სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ქ. ვეზირიშვილი-ნოზაძე, თ.ნოზაძე, მ.ჯიხვაძე, ა.მორჩილაძე. ოპტიმალური ენერგოეკოლოგიური სითბო-სიცივით მომარაგების სისტემების შერჩევა. სამეცნიერო ტექ.ჟურნალი "ენერგია". 2016წ. N1(77)თბილისი ISSN 1512-0120 გვ.10-16.

ნ. ტყემალაძე, მ. ხანჯალაშვილი, სხვა. ოპტიმალური პარამეტრების შერჩევა მასწავლ მოდელში კოდირებული ინფორმაციის საფუძველზე. სწავლებით სახეთა გამოცნობის ზოგიერთი ამოცანა და ექსპერტული სისტემები. შრომების კრებული. ”ინტელექტი“, თბილისი,. 1998წ. .

თ. ბერიძე, ტ. კიკვაძე. ოპტიმალური პორტფელის ფორმირება მათემატიკური პროგრამირების მეთოდების გამოყენებით. ჟურნალი "ხელისუფლება და საზოგადოება",ISSN 1512--374X. 2008წ. გვ. 47-53.

ნ. მაღლაკელიძე, ვ.სესაძე, ვ.კეკენაძე, გ.ჭიკაძე. ოპტიმალური რეგულატორების ანალიზური კონსტრუირების პრობლემების გადაწყვეტა სინერგეტიკის მეტოდებით. სტუ შრომები მართვის ავტომატიზებული სისტემები. 2012წ. გვ.191-194.

რ. ხუციშვილი, ე. სადაღაშვილი. ოპტიმალური რეჟიმის დადგენა ხარისხის შენარჩუნების მიზნით ხილ-კენკროვანი ნაყოფიდან წვენის მიღების პროცესში. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი . 2013წ. №1,გვ.123-126.

გ. ცაავა, null. ოპტიმალური საგადასახადო სოსტემის ძიება ქვეყნის ეკონომიკური განვითარების საფუძველი . ჟურნალი "ბუღალტრული აღრიცხვა", . 2006წ. #12, გვ. 8-11..

თ. ბერიძე, ტ. კიკვაძე, კაჭარავა ხ.. ოპტიმალური საინვესტიციო პორტფელის ფორმირება. სტუ-ს შრომების კრებული. 2008წ. #1, გვ. 117-120.

ს. შარაშენიძე, გ. შარაშენიძე, ა. ბალიაშვილი, პ. კურტანიძე,. ოპტიმალური სამუხრუჭო ბერკეტული გადაცემის დამატებითი თავისუფალი მოძრაობის დიფერენციალური განტოლებები.. სტუ-ს სამეცნიერო შრომები, ISSN 1512-0996,. 2011წ. N1(479), თბილისი, 2011, გვ. 67-71.

გ. შარაშენიძე, ა. ბალიაშვილი, პ. კურტანიძე, ს. შარაშენიძე.. ოპტიმალური სამუხრუჭო ბერკეტული გადაცემის დამატებითი თავისუფალი მოძრაობის დიფერენციალური განტოლებები.. სტუ-ს სამეცნიერო შრომები, ISSN 1512-0996,. 2011წ. N1(479), თბილისი, 2011, გვ. 67-71..

ს. შარაშენიძე, გ. შარაშენიძე, პ. კურტანიძე, ა. ბალიაშვილი,. ოპტიმალური სამუხრუჭო ბერკეტული გადაცემის დამატებითი კონტაქტურ-წყვეტილი მოძრაობის დიფერენციალური განტოლებები შეერთებებში ცვეთების გათვალისწინებით.. სტუ-ს სამეცნიერო შრომები, ISSN 1512-0996,. 2011წ. N 3(481), თბილისი, 2011, გვ. 83-86.

გ. შარაშენიძე, პ. კურტანიძე, ა. ბალიაშვილი, ს. შარაშენიძე.. ოპტიმალური სამუხრუჭო ბერკეტული გადაცემის დამატებითი კონტაქტურ-წყვეტილი მოძრაობის დიფერენციალური განტოლებები შეერთებებში ცვეთების გათვალისწინებით.. სტუ-ს სამეცნიერო შრომები, ISSN 1512-0996,. 2011წ. N 3(481), თბილისი, 2011, გვ. 83-86..

გ. შარაშენიძე, პ. კურტანიძე, ა. შარვაშიძე. ოპტიმალური სამუხრუჭო ბერკეტული გადაცემის დამატებითი კონტაქტური მოძრაობის დიფერენციალურ განტოლებათა სისტემა ღრეჩოების გათვალისწინებით.. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის სამეცნიერო შრომების კრებული “მეცნიერება და ტექნოლოგიები”, ISSN 0130-7061, . 2011წ. N(1-3), თბილისი, 2011, გვ. 88-92..

ა. შარვაშიძე, გ. შარაშენიძე, პ. კურტანიძე, გ. უსანეთაშვილი.. ოპტიმალური სამუხრუჭო ბერკეტული გადაცემის დამატებითი კონტაქტური მოძრაობის დიფერენციალურ განტოლებათა სისტემა ღრეჩოების გათვალისწინებით.. “მეცნიერება და ტექნოლოგიები” საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ყოველთვიური სამეცნიერო-რეფერირებული ჟურნალი ISSN 0130-7061. 2011წ. № 1-3, 2011 გვ. 88-92..

ი. ჯვარშეიშვილი, გ. შარაშენიძე თ. დუნდუა ა. შარვაშიძე პ. კურტანიძე,. ოპტიმალური სამუხრუჭო ბერკეტული გადაცემის კინემატიკა სახსრულ შეერთებებში ღრეჩოების გათვალისწინებით.. “მეცნიერება და ტექნოლოგიები” საქ. მეცნიერებათა აკადემიის ყოველთვიური სამეცნიერო-რეფერირებული ჟურნალი ISSN 0130-7061,. 2010წ. თბილისი 2010წ. ¹#7-9. გვ. 77-84.

გ. შარაშენიძე, პ. კურტანიძე, თ. დუნდუა, ი. ჯვარშეიშვილი, მ. ახალბედაშვილი, ა. შარვაშიძე.. ოპტიმალური სამუხრუჭო ბერკეტული გადაცემის კინემატიკა სახსრულ შეერთებებში ღრეჩოების გათვალისწინებით.. საქართველოს მეცნ. აკადემიის შრომების კრებული “მეცნიერება და ტექნოლოგიები”. ISSN №0130-7061.. 2010წ. N (7-9), თბილისი, 2010, გვ. 77-84. .

ზ. კაპანაძე. ოპტიმალური შედგენილი ორტესებრი კოჭები მშენებლობაში. სტუ, "შრომები". 2012წ. #3 (485), თბილისი.

ზ. კაპანაძე, ბ. გვასალია. ოპტიმალური შედგენილი ორტესებრი კოჭის კომპიუტერული დაპროექტება. სტუ, "შრომები". 2012წ. #3(485), გვ. 17-25.

გ. ბელთაძე, ბ. აკობიძე. ოპტიმიზაცია იერარქიულ სისტემებში რანჟირებული კრიტერიუმების შემთხვევაში. ქუთაისის ტექნიკური უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომები. 2002წ. № 1 (10), გვ. 9-12 .

ლ. გაჩეჩილაძე. ოპტიმიზაციის დინამიკური ამოცანების გადაწყვეტის ერთი რიცხვითი მეთოდის შესახებ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი . 2002წ. 145. ISSN 99928-4-X.

ლ. გაჩეჩილაძე. ოპტიმიზაციის დინამიკური ამოცანების გადაწყვეტის ერთი რიცხვითი მეთოდის შესახებ . საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ყოველთვიური სამეცნიერო-რეფერირებული ჟურნალი "მეცნიერება და ტექნოლოგიები". 2002წ. 10-12; 15-19 ISSN 0130-7061.