061. 2011წ. № 1-3, 2011 გვ. 88-92..

ი. ჯვარშეიშვილი, გ. შარაშენიძე თ. დუნდუა ა. შარვაშიძე პ. კურტანიძე,. ოპტიმალური სამუხრუჭო ბერკეტული გადაცემის კინემატიკა სახსრულ შეერთებებში ღრეჩოების გათვალისწინებით.. “მეცნიერება და ტექნოლოგიები” საქ. მეცნიერებათა აკადემიის ყოველთვიური სამეცნიერო-რეფერირებული ჟურნალი ISSN 0130-7061,. 2010წ. თბილისი 2010წ. ¹#7-9. გვ. 77-84.

გ. შარაშენიძე, პ. კურტანიძე, თ. დუნდუა, ი. ჯვარშეიშვილი, მ. ახალბედაშვილი, ა. შარვაშიძე.. ოპტიმალური სამუხრუჭო ბერკეტული გადაცემის კინემატიკა სახსრულ შეერთებებში ღრეჩოების გათვალისწინებით.. საქართველოს მეცნ. აკადემიის შრომების კრებული “მეცნიერება და ტექნოლოგიები”. ISSN №0130-7061.. 2010წ. N (7-9), თბილისი, 2010, გვ. 77-84. .

ზ. კაპანაძე. ოპტიმალური შედგენილი ორტესებრი კოჭები მშენებლობაში. სტუ, "შრომები". 2012წ. #3 (485), თბილისი.

ზ. კაპანაძე, ბ. გვასალია. ოპტიმალური შედგენილი ორტესებრი კოჭის კომპიუტერული დაპროექტება. სტუ, "შრომები". 2012წ. #3(485), გვ. 17-25.