სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. გოგოლაძე. პოსტინდუსტრიული საზოგადოების თეორია. „ეკონომიკა“. 2006წ. N7.

ი. ბურდული. პოსტმოდერნისტული ასპექტები... რა არის ჩემთვის ემიგრაცია. მიგრაციის პროცესები და იდენტობის ტრანსმისია . 2015წ. #1,თსუ, ქართული ლიტ. ისტიტუტი, საერთაშორისო ცენტრის მიგრაციის დეპარტამენტი 7 გვ. ჩაშვებულია.

გ. ცხოვრებაშვილი. პოსტსაბჭოთა სამრეწველო ტერიტორიების და შენობა-ნაგებობების რაციონალური გამოყენების საკითხები. არქიტექტურისა და ქალაქთმშენებლობის თანამედროვე პრობლემები. 2017წ. გვ. 268-274 .

რ. ქუთათელაძე. პოსტსაბჭოურ საზოგადოებრივ-ეკონომიკური სისტემის არსის განსაზღვრა და მისი ალტერნატივის შესახებ. "ეკონომიკა".. 2010წ. #10-12. გვ. 45-50.

რ. ქუთათელაძე. პოსტსაბჭოური საზოგადოებრივ-ეკონომიკური სისტემა და უმაღლესი საგანმანათლებლო სფერო. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი "ეკონომიკა" #10-12.თბილისი. 2010წ. .

რ. ქუთათელაძე. პოსტსაბჭოური საზოგადოებრივ-ეკონომიკური სისტემა და უმაღლესი საგანმანათლებლო სფეროს სრულყოფის გზები. ჟურნალი "ეკონომიკა". 2010წ. გვ63-69, .

რ. ქუთათელაძე. პოსტსაბჭოური საზოგადოებრივ-ეკონომიკური სისტემის არსის განსაზღვრისა და მისი ალტერნატივის შესახებ. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი "ეკონომიკა" #10-12.თბილისი. 2010წ. .

ა. წაქაძე, ბაბიკოძე კახაბერ, ქონიაშვილი პაატა. პოტენციურად საშიში ობიექტების მოსალოდნელი ავარიების განვითარების შეფასება და რისკის დონის შერჩევა. ენერგია. 2006წ. №4(40); გვ. 98-101..

მ. წიქარიშვილი, კ.ბაბილოძე, პ.ქონიაშვილი, ა.წაქაძე. პოტენციურად საშიში ობიექტების მოსალოდნელი ავარიების განვითარების შეფასება და რისკის დონის შერჩევა. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "ენერგია" . 2006წ. # 4 ISSN 1512-0120.

ნ. ჯანჯღავა. პრაგმატიკულ კატეგორიათა სისტემა და ჰორიზონტალური სინთეზი როგორც კილოს კატეგორიის ადეკვატური ინტერპრეტაციის საფუძველი: გამჭვირვალობა/გაუმჭვირვალობის კატეგორია და მისი ფუნქციური არსი. სამეცნიერო ჟურნალი „ხელისუფლება და საზოგადოება“. 2013წ. #3(27), 2013.

ზ. ქოიავა, ნ. ქოიავა. პრაგმატული იდეალიზმის კონცეფცია. სტუ. საერთაშორისო კონფერეცია. 2014წ. სამეცნიერო ჟურნალი ,,ხელისუფლება და საზოგადოება" #2 (30) გვ. 23-39.

თ. მაგრაქველიძე, ბანცაძე ნ, ლეკვეიშვილი ნ, ლომიძე ხ, მიქაშავიძე ა, რუსიშვილი ჯ. პრანდტლის რიცხვის გავლენა თბოგაცემაზე სარევიან აპარტში. ა.ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი. შრომათა კრებული. 2012წ. თბილისი. გვ.116-120.

თ. ბარამაშვილი, ჯ. უფლისაშვილი, ზ. უფლისაშვილი, ლ. მძევაშვილი. პრაქტიკაში ფართოდ გავრცელებული კინემატიკური წყვილების კონსტრუირება სამგანზომილებიანი გრაფიკული რედაქტორით. გამომცემლობა ,,ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა", სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ,,ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა". 2012წ. #2(24)2012, გვ.3-13, ISSN 1512-3537.

ზ. კვინიკაძე, ი.ბაციკაძე, გ. შენგელია. პრაქტიკული მეცადინეობებისა და საშინაო დავალებების რვეულის კონსტრუქციული სქემა და მეთოდოლოგიური საფუძვლები. საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალ ‘’მოამბის’’ დამატება შრომები . 2006წ. №6, 5.

ი. ყრუაშვილი. პრაქტიკული მოხაზულობის წყალსაშვზე გადადინებული ღვარცოფული ნაკადების შეუღლებული სიღრმეების გაანგარიშება. საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომათა კრებული "სასოფლო-სამეურნეო წარმოების მექანიზაციისა და ელექტროფიკაციის ტექნიკური საშუალებების სრულყოფის საკითხები ". 1993წ. ნაწილი 2, თბილისი , გვ. 87-91.

ლ. ქათამაძე. პრაქტიკული სიმართლე ჟურნალისტიკაში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომათა კრებული ,,განათლება”. 2012წ. N1(4),გვ..49-59.

ლ. შაიშმელაშვილი. პრეზიდენტის ინსტიტუტი. ჟურნალი ომეგა. 2000წ. #3, გვ. 4–9.

ლ. შაიშმელაშვილი. პრეზიდენტის ინსტიტუტის დამკვიდრება საზღვარგარეთის ქვეყნებსა და საქართველოში. მართლმსაჯულება და კანონი. 2010წ. #2(25), 28–39.

ლ. შაიშმელაშვილი. პრეზიდენტის უფლებამოსილებები საპრეზიდენტო რესპუბლიკის პირობებში. ჟურნალი სამართალი. 2001წ. #5, გვ. 20–22.

თ. თოდუა, მ. ჩხაიძე. პრეპარირება ფონური სტრუქტურებისათვის. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. შრომები.. 2004წ. #1(451). გვ. 168–171.