სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტი ვერ მოიძებნა

ზ. ციხელაშვილი, თ.გველესიანი, თ. ყირიმლიშვილი - დავითაშვილისა, ბ.ჭურჭელაური, გ.მეტეველი. კაშხლის კვეთში ექსტრემალური ტალღური პროცესის მახასიათებელი პარამეტრების სტატისტიკური შეფასება. სტუ, სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა", http://www.sheneba.ge ,№2(13), 7 გვ. თბილისი. 2009წ. .

თ. თევზაძე. კაშხლის საიმედო კვეთის შერჩევა და დამცავი ღონისძიებები ნაგებობის საფუძველში. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია წყლათა მეურნეობისა და საინჟინრო ეკოლოგიის ინსტიტუტი. 2001წ. თბილისი გვ.79-83.

ს. გველესიანი, მ. აზარაშვილი , დ. ისაკაძე. კეთილშობილი ლითონების განაწილება მადნეულის სპილენძ-ალმადანური საბადოს მინერალებში. სტუ-ს შრომები № 4 (443). 2002წ. 1512-0996.

თ. ჭანტურია. კერძო საცხოვრებელი სახლ – პანსიონატები და სასტუმროები . "ატრიუმი". 1998წ. №1.

ნ. ბახსოლიანი. კერძო კოლექციაში დაცული ერთი სპარსული ყალამქარის სიმბოლიკისათვის. სტუ, საისტორიო ვერტიკალები. 2014წ. #30, გვ. 130-34.

ნ. ერემეიშვილი, ხუბულური გიორგი, სარიშვილი გიორგი. კვაბის პროდუქტების საკონტროლო თანამედროვე აპარატურა და მისი მომსახურება. . მართვის ავტომატიზებული სისტემები . 2011წ. #1(10).

ნ. რურუა, შველიძე მალხაზ, მაისურაძე გიორგი, მოისწრაფიშვილი ალექსანდრე. კვაზისტატიკური დატვირთვები ლოკომოტივის, სატვირთო და სამგზავრო ვაგონების სრიალებზე მრუდში მოძრაობისას . “ინტელექტი”, . 2010წ. ISSN 1512-0333 #1(36).– გვ.48 – 51..

ნ. ჯავახიშვილი, ს. გელხვიძე. კვანძებში განაწილებული სამი თავისუფლების ხარის-ხის მქონე მასებით ჩარჩოე-ბის სივრცითი დინამიკური გაანგარიშების შესახებ . სტუ-ს შრომები . 2001წ. #6, (439), გვ. 100-104.

ი. ფარადაშვილი. კვარცისა და ბიოტიტის როლი ენდოგენურ მეტალოგენიაში. „საქართველოს ნავთობი და გაზი“. 2007წ. №21, 25–39 გვ..

რ. მიშველაძე. კვლავ ეროვნულ ბარიკადებს. „პოეზიის დღე“, 19 გვ.. 2007წ. .

რ. კილაძე. კვლებში მორწყვის ჰიდრავლიკა და პროცესის კომპიუტერული იმიტაცია პროგრამირების C++ ენის გამოყენებით . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის შრომათა კრებული. გამომცემლობა - "უნივერსალი". 2011წ. ტომი 66.

რ. პატარაია. კვლევები ჰიდროენერგეტიკის დარგში. ჟურნალი "ენერგია". 2009წ. #4(52)-2.

თ. ჩუბინიშვილი, ნ.მახვილაძე, ე.პავლოვიჩი. კვლევის შედეგების კომერციალიზაციის საინფორმაციო მხარდაჭერა. ქუთაისის ა.წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საერთაშორისო კონფერენციის შრომათა კრებული ”თანამედროვე ტექნოლოგიები და მასალები”. 2008წ. .

ა. დუნდუა. კიბერნეტიკა ადამიანის გონის ფრაქტალური ბუნების შინაგანი ლოგიკის შესახებ. "მეცნიერება და ტექნიკა". 1996წ. № 541; გვ. 37 - 43.

შ. ფაფიაშვილი. კიდევ ერთხელ ადამიანის პატივისა და ღირსების დაცვის პრობლემის შესახებ. გამომცემლობა-"მერიდიანი" ჟურნალი „იურისტი". 2016წ. #1 გვერდი 52-58.

ი. გოგუაძე. კიდევ ერთხელ ბაქო-თბილისი-ჯეიჰანის ნავთობსადენზე. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2003წ. #3(8), 18-20.

გ. ტაბატაძე, ი.გოგუძე. კიდევ ერთხელ ბაქო–თბილისი–ჯეიჰანის ნავთობსადენზე, . ჟურნ. „საქართველოს ნავთობი და გაზი’’,. 2003წ. #3(8), 2003, გვ. 18–20;.

ნ. ბახსოლიანი. კილიკია ასურული ლურსმული წარწერების მონაცემთა კონტექსტში. ივანე ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის შრომები. 2013წ. XII-XIII,,გვ. 46-49.

მ. მელქაძე. კლდის უბნის ბეთლემის ეკლესიის მიმდებარე ტერიტორიის განაშენიანების პრობლემები. კავკასიის მაცნე სპეციალური გამოცემა. 2004წ. 3, 71-75 ISSN 1512-0619.

ი. გოცირიძე, ა.ფიცხელაური. კლინიკურ-დიაგნოსტიკურ საშუალებათა ეროვნული ნომენკლატურული და კოდიფიკაციის სისტემის დამუშავების საკითხისათვის . სტუ. 2008წ. .