სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26263 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. სონღულაშვილი. რეგიონალური იდენტობა: ცენტრი და პერიფერია 1900-1917 წლების საქართველოში. ჟურნალი „სპეკალი“. 2012წ. #6.

გ. ყურაშვილი, ე. ბარათაშვილი, ჟ. წიკლაური-შენგელია. რეგიონალური მენეჯმენტის და მარკეტინგის არსის შესახებ. ეკონომიკა. 2006წ. #1.

მ. ხართიშვილი. რეგიონალური პროცესების სისტემური მოდელირება. სტუ-ს შრომები. 2011წ. .

ნ. ბუთხუზი, გელაშვილი ოთარი, გ.მაიურაძე. რეგიონალური სამეწარმეო საქმიანობის განვითარების თავისებურებები. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2013წ. #3(28).

მ. ახობაძე, ი. ბრეგვაძე. რეგიონალური სისტემის, როგორც ერთიანი ეკოსისტემის მოდელირებისა და მართვისათვის. "სტუ-ს შრომები". 2004წ. N3 (453). გვ. 63-66.

თ. აბრალავა, ნ.ძიძიკაშვილი, ჯ.ზარანდია, კ.ციმინტია. რეგიონალური სტრატეგიები-ქვეყნის განვითარების საწინდარი. საქართველოს ეკონომიკა . 2008წ. 3 (124) თბილისი გვ. 63-67.

გ. ყურაშვილი. რეგიონების ინოვაციური განვითარებისა და ტექნოლოგიური პარკების სტრუქტურების მოდელები. ჟურნალი "ბიზნეს-ინჟინერინგი" N4. 2012წ. .

ე. ბარათაშვილი, გ.კეკელია. რეგიონების სამეურნეო სპეციალიზაცია, როგორც მათი საწარმოო-ეკონომიკური პოტენციალის ამაღლების საფუძველი. თბილისი. ჟურნალი "ეკონომიკა".. 2004წ. #9, 0.5 ნ.თ..

ბ. ბარკალაია. რეგიონებში გეოინფორმაციული სისტემების გამოყენების ეკონომიკური ასპექტები. სტუ–შრომები. 2012წ. №2. 0,35 ნ.თ..

ბ. ბარკალაია. რეგიონებში გეოინფორმაციული სისტემების გამოყენების ეკონომიკური ასპექტები. სტუ–შრომები . 2012წ. №2, 42-48.

თ. იაშვილი. რეგიონებში საჯარო მოსამსახურეთა საქმიანობის შეფასების და კარიერის სისტემის ეფექტურობის საკითხები. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. რეგიონული ინიციატივების მხარდაჭერის ფონდი . 2010წ. გამომცემლობა ,,ინოვაცია" გვ. 345-350.

ა. აბრალავა. რეგიონთაშორისი ეკონომიკური კავშირები და ინტეგრაციული პროცესები. ჟურნალი "სოციალური ეკონომიკა"#4. 2003წ. .

ა. აბრალავა, ე. ბარათაშვილი, null. რეგიონი და რეგიონული მაკროპროცესები გლობალიზაციის პირობებში. ჟურნალი " ეკონომიკა". 2009წ. #2, გვ.109-116.

ე. ბარათაშვილი, ა.აბრალავა. რეგიონი და რეგიონული მაკროპროცესები გლობალიზაციის პირობებში. თბილისი. ჟურნალი "ეკონომიკა". 2009წ. #5-6. 0.5 ნ.თ..

ვ. დათაშვილი, ია გელაშვილი, კობა სანდროშვილი. რეგიონის აქტიური და მდგრადი ეკონომიკური განვითარების პრობლემები. ჟურნალი "სოციალური ეკონომიკა XXI საუკუნიის აქტუალური პრობლემები. 2009წ. 4 დამატება.

ნ. ჩიკვილაძე. რეგიონის კომპლექსური სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების სტრატეგიის არსისათვის. ჟურნალი“სოციალური ეკონომიკა XXIსაუკუნის პრობლემები“ 2009წ.. 0წ. ,N4,10.

ზ. გასიტაშვილი, მ. მაჭარაძე, მ. კიკნაძე. რეგიონის მდგრადი განვითარების ეფექტურად მართვის ორგანიზაციული მოდელის დამუშავება.. საქართველის ტექნიკური უნივერსიტეტი, შრომები მართვის ავტომატიზე¬ბული სისტემები №1(12), თბილისი,. 2012წ. .

ნ. მჭედლიშვილი, მაჭარაძე მ.გ., კიკნაძე მ.გ., გასიტაშვილი ზ.ა.. რეგიონის მდგრადი განვითარების მახასიათებელ ფაქტორთა ურთიერთდამოკიდებულების ანალიზი და მათი მნიშვნელოვნების შესწავლა. . GEORGIAN ENGINEERING NEWS, GEN LTD. 2012წ. No.1 (vol.61), pp. 30-36.

ზ. გასიტაშვილი, მ. კიკნაძე, მ. მაჭარაძე, ნ, მჭედლიშვილი. რეგიონის მდგრადი განვითარების მახასიათებელ ფაქტორთა ურთიერთდამოკიდებულების ანალიზი და მათი მნიშვნელოვნების შესწავლა.. GEORGIAN ENGINEERING NEWS”, N 2, . 2012წ. .

ზ. გასიტაშვილი, ა. ფრანგიშვილი. მ.კიკნაძე. რეგიონის მდგრადი განვითარების ორგანიზაციული სისტემის ეფექტურად მართვის მოდელი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი შრომათა კრებული #18, თბილისი. გამომცემლობა “დამანა”. 2014წ. .