სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

რ. კლდიაშვილი, თ. წივწივაძე, ნ. ჩიგოგიძე, გ. სულაქველიძე, რ. სხილაძე. პირიდინკარბომჟავათა ამიდებთან დარიშხანის, სტიბიუმის და ბისმუტის ბიოკოორდინაციული ნაერთების სინთეზი, აღნაგობა, თვისებები.. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი, თბილისი. 2008წ. №8(2), 112-122 გვ..

თ. ცინცაძე, ე. თოფურია, ჯ. კერესელიძე , ნ. გელოვანი, მ. ცინცაძე. პირიდინკარბონმჟავების ჰიდრაზიდების კომპლექსწარმოქმნის უნარის და ელემენტთა სტრუქტურის კვანტურ-ქიმიური კვლევა . მესამე რესპ.სამეც მეთ. კონფ. ქიმია ში, მიძღვნ. პ. მე ლიქიშვილის და ბადებიდან 150წ-მი მოხს თეზისები. . 2000წ. გვ.74-75 .

გ. მანველიძე, გ. ცინცაძე, დ. ლოჩოშვილი, ნ. მაისურაძე, ა. მამულაშვილი. პირიდონ-2-კარბონმჟავაა ოქსიმეალამიდის კომპლექსწარმოქმნის უნარის ქვანტურ-მექანიკური შესწავლა. საქ. მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია. 2009წ. თბილისი, ტ. 35, №1.

ლ. დევაძე, ჯ. მაისურაძე, ნ. სეფაშვილი, კ.ჯაფარიძე. პირიდოქსალის ბაზაზე მიღებული სპიროპირანების ნანოსტრუქტურები . პირველი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის „ნანოქიმია და ნანოტექნოლოგიები“ მასალები. 2010წ. გვ.100-105.

გ. აბაშიძე. პირის ბრალდებულად ცნობა, როგორც სისხლისსამართლებრივი დევნის დაწყების საფუძველი.. ჟურნალი `სოციალური ეკონომიკა,~ . 2010წ. ~#5, .

გ. აბაშიძე. პირობითი მსჯავრი. შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები. 2011წ. ტომი II ,.

ნ. იმნაძე, ი. უგრეხელიძე, თ. ტუსიაშვილი, მ. ცინცაძე, ა. მაგერამოვი. პიროგალოლის აზოწარმოებულებთან Fe (III) კომპლექსნაერთების სინთეზი და კვლევა . . 0წ. .

თ. ტუსიაშვილი, ი. უგრეხელიძე, ნ. იმნაძე, მ. ცინცაძე, ა. მაგერამოვი. პიროგალოლის აზოწარმოებულებთან Fe(III)-ის კომპლექსნაერთების სინთეზი და კვლევა. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი.. 2017წ. ტ.1.

ნ. მაისურაძე, მ. ცინცაძე,, მ. მამისეიშვილი,, დ. ლოჩოშვილი, ნ. გეგეშიძე, ნ. კილასონია,, ნ. თაბუაშვილი. პიროდიმეთილამინობენზალდეჰიდის ორთონიტრობენზოილ ჰიდრაზონის მოლეკულის კვლევა AM1 მეთოდით. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2009წ. თბილისი, №5, გვ.2.

ი. კუტუბიძე. პიროვნება და ტექნიკური პროგრესი. ბიზნეს-ინჟინერინგი. 2013წ. №1.

ი. კუტუბიძე. პიროვნება და ტექნიკური პროგრესი. ბიზნეს-ინჟინერინგი. 2013წ. 248-256გვ.

მ. ხარხელი. პიროვნება როგორც დროის ორგანიზების სუბიექტი. ივ. ჯავახიშვილის უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის საერთაშორისო რეფერირებადი და რეცენზირებადი სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი-ეკონომიკა და ბიზნესი.. 2015წ. N3, 25-35.

ს. ლომინაძე. პიროვნებათაშორისი კომუნიკაციის ძირითადი პრინციპები. საქართველოს განათლების მეცნიერბათა აკადემია.ჟურნალ მოამბის დამატებაwww.gtu.ge. 2009წ. 1(13)გვ.202-204.

ი. კალანდია. პიროვნების აქტივობა და თავისუფლება სამოქალაქო საზოგადოებაში.. კრებული „რელიგია, ფილოსოფია, თანამედროვეობა“, გამომცემლობა „უნივერსალი“, თბილისი, . 2010წ. .

თ. ბეჟოშვილი. პიროვნების თავისუფალი განვითარების უფლება. იურიდიული ჟურნალი ,,მართლმსაჯულება და კანონი''. 2007წ. №2/3 (14/15).

ფ. დიდებაშვილი. პიროვნების თავისუფლება, როგორც საზოგადოებრივი პროგრესის უმაღლესი კრიტერიუმი. საქართველოს ფილოსოფიურ მეცნიერებათა აკადემია, კრებული ,,ფილოსოფიური ძიებანიაა". 2006წ. №10, თბილისი, გვ.237–245.

გ. ტალახაძე, null. პიროვნების საკითხი სოციალურ ფსიქოლოგიაში საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი ,,საისტორიო ვერტიკალები". საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი ,,საისტორიო ვერტიკალები" . 2011წ. #23, 4.

ლ. შაიშმელაშვილი. პიროვნების სამართლებრივი მდგომარეობა სახელმწიფოში, მისი უფლებები და თავისუფლებები. ჟურნალი ომეგა. 2000წ. #12, გვ. 6–11.

ი. კუტუბიძე. პიროვნების სოციოლოგია . საისტორიო ვერტიკალები . 2016წ. №33, 55გვ.

ი. კუტუბიძე. პიროვნების სოციოლოგია. ძირითადი შემსრულებელი. . სტატია, ჟურნალი ,,საისტორიო ვერტიკალები“. თბილისი,. 2016წ. #33,გვ. 55-75..