სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტი ვერ მოიძებნა

ე. გვენეტაძე. კავკასიური და ირანული ცივილიზაციები. კალამი #3. 2010წ. .

მ. კოპლატაძე. კავშირგაბმულობის სისტემების ფუნქციონირების ძირითადი მახასიათებლების განსაზღვრის ალგორითმი. ინტელექტი. 2000წ. .

მ. ჩხაიძე, სვანიძე რ.გ., გუძუაძე ზ.ნ.. კავშირის მომსახურების ხარისხის პრობლემა თანამედროვე ტელეკომუნიკაციაში. Georgian Engineering News. 2014წ. №2, გვ. 45-50..

უ. ზვიადაძე, ი. ლომინაძე, ზ. ცომაია, დ. კალანდაძე. კაზრეთის რეგიონის ჰიდროგრაფიულ ქსელში მძიმე ტოქსიკური ლითონების განაწილების საკითხისათვის. ჟურნალი "მეცნიერება და ტექნიკა", #1-3, გვ. 78-81. 2000წ. ISSN 0130-7061.

ლ. კეკელიშვილი, გ. ჩიტიშვილი, გ. დოხნაძე. კალაპოტიანი ნაკადის მათემატიკური მოდელირება ვარიაციული მეთოდის გამოყენებით. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული . 2011წ. კრებული #66 გვ.209-211.

გ. დოხნაძე, გ.ჩიტიშვილი, ლ.კეკელიშვილი, . კალაპოტიანი ნაკადის მათემატიკური მოდელირება ვარიაციული მეთოდის გამოყენებით. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი შრომათა კრებული. 0წ. # 66 გვ.გვ.209-211 2011წ.

ნ. კუციავა, ნ.კუბლაშვილი, ნ.კუპატაძე, დ.ტუღუში, რ.ქაცარავა. კანის კიბოს მკურნალობა ბიოდეგრადირებად პოლიესტერამიდში დეპონირებული 5-ფთორურაცილით:1. ბიოკომპოზიტის მიღება და წამლის კონტროლირებადი გამოყოფის შესწავლა. Georgian Engineering News, . 2015წ. N1; p..114-119.

ნ. კუციავა, ნ.კუბლაშვილი, რ.ქაცარავა. კანის კიბოს მკურნალობა ბიოდეგრადირებად პოლიმერში დეპონირებული 5-ფთორურაცილით:შეზღუდული კლინიკური კვლევის შედეგები. სტუ, საქართველოს საინჟინრო სიახლენი. 2016წ. N1; გგვ.127-133.

ნ. კუციავა, ნ.კუბლაშვილი, ნ.ჯოგლიძე. კანის კიბოს მკურნალობა პოლიმერში დეპონირებული 5 ფთორურაცილით. პოლიმერული პრეპარატის უსაფრთხოების შესწავლა. საქართველოს კერამიკოსთა ასოციაციის ჟურნალი "კერამიკა". 2015წ. ტ.17. 1(33) გვ.32-35.

შ. კუპრეიშვილი, ს. გიორგაძე, თ. ოდილავაძე, შ., ხარაიშვილი ო.. კაპილარული პოტენციალის განსაზღვრა ნიადაგ-გრუნტებში. აგრარული მეცნიერების პრობლემები. 2004წ. სამეცნიერო შრომათა კრებული XXIX, თბილისი , გვ. 124-126.

ნ. მაისურაძე. კაპიტალისტურ-სოციალური დემოკრატია, როგორც უნტეგრალური მართვის შედეგი.. . 2015წ. სსამეცნიერო ჟურნალი "სეუს მეცნიერებები" თბ.,2015..

ი. ხართიშვილი, ნ. ბახტაძე, გ. ბუჩუკური. კაპიტალური მშენებლობა და ინვესტიციებისა და საბანკო კრედიტების როლი მშენებლობაში. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა" თბ.,. 2008წ. №2.

ნ. ზაუტაშვილი, ი. ნანაძე, ე. ნაროუშვილი. კაჟმიწა აჭარა-თრიალეთის ნაოჭა ზონის აზოტიან თერმებში. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ჰ/გ და ს/გ ინსტიტუტის შრომათა კრებული, "მეცნიერება".. 2005წ. XV, 47-52 გვ..

ლ. ფურცელაძე. კარსტის, მისი პროცესებისა და მათთან დაკავშირებული ეკოლოგიური პრობლემების შესახებ. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2007წ. #63, გვ. 188-192.

ლ. თოფურია. კარტოფილის დამაწვრილმანებელი მანქანების დაპროექტების და მუშაობის რეჟიმის თავისებურებანი სახამებლის გამოსავლის ამაღლებასთან დაკავშირებით. "გეორგიკას", "გაენათის მაცნე". 2014წ. ტ.2 N3 გვ. 38-47.

ვ. ხრუსტალი. კასაციის უფლებამოსილება. რომან შენგელიას 70 წლისთავთან დაკავშირებით გამოცემული საიუბილეო კრებული. გამომცემლობა "სამართალი".. 2012წ. 12 გვერდი..

პ. სიჭინავა. კატასტროფული ზედაპირული ჩამონადენის ხარჯების ჰიდრომექანიკური მოდელების რეოლოგიური პარამეტრებით უზრუნველყოფა. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის საიუბილეო შრომათა კრებული, წყალდიდობები და მათთან ბრძოლის თანამედროვე მეთოდები. 2009წ. გვ. 224-232.

ზ. ციხელაშვილი, თ. გველესიანი, თ. ყირიმლიშვილი-დავითაშვილი. კაშხალზე განსაკუთრებული ჰიდროდინამიკური (ტალღური) დატვირთვის ალბათური შეფასების მეთოდიკის შემუშავების შესახებ. სტუ, "ჰიდროინჟინერია", http://www.cetl.gtu.ge. 2009წ. № 2(6), თბილისი, 6 გვ .

G. Xelidze, null, რ.პატარაია, ი. ნონიევი. კაშხალიანი ჰიდროელექტროსადგურების უსაფრთხოება საქართველოში. www.energyonline.ge; Issue . 2011წ. .

პ. ჭიჭაღუა. კაშხლის ბეტონის მასივის ტემპერა-ტურული რეჟიმის გაანგარიშების მეთოდიკა არა-თანაბარბიჯებიანი ამაღლებული სიზუსტის მქონე სასრულ სხვაობათა მეთოდის გამოყენებით. სტუ–ს შრომები. 2004წ. #4(454) გვ.79-83.