სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26281 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ე. ბარათაშვილი, გ.კეკელია. რეგიონების სამეურნეო სპეციალიზაცია, როგორც მათი საწარმოო-ეკონომიკური პოტენციალის ამაღლების საფუძველი. თბილისი. ჟურნალი "ეკონომიკა".. 2004წ. #9, 0.5 ნ.თ..

ბ. ბარკალაია. რეგიონებში გეოინფორმაციული სისტემების გამოყენების ეკონომიკური ასპექტები. სტუ–შრომები. 2012წ. №2. 0,35 ნ.თ..

ბ. ბარკალაია. რეგიონებში გეოინფორმაციული სისტემების გამოყენების ეკონომიკური ასპექტები. სტუ–შრომები . 2012წ. №2, 42-48.

თ. იაშვილი. რეგიონებში საჯარო მოსამსახურეთა საქმიანობის შეფასების და კარიერის სისტემის ეფექტურობის საკითხები. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. რეგიონული ინიციატივების მხარდაჭერის ფონდი . 2010წ. გამომცემლობა ,,ინოვაცია" გვ. 345-350.

ა. აბრალავა. რეგიონთაშორისი ეკონომიკური კავშირები და ინტეგრაციული პროცესები. ჟურნალი "სოციალური ეკონომიკა"#4. 2003წ. .

ა. აბრალავა, ე. ბარათაშვილი, null. რეგიონი და რეგიონული მაკროპროცესები გლობალიზაციის პირობებში. ჟურნალი " ეკონომიკა". 2009წ. #2, გვ.109-116.

ე. ბარათაშვილი, ა.აბრალავა. რეგიონი და რეგიონული მაკროპროცესები გლობალიზაციის პირობებში. თბილისი. ჟურნალი "ეკონომიკა". 2009წ. #5-6. 0.5 ნ.თ..

ვ. დათაშვილი, ია გელაშვილი, კობა სანდროშვილი. რეგიონის აქტიური და მდგრადი ეკონომიკური განვითარების პრობლემები. ჟურნალი "სოციალური ეკონომიკა XXI საუკუნიის აქტუალური პრობლემები. 2009წ. 4 დამატება.

ნ. ჩიკვილაძე. რეგიონის კომპლექსური სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების სტრატეგიის არსისათვის. ჟურნალი“სოციალური ეკონომიკა XXIსაუკუნის პრობლემები“ 2009წ.. 0წ. ,N4,10.

ზ. გასიტაშვილი, მ. მაჭარაძე, მ. კიკნაძე. რეგიონის მდგრადი განვითარების ეფექტურად მართვის ორგანიზაციული მოდელის დამუშავება.. საქართველის ტექნიკური უნივერსიტეტი, შრომები მართვის ავტომატიზე¬ბული სისტემები №1(12), თბილისი,. 2012წ. .

ნ. მჭედლიშვილი, მაჭარაძე მ.გ., კიკნაძე მ.გ., გასიტაშვილი ზ.ა.. რეგიონის მდგრადი განვითარების მახასიათებელ ფაქტორთა ურთიერთდამოკიდებულების ანალიზი და მათი მნიშვნელოვნების შესწავლა. . GEORGIAN ENGINEERING NEWS, GEN LTD. 2012წ. No.1 (vol.61), pp. 30-36.

ზ. გასიტაშვილი, მ. კიკნაძე, მ. მაჭარაძე, ნ, მჭედლიშვილი. რეგიონის მდგრადი განვითარების მახასიათებელ ფაქტორთა ურთიერთდამოკიდებულების ანალიზი და მათი მნიშვნელოვნების შესწავლა.. GEORGIAN ENGINEERING NEWS”, N 2, . 2012წ. .

ზ. გასიტაშვილი, ა. ფრანგიშვილი. მ.კიკნაძე. რეგიონის მდგრადი განვითარების ორგანიზაციული სისტემის ეფექტურად მართვის მოდელი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი შრომათა კრებული #18, თბილისი. გამომცემლობა “დამანა”. 2014წ. .

ნ. ჩიკვილაძე, ი.ონიანი. რეგიონის მოსახლეობის ცხოვრების ხარისხის შეფასების მეთოდოლოგიის სრულყოფისათვის. ჟურნალი“ეკონომისტი“2013წ.. 0წ. ,3-4,14.

ქ. ვეზირიშვილი-ნოზაძე, მ. რაზმაძე. რეგიონის სათბობ–ენერგეტიკული კომპლექსის განვითარების ოპტიმიზაცია და მოდელირება. თბილისი. ჟ.“ენერგია“. 0წ. ჟ.“ენერგია“ N1(49), 2009. ISS 1512–0120.

მ. რაზმაძე. რეგიონის სათბობ–ენერგეტიკული კომპლექსის განვითარების ოპტიმიზაცია და მოდელირება. ჟურნალი"ენერგია". 2009წ. # 1 (49)გვ. 49–53.

თ. როსტიაშვილი, გრძელიშვილი ნ.. რეგიონის საინვესტიციო გარემო და საინოვაციო პოლიტიკა. საერთაშორისო რეცენზირებადი და რეფერირებადი სამეცნიერო ჟურნალი სოციალური ეკონომიკა. 2010წ. .

ე. ბარათაშვილი, თ.ბარათაშვილი. რეგიონის სამრეწველო განვითარების პრიორიტეტების განსაზღვრისათვის. თბილისი. ჟურნალი "მეცნიერება და ტექნიკა" . 2000წ. #7-9. 0.5 ნ.თ..

ე. ბარათაშვილი, გ.როინიშვილი. რეგიონული განვითარება: კონკურენტუნარიანობა და მარკეტინგი (ორგანიზაციული ასპექტი). თბილისი. ჟურნალი "ეკონომიკა". 2004წ. #3. 0.5 ნ.თ..

ე. ბარათაშვილი. რეგიონული განვითარების სახელმწიფო რეგულირება. თბილისი. ჟურნალი "ეკონომიკა". 2004წ. #3. 0.5 ნ.თ..