სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26282 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

თ. ბარამაშვილი, ჯ. უფლისაშვილი, ზ. უფლისაშვილი, ლ. მძევაშვილი. პრაქტიკაში ფართოდ გავრცელებული კინემატიკური წყვილების კონსტრუირება სამგანზომილებიანი გრაფიკული რედაქტორით. გამომცემლობა ,,ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა", სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ,,ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა". 2012წ. #2(24)2012, გვ.3-13, ISSN 1512-3537.

ზ. კვინიკაძე, ი.ბაციკაძე, გ. შენგელია. პრაქტიკული მეცადინეობებისა და საშინაო დავალებების რვეულის კონსტრუქციული სქემა და მეთოდოლოგიური საფუძვლები. საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალ ‘’მოამბის’’ დამატება შრომები . 2006წ. №6, 5.

ი. ყრუაშვილი. პრაქტიკული მოხაზულობის წყალსაშვზე გადადინებული ღვარცოფული ნაკადების შეუღლებული სიღრმეების გაანგარიშება. საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომათა კრებული "სასოფლო-სამეურნეო წარმოების მექანიზაციისა და ელექტროფიკაციის ტექნიკური საშუალებების სრულყოფის საკითხები ". 1993წ. ნაწილი 2, თბილისი , გვ. 87-91.

ლ. ქათამაძე. პრაქტიკული სიმართლე ჟურნალისტიკაში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომათა კრებული ,,განათლება”. 2012წ. N1(4),გვ..49-59.

ლ. შაიშმელაშვილი. პრეზიდენტის ინსტიტუტი. ჟურნალი ომეგა. 2000წ. #3, გვ. 4–9.

ლ. შაიშმელაშვილი. პრეზიდენტის ინსტიტუტის დამკვიდრება საზღვარგარეთის ქვეყნებსა და საქართველოში. მართლმსაჯულება და კანონი. 2010წ. #2(25), 28–39.

ლ. შაიშმელაშვილი. პრეზიდენტის უფლებამოსილებები საპრეზიდენტო რესპუბლიკის პირობებში. ჟურნალი სამართალი. 2001წ. #5, გვ. 20–22.

თ. თოდუა, მ. ჩხაიძე. პრეპარირება ფონური სტრუქტურებისათვის. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. შრომები.. 2004წ. #1(451). გვ. 168–171.

ნ. ბერაია, ი. ზედგინიძე. პრეციზიულობის შეფასებაზე მიმართული ექსპერიმენტის დაგეგმვის ზოგადი საკითხები . პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი “ინტელექტი" . 2009წ. 1(33), გვ.106-109.

ნ. ბერაია, ი. ზედგინიძე. პრეციზიულობის შეფასებაზე მიმართული ექსპერიმენტის შედეგად მიღებულ მონაცემთა ანალიზის რობასტული მეთოდების გამოყენება . შრომები მართვის ავტომატიზებული სისტემები . 2009წ. 1(6), გვ. 16-20.

ჟ. წიკლაური-შენგელია. პრივატიზაცია და ძირითადი კაპიტალის განახლების, სოციალურ-ეკონომიკური ასპექტი. ჟურნ. ”ეკონომიკა” . 1998წ. №10-12, .

ჟ. წიკლაური-შენგელია. პრივატიზაცია და ძირითადი კაპიტალის განახლების, სოციალურ-ეკონომიკური ასპექტი. . ჟურნ. ”ეკონომიკა” . 1998წ. 10-12.

გ. ტყეშელაშვილი, ზარნაძე გულსუნდა. პრივატიზაციასა და სამეწარმეო აქტივობაზე მოქმედი ფაქტორების დახასიათება. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2011წ. #4. 17-27 გვ..

ჟ. წიკლაური-შენგელია. პრივატიზაციის არსი: სადღეისო პრობლემები . ჟურნ. ”ეკონომიკა” . 1994წ. №9-12.

ჟ. წიკლაური-შენგელია. პრივატიზაციის არსი: სადღეისო პრობლემები . . ჟურნ. ”ეკონომიკა” . 1994წ. 9-12.

ნ. ცანავა. პრივატიზაციის როლი მრეწველობის განვითარებაში, . თსუ-ს შრომების კრებული მიძღვნილი თსუ-ს დაარსების 80 წლისთავისადმი, თსუ-ს გამომცემლობა. 1998წ. 6 გვ.

რ. სამხარაძე, ზ. გასიტაშვილი, ა. ფრანგიშვილი, ი. ვერულავა. პრიორიტეტულ-კონფლიქტური ქსელი - პეტრის ქსელის ახალი გაფართოება. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. შრომები . 2000წ. #2 (430).

გ. ფიფია, რ. კაკუბავა, დ. გულუა, ვ. დიდმანიძე. პრიორიტეტული M/G/1 სისტემა ზოგიერთი შეზღუდვით. . სტუ-ს შრომები №1 (475), 2010წ. გვ 81-84. . 2010წ. .

რ. კაკუბავა, დ. გულუა, გ. ფიფია, ვ. დიდმანიძე. პრიორიტეტული M/G/1 სისტემა ზოგიერთი შეზღუდვით.. სტუ-ს შრომები №1 (475), 2010წ. გვ 81-84. . 2010წ. .

გ. ფიფია, რ.კაკუბავა, რ.მანია. პრიორიტეტული M/G/1 სისტემა ზოგიერთი შეზღუდვით. მათემატიკური მოდელის განზოგადოების, მოდიფიკაციის და ინტერპრეტაციის შესაძლებლობანი. . სტუ-ს შრომები №3 (485), 2012. გვ. 59-62. . 2012წ. .