სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26281 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. ხარხელი. პროქტის დაგეგმვა. კავშირი დაგეგმვასა და შესრულებას შორის. საქართველოს ეკონომიკა. 2008წ. N 7-8, 84-87.

ნ. ჩხაიძე. პროცენტების გამოყენება ეკონომიკაში. სსსუ -ის სტამბა. 2008წ. ტ. 1N2 (43) გვ. 147-151.

ლ. გაჩეჩილაძე, რ. სამხარაძე, ე. გვარამია. პროცესების მდგომარეობათა ცვლილებების მოდელირება პეტრის ქსელებით. თბილისი, "საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი", შრომები. მართვის ავტომატიზებული სისტემები. 2008წ. N 1(4), გვ. 84-88.

რ. სამხარაძე, ე. გვარამია, ლ. გაჩეჩილაძე. პროცესების მდგომარეობათა ცვლილებების მოდელირება პეტრის ქსელებით. "საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი", შრომები. მართვის ავტომატიზებული სისტემები. . 2008წ. N 1(4), გვ. 84-88.

რ. სამხარაძე, ლ. ნაზღაიძე. პროცესების მდგომარეობების ცვლილების ვიზუალიზების ალგორითმები. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი „ინტელექტი“. . 2011წ. 1(39). თბილისი. გვ. 154-156.

რ. სამხარაძე, ლ. ნაზღაიძე. პროცესების მდგომარეობების ცვლილების მოდელი. საქართველოს მეცნიერებისა და საზოგადოების განვითარების ფონდი. საერთა-შორისო პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი „ინტელექტი“. . 2010წ. 1(36), გვ. 52-53.

გ. ჩიკოიძე. პროცესის/მდგომარეობის ამსახველი ქართული ზმნური სუპერ-პარადიგმები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჟურნალი “განათლება”. 2014წ. N 1(10), თბილისი, გვ. 136-140.

რ. სამხარაძე, ლ. ნაზღაიძე. პროცესორების დატ-ვირთვის დაგეგმვის ვიზუალიზების ალგორითმები. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი „ინტელექტი“. . 2011წ. 1(39). თბილისი. გვ. 152-153.

რ. სამხარაძე, ე. გვარამია. პროცესორების დატვირთვის დაგეგმვის ვიზუალიზების მოდელების შემუშავება. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. შრომები.. 2008წ. #2(468), გვ. 65-68.

რ. სამხარაძე, ლ. ნაზღაიძე. პროცესორების დატვირთვის დაგეგმვის მოდელირება. "საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი", შრომები. მართვის ავტომატიზებული სისტემები. . 2010წ. N 1(8), გვ. 118-120 .

. პროცესს-ორიენტირებული მიდგომის ეკონომიკური საფუძველი საბანკო საქმეში. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი „ეკონომიკა“. 2011წ. № 5-6, გვ. 72-75..

გ. ცაავა. პროცესული მიდგომის ინტეგრაციისა და ადაპტაციის პრობლემები საკრედიტო ორგანიზაციებში. ჟურნალი . 2010წ. N5.

ა. შანგუა. პროხოროვის დიდ რიცხვთა კანონის უსასრულო განზომილებიანი ანალოგის აღწერა კოვარიაციული ოპერატორის საშუალებით. “ინტელექტი” # 2(16), gv. 20-23. 2003წ. .

ი. ბეჟუაშვილი. პუასონის ფორმულის ანალოგები ელასტოთერმოდიფუზიის სტატიკის ამოცანებისათვის . ჟურნალი „ინტელექტი“ . 1999წ. №1(4),15–18.

თ. ცომაია. პუბლიქისტური ტექსტის შინაარსობრივ ელემენტთა კომპოზიციური ურთიერთგანპირობებულობა. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი "ინტელექტუალი". 2008წ. #7, გვ. 13 (ISSNN 1512-2530).

რ. ლორთქიფანიძე. პუბლიცისტიკა − როგორც შემოქმედებითი აზროვნების ფორმა. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალ „მოამბის“ დამატება, შრომები, . 2009წ. ტ. 1(13), გვ. 156-158.

თ. მალაღურაძე. პუბლიცისტურ ჟანრთა თეორიისა და პრაქტიკის სწავლების თანამედროვე მეთოდები. სტუ, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალ "მოამბის" დამატება. 2004წ. შრომები 4, გვ.74-77.

ე. ედიბერიძე, ი. კუპატაძე, ნ. ლომსაძე. პურის საცხობი დაწნეხილი საფუვრის წარმოების ტექნოლოგია. საქართველოს კვების მრეწველობის ს/კ ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2004წ. ტომი 7, გვ. 196-197.

ი. კუპატაძე, ედიბერიძე ეთერი, ლომსაძე ნ.. პურის საცხობი დაწნეხილი საფუვრის წარმოების ტექნოლოგია. სსმმ აკადემიის სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2004წ. ტომი 7.

ე. სადაღაშვილი. პურის ცომის მომზადების პროცესის ოპტიმიზაცია. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის “სურსათის უვნებლობის პრობლემები”. 2009წ. შრომათა კრებული,ISBN 978-9941-0-1424-6. თბილისი , გვ.66-69.