სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

მ. მოისწრაფიშვილი, გ. გერსამია. წარმოება-მარკეტ. ციკლი როგორც მთლიანობითი სისტემა. ჟურნალი „ეკონომიკა“. 2008წ. #3-4; გვ.162-163.

მ. მოისწრაფიშვილი, ი. წიკლაური; გ. კალანდარიშვილი. წარმოების და მართვის ეფექტიანობის მახასიატებლები. საქართველოს საავტომობილო-საგზაო ინსტიტუტი, შრომები. 2007წ. #3; გვ.266-269.

გ. ტყეშელაშვილი, გ.ზარნაძე. წარმოების ეკონომიკური ეფექტიანობის პროგნოზირება. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2011წ. #4; 115-126 გვ..

გ. წულუკიძე. წარსულიდან დაბრუნებული დახვეწილი უბრალოება . “დიზაინ რევიუ”. 2008წ. 13.

ნ. თევზაძე, ლ. კანდელაკი. წერტილოვანი შენობები საცხოვრებელ განაშენიანებაში. კავკასიის მაცნე (სპეციალური გამოცემა 2). 2003წ. 1512-0619, 32-35.

ჯ. ნიჟარაძე, ჯ. ნიჟარაძე. წრიული და რგოლური ფილების გაანგარიშება მზიდუნარიანობაზე. "მეცნიერება და ტექნოლოგიები" საქ. მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის სამეცნიერო-რეფერირებული ჟურნალი. 2009წ. .

ვ. თევზაძე, ო. ნათიშვილი. წყალდიდობები და მათ წინააღმდეგ ბრძოლის გამოცდილება . ეროზიულ-ღვარცოფული და მომინჯავე პრობლემებისათვის მიძვრნილი საერთაორისო კონფერენციების შრომები. თბილისი. 2001წ. გვ.გვ. 252-260.

მ. შავლაყაძე. წყალდიდობის ჩამონადენის გამოყენება წყალშემცველი გეოსტრუქტურების შესაქმნელად. . 2009წ. .

გ. დოხნაძე, ზ.ჭარბაძე, დ. ლორთქიფანიძე, ლ.ცანავა. წყალმოვარდნები მდ. რიონზე და მაქსიმალური ხარჯების სავარაუდო მნიშვნელობების დადგენა. საქართველოს მეცნიერებატა აკადემია, წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი,სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2007წ. #63, გვ. 54-62.

ზ. ჭარბაძე, ზ. ჭარბაძე, დ. ლორთქიფანიძე, ლ. ცანავა. წყალმოვარდნები მდ. რიონზე და მაქსიმალური ხარჯების სავარაუდო მნიშვნელობების დადგენა. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის შრომათა კრებული N63. 2007წ. 63, გვ. 46-54.

ლ. ფურცელაძე. წყალმოვარდნებით ნიადაგის დაზიანებები და მათი თავიდან აცილების გზები. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი სამეცნიერო შრომათა კრებული . 2009წ. #64, გვ. 218-223.

ზ. ციხელაშვილი, გ.ზაკუტაშვილი, ნ. მახარობლიძე. წყალმომარაგება-წყალარინების საინჟინრო სისტემების ფუნქციონირების საექსპლუატაციო საიმედოობის , უსაფრთხოებისა და რისკის პრობლემის შესაებ. სტუ, სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა",http://www.sheneba.ge ,4(4), გვ.5. თბილისი. 2007წ. .

ზ. ციხელაშვილი, გ.ჩიტიაშვილი. წყალმომარაგების სისტემების ფუნქციონირების ხარისხის კვლევის მეთოდოლოგიური კონცეფციები. სტუ, სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა", http://www.sheneba.ge, 3(22), 4 გვ.. თბილისი. 2011წ. .

ზ. ციხელაშვილი, შ.ციხელაშვილი, ხ. ხატიური, თ.ქადაგიშვილი. წყალმომარაგების სისტემების ფუნქციონირების ხარისხის შეფასება და პროდნოზირება დესკრიფციული მოდელირების საფუძველზე. სტუ, ""ჰიდროინჟინერია", http://www.cetl.gtu.ge. 2009წ. № 3(14), თბილისი,,5 გვ.

ზ. ციხელაშვილი, ლ.კლიმიაშვილი, მ.გუჯაბიძე. წყალმომარაგების სისტემის ელემენტებით შედგენილი ვარიანტულ-სტრუქტურული სქემების საიმედოობის შეფასება. სტუ,,ჟ. "ჰიდროინჟინერია", http://www.cetl.gtu.ge. 2009წ. № 2(6, თბილისი, 4 გვ).

მ. ვართანოვი, ვ.სამხარაძე, ლ.კეკელიშვლი. წყალმომხმარებელთა ასოციაციის ფორმირებისა და ფუნქციონირების პრინციპები. საქართველოს განატლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი. 2007წ. #63 გვ. 62-67.

ლ. კეკელიშვილი, ლ. კეკელიშვილი. წყალმომხმარეელთა ასოციაციის ფორმირებისა და ფუნქციონირების პრინციპები. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2007წ. # 63 გვ.62-67.

ვ. სამხარაძე. წყალმომხმარეელთა ასოციაციის ფორმირებისა და ფუნქციონირების პრინციპები. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2007წ. # 63.

დ. ფოცხვერია. წყალსაცავების დონეების რეჟიმის დამოკიდებულება სარწყავ ფართობებზე. საქართველოს ჰიდროეკოლოგიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული- წყალსამეურნეო და ჰიდრომელიორაციული ობიექტების მდგრადობა საიმედოობა და უსაფრთხოება თბილისი. 2005წ. გვ. 65-68.

ნ. ბოჭორიშვილი, ზ.მეგრელიშვილი. წყალსაცავებში ჩამდინარე წყლების შედეგად ეკონომიური ზარალის შეფასება. სტუ საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ``შრომის დაცვა ეკოლოგია, სამთო საქმე და გეოლოგია``. 2000წ. 10 გვ..