სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. ჟველია. ოდიშის სამთავროს სამთავროს უკანასკნელი პერიოდის ისტორიიდან. სამეცნიერო ჟურნალი „განთიადი“. 2001წ. #1-2.

ლ. ტაბატაძე. ოზოგენერატორის „სამანი-2“ გამოყენება მეცხოველეობაში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომების კრებული. 2017წ. №1 (503) , 11-16.

გ. დანელია, თ. ფალავანდიშვილი, ზ. ჩაქსელიანი. ოზურგეთის რაიონში წითელ მიწა ნიადაგების ქვეშ გადაადგილებული ჩაის ნედლეულისა და საქართველოს ეროვნულ ბაზარზე რეალიზებადი შავი ბაიხის ჩაის პროდუქციის ეკოქიმიკური ექსპერტიზა.. თბილისი, საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია. 2015წ. N 34; გვ:316-324.

თ. ფალავანდიშვილი, ზაურ ჩანქსელიანი. ოზურგეთის რაიონში წითელმიწა ნიადაგების ქვეშ გაადგილებული ჩაის ნედლეულისა და საქართველოს ეროვნულ ბაზარზე რეალიზებადი შავი ბაიხის ჩაის პროდუქციის ეკოქიმიური ექსპერტიზა. გამომცემლობა ს/მ მეცნიერებათა აკადემია "მოამბე". 2015წ. ტომი 34, გვ. 324-334.

თ. ჭანტურია, ი. ღარიბაშვილი, რ. ჟღენტი. ოთახებისა და ხელმძღვანელთა კაბინეტების ბგერაიზოლაცია. ჟურნალი" ენერგია". 2008წ. № 4.

რ. ოთინაშვილი. ოთინაშვილი რ., სახელმწიფო უშიშროების სამინისტროს სტრატეგია ქვეყნის ეკონომიკური ინტერესების დაცვაში - გარდამავალი პერიოდის საფინანსო ეკონომიკური პრობლემები საქართველოში, . თბილისი:ფინანსების სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის შრომების კრებული,. 2000წ. ტ.4, გვ. 315; .

თ. აბუაშვილი. ოთხკოტიანი თანაბარკუთხურ სიჩქარიანი კარდანული სახსრის ახალი კონსტრუქციის შექმნა და ანალიზი. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ტრანსპორტი. 2005წ. #4.

რ.ბიძინაშვილი, ო.ხაზარაძე, თ.. ოთხპანელიანი კომბინირებული ბაგიროვანი წინასწარდაძაბული შპენგელური სისტემის მდგრადობაზე გაანგარიშება მდგრადობის დაკარგვის ასიმეტრული ფორმა. . 2005წ. 2(14).

რ.ბიძინაშვილი, ო.ხაზარაძე, ო.გიორგაძე. ოთხპანელიანი კომბინირებული ბაგიროვანი წინასწარდაძაბული შპენგელური სისტემის მდგრადობაზე გაანგარიშება მდგრადობის დაკარგვის სიმეტრული ფორმა. კერამიკა,. 2005წ. 2(14).

ო. ხაზარაძე, ა.სოხაძე, თ.გიორგაძე, რ.ბიძინაშვილი, ო.კერესელიძე. ოთხპანელიანი კომბინირებული ბაგიროვანი წინასწარდაძაბული შრენგელური სისტემის გაანგარიშება მდგრადობაზე. მდგრადობის დაკარგვის სიმეტრიული ფორმა. საქართველოს კერამიკოსთა ასოციაციის ჟურნალი . 2005წ. ISSN 1512-0325, N2(14).

მ. დემეტრაშვილი, ჯ.უფლისაშვილი. ოთხრგოლა სივრცითი სახსროვანი მექანიზმის სინთეზი გამავალი რგოლის სვლის საშუალო სიჩქარის ცვალებადობის კოეფიციენტის მიხედვით. "საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე". 1985წ. №1(119) გვ165-168 თბილისი.

ა. შარვაშიძე, დ. გოგიშვილი, დ. ჩიტაძე, კ. შარვაშიძე. ოთხღერძიანი სატვირთო ვაგონის 18-100 მოდელის სავალი ნაწილის ძირითადი კვანძების ურთიერთშეკავშირების ხარისხის გავლენა თვლებისა და რელსების ცვეთებზე ვაგონის მოძრაობისას ლიანდაგის მრუდწირულ უბნებზე.. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. ISSN 1512-3537. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი. 2011წ. №¹1 (20) 2011. გვ. 50-56..

ი. კალანდია. ოიროვნება და შემოქმედება. . კრებული „ფილოსოფია, კულტურა, შემოქმედება, გამომცემლობა „უნივერსალი“, თბილისი, . 2009წ. .

ნ. თევზაძე. ოკეანისპირა საცხოვრებელი გარემო. თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა, ამერიკის შესწავლის საკითხები III. 2005წ. ISSN 1512-1585, 371-376.

ვ. დათაშვილი, ლამარა ქოქიაური. ოკონომიკური კრიზისი და საქართველოს ეკონომიკური გარემო. ჟურნალი "სოციალური ეკონომიკა XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები". 2009წ. 2.

მ. ჯაფარიძე. ოკრიბის ბარიტშემცველი კვანძის ენდოგენური გამადნების ფორმირების სიღრმე. სტუ შრომები #2 (472). 2009წ. .

ნ. ქაჯაია, შ. გეგია, თ. ლიპარტია. ოკრიბის მადნიანი კვანძის ბარიტის მინერალიზაციის ეტაპების შესახებ, თბილისი. სსიპ ჰიდროგეოლოგიისა დასაინჟინრო გეოლოგიის ინტიტუტი, შრომების კრებული; თბილისი. 2007წ. ტომი XVI; პროფ. ი.ბუაჩიძის საიუბილეო კრებული.

მ. ჯაფარიძე. ოკრიბის მადნიანი კვანძის ბარიტშემცველი ველების შედარებითი დახასიათება. გადაცემულია დასაბეჭდად - სტუ შრომები. წ. .

მ. ცინცაძე, გ.ცინცაძე თ.ედილაშვილი, თ.წივწივაძე, ნ.ბოლქვაძე. ოლღა მამულაიშვილისა და მარიამ ჭყონიას შრომა კოორდინაციული ქიმიის ნაერთების სინთეზის დარგში. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი . 2013წ. ტ.13, N1. გვ.178-181.

თ. ედილაშვილი, მ. ცინცაძე, გ. ცინცაძე, თ. წივწივაძე, ნ. ბოლქვაძე.. ოლღა მამულაიშვილისა და მარიამ ჭყონიას შრომა კოორდინაციული ქიმიის ნაერთების სინთეზის დარგში. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2013წ. ტ.13, №1, გვ.178-181.