სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები:

ა. დუნდუა. კომბინაციური დისკრეტული მოწყობილობების პროგრამული რეალიზაცია შემავალი ნაკრების ასახვის მეთოდის გსმოყენებით. "ტრანსპორტი". 2004წ. № 1; გვ. 5 - 8..

გ. ჯოლია, ბულია ლაშა. კომპარატივისტიკური (შედარებითი) მენეჯმენტი. ჟურ. ”ეკონომიკა”; ISSN 0206-2828. 2008წ. #10; გვ. 98-106.

მ. ბალიაშვილი, ა.ბენაშვილი, გ.ბენაშვილი. კომპიუტერებისათვის სისტემური პლატის და კორპუსის ფორმ-ფაქტორის შერჩევის საკითხისათვის. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. მართვის ავტომატიზებული სისტემები. 2016წ. №2 (22).

ა. დუნდუა. კომპიუტერი, მეცნიერება და აზროვნების ლინგვისტურ-ფილოსოფიური ასპექტები. "მეცნიერება და ტექნიკა". 1995წ. № 540; გვ. 69 -82.

ი. გოცირიძე. კომპიუტერულ ტომოგრაფიასთან დაკავშირებული რადიოაქტიური დასხივების დოზების შემცირების შესაძლებლობები. აკადემიკოს ივერი ფრანგიშვილის დაბადების 85 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა“. გვ. 202.. 2015წ. 202.

უ. ზვიადაძე, მ. მარდაშოვა, მ. ტყებუჩავა, მ. გოგია. კომპიუტერული პროგრამის გამოყენება ფერდობების მდგრადობის შეფასებისათვის. ჟურნალი "მეცნიერება და ტექნოლოგიები", #10-12, გვ. 67-72 . 2003წ. ISSS 0130-7061.

თ. მუსელიანი, ლ. იმნაიშვილი, მუსელიანი გრიგოლი, ჩხუკვაძე კარლო, იარალაშვილი დავითი. კომპიუტერული ტექნიკის დატვირთვის გავლევა ელექტროენერგიის ხარისხზეGe. Georgian Enginering News . 2011წ. #4,გვ.63-66.

ლ. ჩხეიძე, ჯვარელია ნინო. კომპიუტერული ტექნიკის სათავსებში შრომის პირობების ანალიზი. საქართველოს ახალგაზრდა მეცნიერთა საზოგადოებრივი აკადემია. საერთაშორისო სამეცმიერო ჟურნალი ``"ინტელექტუალი". 2012წ. 19. 201-208 გვ..

დ. ჩიჩუა. კომპოზიციურ - სივრცული გამომსახველობის განვითარება თანამედროვე ამერიკულ არქიიტექტურაში.. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის კრებული ამერიკის შესწავლის საკითხები. 2006წ. .

დ. ნოზაძე, პ.ეჯიბია, რ.ხომასურიძე. კომპოზიციური ბეტონის დამატებითი არმირება მინაბოჭკოს ტექსტილით. ინტელექტუალი. 2009წ. №9,pp. 204-209.

ფ. ვერულაშვილი, თ.გეგელაშვილი, გ.ყიფიანი. კომპოზიციურიმასალებისაგან დამზადებული თხელკედლიანი სამშრიანი სისტემების გაანგარიშების საფუძვლები. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი ინტელექტი. 2006წ. ISSN1512-0333, 1(24) 41 გვ..

ე. შამანაძე. კომუნიკაციის ადგილი და მნიშვნელობა ინფორმაციულ საზოგადოებაში. პარალელი. 2015წ. თბილისი, 121-125 გვ..

ს. ხიზანიშვილი, თ. ჯაგოდნიშვილი. კომუნიკაციის მენეჯმენტის ფსიქოლოგიური ასპექტები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, „კომუნიკაციური ინჟინერინგი“. 2013წ. .

ვ. ვარდოსანიძე. კონდომინიუმი – საბინაო ფონდის თანამედროვე ფორმა (ამერიკული მოდელი და საქართველოს რეალიები).. კრ-ში: „ამერიკის შესწავლის საკითხები“. I, თსუ.. 2002წ. .

გ. ჯოლია. კონკურენტული უპირატესობა ცოდნის ეკონომიკის ეპოქაში (რუსულ ენაზე). ბიზნეს-ინჟინერინგი. 2014წ. #1.

მ. კუბლაშვილი, მ.წიქარიშვილი, თ.მაღრაძე, კ.ბაბილოძე. კონსტრუქციების ბზარმედეგობის ხარისხის განსაზღვრა. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი " მშენებლობა ". 2006წ. 2; გვ.68–73;.

ა. სოხაძე, მ.ჭანტურია, დ.ჭითანავა. კონსტრუქციის ელემენტთა საიმედოობაზე გაანგარიშები საფუძვლები. მშენებლობა. 2009წ. N3(14) გვ.38–40.

ნ. რურუა, კაციტაძე მიხეილ. კონტაქტური ძაბვების გავლენა რელსების ცვეთის ინტენსიურობის ხარისხზე ლიანდის სიგანესთან დამოკიდებულებით. “ინტელექტი”, . 2007წ. ISSN 1512 - 0333 #2(28).–გვ.44-45..

მ. დავითაია. კონტეინერების არქიტექტურა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, "განათლება" N3. 2011წ. ISSN 1512-102X, (გვ.156-161).