სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ვ. დათაშვილი, ია გელაშვილი, კობა სანდროშვილი. რეგიონის აქტიური და მდგრადი ეკონომიკური განვითარების პრობლემები. ჟურნალი "სოციალური ეკონომიკა XXI საუკუნიის აქტუალური პრობლემები. 2009წ. 4 დამატება.

ნ. ჩიკვილაძე. რეგიონის კომპლექსური სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების სტრატეგიის არსისათვის. ჟურნალი“სოციალური ეკონომიკა XXIსაუკუნის პრობლემები“ 2009წ.. 0წ. ,N4,10.

ზ. გასიტაშვილი, მ. მაჭარაძე, მ. კიკნაძე. რეგიონის მდგრადი განვითარების ეფექტურად მართვის ორგანიზაციული მოდელის დამუშავება.. საქართველის ტექნიკური უნივერსიტეტი, შრომები მართვის ავტომატიზე¬ბული სისტემები №1(12), თბილისი,. 2012წ. .

ნ. მჭედლიშვილი, მაჭარაძე მ.გ., კიკნაძე მ.გ., გასიტაშვილი ზ.ა.. რეგიონის მდგრადი განვითარების მახასიათებელ ფაქტორთა ურთიერთდამოკიდებულების ანალიზი და მათი მნიშვნელოვნების შესწავლა. . GEORGIAN ENGINEERING NEWS, GEN LTD. 2012წ. No.1 (vol.61), pp. 30-36.

ზ. გასიტაშვილი, მ. კიკნაძე, მ. მაჭარაძე, ნ, მჭედლიშვილი. რეგიონის მდგრადი განვითარების მახასიათებელ ფაქტორთა ურთიერთდამოკიდებულების ანალიზი და მათი მნიშვნელოვნების შესწავლა.. GEORGIAN ENGINEERING NEWS”, N 2, . 2012წ. .

ზ. გასიტაშვილი, ა. ფრანგიშვილი. მ.კიკნაძე. რეგიონის მდგრადი განვითარების ორგანიზაციული სისტემის ეფექტურად მართვის მოდელი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი შრომათა კრებული #18, თბილისი. გამომცემლობა “დამანა”. 2014წ. .

ნ. ჩიკვილაძე, ი.ონიანი. რეგიონის მოსახლეობის ცხოვრების ხარისხის შეფასების მეთოდოლოგიის სრულყოფისათვის. ჟურნალი“ეკონომისტი“2013წ.. 0წ. ,3-4,14.

ქ. ვეზირიშვილი-ნოზაძე, მ. რაზმაძე. რეგიონის სათბობ–ენერგეტიკული კომპლექსის განვითარების ოპტიმიზაცია და მოდელირება. თბილისი. ჟ.“ენერგია“. 0წ. ჟ.“ენერგია“ N1(49), 2009. ISS 1512–0120.

მ. რაზმაძე. რეგიონის სათბობ–ენერგეტიკული კომპლექსის განვითარების ოპტიმიზაცია და მოდელირება. ჟურნალი"ენერგია". 2009წ. # 1 (49)გვ. 49–53.

თ. როსტიაშვილი, გრძელიშვილი ნ.. რეგიონის საინვესტიციო გარემო და საინოვაციო პოლიტიკა. საერთაშორისო რეცენზირებადი და რეფერირებადი სამეცნიერო ჟურნალი სოციალური ეკონომიკა. 2010წ. .

ე. ბარათაშვილი, თ.ბარათაშვილი. რეგიონის სამრეწველო განვითარების პრიორიტეტების განსაზღვრისათვის. თბილისი. ჟურნალი "მეცნიერება და ტექნიკა" . 2000წ. #7-9. 0.5 ნ.თ..

ე. ბარათაშვილი, გ.როინიშვილი. რეგიონული განვითარება: კონკურენტუნარიანობა და მარკეტინგი (ორგანიზაციული ასპექტი). თბილისი. ჟურნალი "ეკონომიკა". 2004წ. #3. 0.5 ნ.თ..

ე. ბარათაშვილი. რეგიონული განვითარების სახელმწიფო რეგულირება. თბილისი. ჟურნალი "ეკონომიკა". 2004წ. #3. 0.5 ნ.თ..

მ. ბაღათურია. რეგიონული ეკონომიკის განვითარების თანამედროვე ტენდენციები. საერთაშორისო სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენციის მასალები.ქუთაისი.. 2010წ. გვ 23-27.

ე. ბარათაშვილი. რეგიონული ეკონომიკის დისციპლინის სწავლების კონცეფცია.. თბილისი. ჟურნალი "ეკონომიკა". 1.25 ნ.თ.. 2009წ. #8.

ე. ბარათაშვილი, ნ.გახოკიძე. რეგიონული ეკონომიკური განვითარების შედარებითი ანალიზი საქართველოსა და გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის მაგალითზე. თბილისი, ჟურნალი "საქართველოს ეკონომიკა". 0.5 ნ.თ.. 2007წ. # 1.

ვ. დათაშვილი, ია გელაშვილი, კობა სანდროშვილი. რეგიონული ზრდის თეორიების ზოგიერთი ასპექტები. ჟურნალი "სოციალური ეკონომიკა XXI საუკუნიის აქტუალური პრობლემები. 2009წ. 4.

ე. ბარათაშვილი, ჯ.ზარანდია. რეგიონული ინვესტიციური პოლიტიკა. თბილისი. ჟურნალი "ეკონომიკა". 2000წ. #9-12 0.5 ნ.თ..

ჟ. წიკლაური-შენგელია, კ. სანდროშვილი. რეგიონული კონკურენტუნარიანობის ამღლების კლასტერული პოლიტიკის ძირითადი ასპექტები. ჟურნ. ”ეკონომიკა”. 2008წ. №9.

სანდროშვილი კ.. რეგიონული კონკურენტუნარიანობის ამღლების კლასტერული პოლიტიკის ძირითადი ასპექტები. . ჟურნ. ”ეკონომიკა” . 2008წ. 9-10.