სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტი ვერ მოიძებნა

ე. გვენეტაძე. ისრაელის სახელმწიფოს ჩამოყალიბების ისტორიიდან. ახალი და უახლესი ისტროიის საკითხები #2(8). 2010წ. .

ა. სონღულაშვილი. ისტორია_ყალბი და ჭეშმარიტი. ახალი და უახლესის ისტორიის საკითხები. 2007წ. #2, გვ. 46-60.

მ. დავითაია. ისტორიზმი არქიტექტურაში. „შრომები“-საქ. განათლების მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალ „მოამბის“ დამატება. 2009წ. ISSN 1512-102X, (გვ.303-307);.

ს. ხიზანიშვილი. ისტორიის არსის გაგებისათვის. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საზოგადოებრივ მეცნიერებათა დეპარტამენტის საერთაშორისო რეფერირებადი და რეცენზირებადი სამეცნიერო ჟურნალი „საისტორიო ვერტიკალები“. 2016წ. N34; გვ.129-141 .

ნ. ბახსოლიანი, ნანა ხაზარაძე თანაავტორი. ისტორიის გაკვეთილები (გვიანხეთური ხანის მცირე აზიის პოლიტიკური ისტორიისათვის). საისტორიო ვერტიკალები 22. 2011წ. გვ.37–41.

ე. გვენეტაძე, გოჩა მსხილაძე. ისტორიის ირონია. საისტორიო ვერტიკალები. 2015წ. .

ზ. კვეტენაძე. ისტორიის პროგრესი და რეფორმაციის ახლებურად გააზრების პრობლემა. საისტორიო ვერტიკალები. 2007წ. #13.

ი. კვესელავა. ისტორიის საზრისისათვის. თბილისი, ჟურნ. ,,საისტორიო ვერტიკალები’’, #24. 2012წ. .

ი. ირემაშვილი, კ. კახაძე. ისტორიული ნაგებობების რეკონსტრუქცია და გამაგრება. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა". 2010წ. 4(19), გვ. 14-22.

გ. დარცმელია. იუნესკო. გამომც. ”ცოდნა”, სამეცნიერო ძიებანი. 2008წ. ტ.IV, გვ. 20-24 .

ზ. კვეტენაძე. იყო თუ არა გარდაუვალი განხეთქილება მოკავშირეებს შორის მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ. ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები. 2011წ. #11.

ა. ბურჯალიანი. კ.კუტუბიძე.გამორჩეული გამოკვლევა-''საუბრები მეცნიერების ფილოსოფიის შესახებ.''. სტუ,''საისტორიო ვერტიკალები''.32.. 2015წ. .

ჟ. ორაგველიძე. კადრების მომზადების გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების მნიშვნელოვანი მიმართულებები. სტუ–ს სამეცნიერო შრომები. 2000წ. N 1 (429).

ნ. კიკნაძე, ჟ. ორაგველიძე. კადრების მომზადების, გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების მნიშვნელოვანი მიმართულებები. საქ. ტექ. უნივერსიტეტი შრომები №1(429) 2000 წ. . 0წ. 124-125 გვ. .

ე. გვენეტაძე. კავკასია ცივილიზზაციათა გზაჯვარედინზე. ინტელექტი. 2009წ. .

ე. გვენეტაძე. კავკასიის უსაფრთხოების რამდენიმე საკითხი. წმინდა გრიგილ ფერაძის სახ. თბილისის უნივერსიტეტი. შრომების კრებყ=ული. I. 2009წ. .

დ. ბლუაშვილი, ა.ოქროსცვარიძე, ნ.გაგნიძე, გ.ბოიჩენკო. კავკასიონის სამხრეთი ფერდის კახეთის სეგმენტის "არკოზული ქვიშაქვების" ახალი ინტერპრეტაცია. სამთო ჟურნალი N 1(28); . 2012წ. .

ბ. მხეიძე, თ. პიტავა. კავკასიონის სამხრეთი ფერდობის ნახშირმჟავა სოდიანი მინერალური წყლები (გავრცელების და ფორმირების თავისებურებები). სამთო ჟურნალი. 2005წ. 1 (14), 6-7 გვ.