სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

შეიყვანეთ გვარი: ან პირადი ნომერი:

მოცემულ გვერდზე წარმოდგენილია სულ: 20 ჩანაწერი.

ძებნის განულება

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები:

გ. იაშვილი. ბიზნეს–დაგეგმვის თავისებურებები მართვის რეგიონული ორგანოების მოღვაწეობაში. ქუთაისი გამომცემლობა ,,ინოვაცია". 2010წ. გვ. 265–270.

გ. წანაწყენიშვილი. ბინათმშენებლობის ქალაქთგეგმარებითი თავისებურებები და ახალი ნორმების ჩამოყალიბების აუცილებლობა (თბილისის მაგალითზე). სტუ, კამარა, ქართული არქიტექტურის თეორიისა და ისტორიის საკითხები. 2007წ. 3(6),123-133, ISSN 1512-2956.

ე. ჩხაიძე, თ. მემანიშვილი თ. ქვირია გ. წითლანაძე დ. ტუღუში რ. ქაცარავა. ბიო¬დეგ¬რადირებადი პოლიეთერამიდური მატრიქსიდან წამლის კონტროლირებადი გამოყოფის შესწავლა ცდებში ინ ვიტრო. ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები. 2006წ. 361,72-77.

ე. ჩხაიძე, მ. ხარაბაძე ნ. ჭიჭინაძე ნ. ზავრადაშვილი გ. ჯოხაძე რ.გაფრინდაშვილი რ. ქაცარავა . ბიოდეგრადირებადი ჰიდროგელები მეთაკრილოილ დექსტრანისა და უჯერი თანა-პოლიეთერამიდების და პოლიამიდის საფუძველზე (ფოტოქიმიური კონიუგაცია). საქართველოს ქიმიური ჯურნალი. 2008წ. ტ.8,N1, გვ.29-32 .

თ. ცინცაძე, კ. მარკოიშვილი , დ. ფარღალავა , ზ. ალავიძე , რ. ქაცარავა . ბიოკომპოზიციური საშუალების “ფაგობიო დერმი”-ს ჭრილობის შემახორცებელი თვისებები და კლინიკური ეფექტურობა. საქ. მეცნ. აკად. ფიზიოლოგიის და ექსპ..მედიცინის განყოფილება საქ. ფიზიოლოგთა II ყრილობა. 2000წ. გვ. 181-182.

ო. კეთილაძე, მ. გიგინეიშვილი, მ. ჩიხლაძე. ბიოლოგიურ სისტემათა ენტროპიის რეპროდუქციის შესახებ. საქ. ტექნიკური უნივერსიტეტი განათლება . 2016წ. №3(16), 6გვ.

ო. კეთილაძე, მ. გიგინეიშვილი, მ. ჩიხლაძე ი. ქანთარია. ბიოლოგიური ობიექტის იმპედანსის დისპერსია. საქ. ტექნიკური უნივერსიტეტი განათლება . 2016წ. №3(16) ,5გვ..

მ. ჩხაიძე. ბიომეტრიული ტექნოლოგიების ბაზარი და მისი კვლევა. საქართველოს საინჟინრო სიახლენი. 2012წ. 4(64), გვ. 42-45.

გ. ელიავა, მ. გუგეშაშვილი ი. შანიძე შ. გუგეშაშვილი. ბიომექანიკის განვითარების ისტორიის საკითხები. საქართველოს ხარისხის მართვის უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომათა კრებული, თბ, 2006. 2006წ. 28-33.

ი. მეტრეველი. ბიოპრეპარატ კეტომიუმის გავლენა ხახვის თესლის სოკოვან დაავადებე0ბზე და აღმონაცენებზე. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებაათა აკადემიის„მოამბე” . 2008წ. #22 ISSN 1512-2743, თბილისი, გვ 87-91..

ი. ფარადაშვილი, მშვენიერაძე ირინა. ბიოსფერო და გრანიტწარმოშობა. „საქართველოს ნავთობი და გაზი“. 2005წ. №15, 44–51 გვ..

გ. ელიავა, მ. გუგეშაშვილი შ. გუგეშაშვილი ი. შანიძე. ბიოტექნიკური სისტემის `ხელოვნური გული-ორგანიზმი~ ანალიზის პრინციპები. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი `გაენათის მაცნე~ ტ. II, #2, თბილისი, 2009. 2009წ. 26-29.

გ. ელიავა, თ. ბუაჩიძე, თ. ცინცაძე. ბიოტექნოლოგიის განვი-თარების შესაძლებლობები. . პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი `გაენათის მაცნე~, ტ. I, #2, 2013. 2013წ. 22-28.

თ. ცინცაძე, თ. ბუაჩიძე. ბიოტექნოლოგიის განვითარების შესაძლებლობები . გაენათის მაცნე. 2013წ. ტ.1 N.2 გვ.22-28.

გ. ელიავა, null, თ. ბუაჩიძე. ბიოტექნოლოგიის მიმართულების – პოლისა¬ქა-რიდული ინჟინერიის განვითარების პერსპექტივები. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი `გაენათის მაცნე~, ტ. I, #1, 2012. 2012წ. 41-46.

ს. მიდელაშვილი. ბირთვული და ნარკოტიკული საფრთხე და საქართველოს განდგომილი რეგიონები . ჟურნალი „ბიზნეს-ინჟინერინგი”. 2012წ. №3, გვ. 150-152..

ე. გვენეტაძე. ბირთვული იარაღი და საერთაშორისო უშიშროების ზოგიერთი საკითხი. საისტორიო ვერტიკალები. 2015წ. #31 გვ. 61-66.

მ. ჩხაიძე, როსტიაშვილი ნ., სვანიძე რ.. ბიტურ შეცდომათა ალბათობის (BER) შეფასება გადაცემის ციფრულ ბოჭკოვან–ოპტიკურ სისტემებში (გცბოს). Georgian Engineering News. 2016წ. №4, გვ. 37–42.

მ. ახობაძე, ზ. თევდორაძე. ბიუჯეტის ფორმირების მეთოდიკა არამკაფიო სიმრავლეთა გამოყენებით. "სტუ. სამეცნიერო შრომები". 2001წ. N4 (437).