სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26248 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ლ. ქისიშვილი, ნ. ნიკვაშვილი. AutoCAD -ში ბლოკის შექმნის, ჩასმის და რედაქტირების რამოდენიმე ხერხი.. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2016წ. #2.

ნ. ნოზაძე, გ. ჩიტაიშვილი. AUTOCAD 2012-ის ხელსაწყო ARRAY. მართვის ავტომატიზებული სისტემები. 2012წ. N 1(12) 216-225 გვ. ISSN 1512-3979.

გ. ჩიტაიშვილი, ნ. ნოზაძე. AutoCAD-ის გამოყენება საინჟინრო პრაქტიკაში. სტუ განათლება. 2013წ. #1 (7) 7 გვ, ISSN # 1512-102.

ქ. ყაჭიაშვილი. Automated System for Water and Air Contamination Level Control.. The Georgian Journal of Genetic Ecology, . 1995წ. Vol. 1, No. 1, 35-41..

O. Tavdishvili. Automatic Classification Algorithm for Observable Data set. Institute of Cybernetics, Georgian Acad. O f Science, Tbilisi, Proceedings of the Institute of Cybernetics. 2004წ. vol.3, #1-2, pp. 136-141.

ნ. კირკიტაძე, ლევან იმნაიშვილი, თეა თოდუა. Automation of Analysis of Unregistered Classes in the Teachers Registration System. . Journal of Technical Science and Technologies;. 2014წ. ISSN 2298-0032; Volume 3, Issue 2, 2014, pp. 9-13..

K. Kachiashvili. Automation of Research in the Field of Ecology.. Tbilisi International Center of Mathe¬ma¬tics and Informatics: Bulletin of TICMI, . 2000წ. Vol. 4, Tbilisi University Press, 6-12..

ო. შონია, ქართველიშვილი იოსები, ბერიძე ზ, დიდმანიძე ი., ყოლბაია ლ.. Automatized desing of the logic and structured. Georgian national academy of sciences, Bulletin, new series, vol 11, no 2, april – may – june Tbilisi 2017. 2017წ. .

რ. სამხარაძე, Aivazov Vitali. Available End-to-end Throughput Measurement Tools. "საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი", შრომები. მართვის ავტომატიზბული სისტემები. 2012წ. N2(13). ISSN 1512-3979, p. 123-127.

მ. სალუქვაძე, მ. სალუქვაძე. Avalanche zoning of South Caucasus. Atlas. Editor T.Chelidze . 2006წ. 16-19; 36-39.

T. Jangveladze. Averaged Model of Sum Approximation for a System of Nonlinear Partial Differential Equations. Proc. of I.Vekua Inst. Appl. Math. (in Russian). 1987წ. V.19, p.60-73.

K. Kotetishvili, Kevanishvili G.Sh.Kevanishvili I.G.. Axial Distribution of Current on the Surfase of Dipole. Georgian Engineering News, . 2005წ. №1, pp 14-18.

გ. მეტრეველი, გ. მეტრეველი, Churchelauri, Gogaladze. Axsymmetric oscillations of cylinders from material with various parameters of nucleus of shear and volumetric relaxtion. scientific journal of ifto MM ’’problems of mechanics’’. 2009წ. issn1512-0740, .

ო. გელაშვილი, ნიაური თ., პაიაშილი ნ.. Aავტომობილების დაგვა-გარეცხვის სამუშაოების ორგანიზაცია და მეთოდოლოგია . სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ,,ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა”, თბილისი. 2009წ. #2, გვ.11.

დ. ღუღუნიშვილი. B-qlorogenini da misi mcenareuli wyaroebi. Tbilisis saxelmwifo samedicino universiteti i. quTaTelaZis sax. farmakoqimiis instituti saq. farmacevtTa asociacia saq. Sromisa da soc. dacvis saministro farmacevtTa I saerTaSoriso kongresis Tezisebi . 2002წ. 30.

I. Javakhishvili. B-viral hepatitis After-Effekt prognosis by stochastik Approximation. Bulletin of the Gergian Akademy of Scienkces. 2000წ. vol 162 N1.

თ. სუპატაშვილი. BaCrO4 და BaSO4 სუსპენზიების შედარებითი დახასიათება. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი . 2005წ. #6, .

ლ. ბალანჩივაძე. bagirovani armaturisa da wvrilmarcvlovani betonis SeWidulobis simtkicis gamokvleva WinaswardaZabul konstruqciebSi. saqarTvelos saavtomobilo-sagzao instituti, Sromebi 3. 2007წ. ISSN.1512-1003გვ.174–177.

ი. ბერძენიშვილი, რ. მჭედლიშვილი, ზ. კოვზირიძე. BaOAl2O3SiO2 სისტემის მაღალტემპერატურული ქცევის თერმოდინამიკური ანალიზი. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2012წ. 12(2), გვ.121–125.

G. Sadunishvili, L. Giorgashvili, G. Karseladze. Basic Boundary Problems of Statics of Two-Component Mixtures for a Stretched. Georgian International Journal of Science and Technology. 2010წ. Nova Scince Publishers, inc. Vol. 2, Issue 4, 1-23.