სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტი ვერ მოიძებნა

გ. ჩიქოვანი, გ. ლაღუნდარიძე. ინვესტიციის დაცვის ალტერნატიული მეთოდების შერჩევა.. "მშენებლობა’’ #2(9)თბ. 2008წ. 0წ. .

მ. ლომიძე, null. ინვესტიციური პროექტების შეფასების ლინგვისტიკური მეთოდი. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2012წ. N1(29) გვ. 60-66.

გ. იაშვილი, ი. ბრეგაძე, ბ. შერაზადაშვილი. ინოვაციები მომსახურების სფეროში. სოციალური ეკონომიკა XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2013წ. #4–5, გვ.131–135.

გ. ტაბატაძე. ინოვაციები, . ჟურნალი „სოციალური ეკონომიკა. 2009წ. №2, 2009, გვ. 82–89;.

გ. ჯოლია, ჯოლია ნინო, ჯოლია ქეთევანი. ინოვაციური ეკონომიკის განვითარების პერსპექტივები. ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომების კრებული. 2009წ. # 1 (471).

ზ. გასიტაშვილი, ა. ფრანგიშვილი ჯ. გაგლოშვილი, ს.ხუციშვილი. ინოვაციური პროცესების მართვის ამოცანების მათემატიკური მოდელირება. აკადემიკოს ი. ფრანგიშვილისადმი საბადების 85 წლისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა“ - შრომები (3-5 ნოემბერი) საგამომცემლო სახლი ,,ტექნიკური უნივერსიტეტი“. . 2016წ. .

ზ. გასიტაშვილი, ს.ხუციშვილი, ჯ.გაგლოშვილი. ინოვაციური პროცესების მოდელების ევოლუცია. სტუ-ს შრომები N 4 (494). 2014წ. .

ი. გოგოძე. ინოვაციური პროცესების შეფასება და მონიტორინგი ევროპაში. მრავალდონიანი საინოვაციო პოლიტიკა და ევროინტეგრაცია. 2010წ. ასოციაცია ეგსიგ.

თ. ბაციკაძე, ნ. მურღულია, ჯ. ნიჟარაძე, ვ. სოხაძე. ინტეგრო-დიფერენციალური განტოლების ეკვივალენტური დიფერენციალური განტოლების მიღება რხევის მილევადობის გათვალისწინებით. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი “მშენებლობა”. 2016წ. .

ლ. მეტრეველი. ინტელექტი და ინტელექტუალური კოეფიციენტი IQ. „განათლება“. 2014წ. N2(11), გვ. 106-108.

თ. მენაბდე. ინტელექტუალურ საკუთრებაზე უფლებების დაცვა და არსებული პრობლემები საქართველოში. საგამომცემლო სახლი ”ტექნიკური უნივერსიტეტი ”შრომები. 2015წ. 1(19) გვ. 101-104.

ო. ტომარაძე. ინტელექტუალური სენსორები და მათი განვითარების პერსპექტივები. სტუ. 2016წ. შრომები ISSN1512-3979 №2(22).

ი. კუტუბიძე. ინტელექტუალური რესურსები და ქართული რეალობა. ბიზნესი და კანონმდებლობა. 2008წ. 54-57გვ.

შ. ფაფიაშვილი. ინტერვიუ ჟურნალისტ თამარ ქოქიაშვილთან. ჟურნალი „ცხოვრება და კანონი“. 2014წ. #4 [28], გვ. 75 – 78;.

გ. ჯოლია. ინტერნეტი - ახალი ათასწლეულის რევოლუციური ტექნოლოგია. სოციალური ეკონომიკა: XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2013წ. #1.

გ. ჯოლია, სეხნიაშვილი დალი. ინტერნეტი და საზოგადოების პოლიტიკურ-ეკონომიკური მოდელის ტრანსფორმაცია . ჟურ. ”ბიზნეს-ინჟინერინგი”. 2011წ. #1, გვ. 41-48; ISSN 1512-0538.

გ. ჯოლია, ჯოლია ნინო. ინტერნეტი-გლობალური კომუნიკაციის საშიში ფორმა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომების კრებული. 2008წ. # 3, გვ. 108-112.

ზ. გაბისონია. ინტერნეტის გამოყენებით ხელშეკრულებათა დადება. პროფესია ადვოკატი. 2007წ. N3.

ჯ. ბერიძე, ბურკაძე ტ.. ინფოკომუნიკაციური ტექნოლოგიებისა და ინფოკომუნიკაციური გარემოს განვითარება გლობალური ინფორმაციული საზოგადოების ჩამოყალიბების გზაზე . სტუ–ს სამეცნიერო შრომების კრებული. 2016წ. #1/2016.

ე. შამანაძე. ინფორმაციის ტიპები და ინფორმაციული სივრცე. სტუ, ჟურნალი ,,პარალელი”. 2017წ. N9, გვ.151-154.