სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26282 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ი. უგრეხელიძე. საბეჭდი აპარატის დამწნეზი მექანიზმის კინემატიკური კვლევა. გამომცემლობა" ტრანსპორტი და მანქნათმშენებლობა" ჟურნალი ტრანსპორტი და მანქნათმშენებლობა. 2011წ. 1. გვ.59 უაკ. 681.3.

ჯ. უფლისაშვილი, ი. უგრეხელიძე. საბეჭდი აპარატის დამწნეხი მექანიზმი. გამომცემლობა" ტრანსპორტი და მანქნათმშენებლობა" ჟურნალი ტრანსპორტი და მანქნათმშენებლობა. 2010წ. 1. გვ 66-70. უაკ 681.3.

ი. უგრეხელიძე. საბეჭდი აპარატის დამწნეხი მექანიზმი. ,,ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა” გამომ. ,,ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა’’. 2010წ. N 1(17) გვ.66-72.

ჯ. უფლისაშვილი, . საბეჭდი აპარატის დამწნეხი მექანიზმი. ,,ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა” გამომ. ,,ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა’’. 2010წ. N 1(17) გვ.66-72.

ი. უგრეხელიძე. საბეჭდი აპარატის დამწნეხი მექანიზმის კინემატიკური კვლევა. გამომცემლობა ,,ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა“, ჟურნალი ,,ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა“, ISSN 1512-3537, . 2011წ. #1(20) გვ. 59-63 თბილისი.

თ. ბარამაშვილი. საბეჭდი აპარატის ფურცელგადამცემი მოწყობილობის მექანიზმის კინემატიკური კვლევა. გამომცემლობა ,,ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა”, სასწავლო-მეთოდური და სამეცნიერო-კვლევითი ნაშრომების კრებული“ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა”, თბილისი. 2011წ. #1, გვ. 64-69., უაკ 681.3.

ი. უგრეხელიძე, ჯ.უფლისაშვილი, თ. ბარამაშვილი. საბეჭდი მანქანის დამწნეხი მექანიზმის მუშაობის მოსალოდნელი ეკონომიკური ეფექტი. გამომცემლობა ,,ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა“, ჟურნალი ,,ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა“, ISSN 1512-3537, . 2013წ. №1(26), თბილისი,გვ. 19-23.

თ. ბარამაშვილი, ჯ. უფლისაშვილი, ი. უგრეხელიძე. საბეჭდი მანქანის დამწნეხი მექანიზმის მუშაობის მოსალოდნელი ეკონომიკური ეფექტი. გამომცემლობა ,,ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა", სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ,,ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა". 2013წ. #1(26)2013, გვ. 19-23, ISSN 1512-3537.

ი. უგრეხელიძე. საბეჭდი მანქანის მანქანური წესით კონსტრუირებული მექანიზმი. სტუ-ს სტუდენტთა 77-ე ღია სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. გამომცემლობა ,,ტექნიკური უნივერსიტეტი“, თბილისი. გვ.75.

ი. უგრეხელიძე, ჯ.უფლისაშვილი, თ. ბარამასვილი. საბეჭდი მანქანის ფურ-ცელგადამცემი და ფურ-ცელგადამბრუნებელი მოწყობილობის მოსა-ლოდნელი ეკონომიკური ეფექტი. გამომცემლობა ,,ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა“, ჟურნალი ,,ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა“, ISSN 1512-3537, . 2012წ. №3(25) თბილისი გვ. 43-48.

თ. ბარამაშვილი, ჯ. უფლისაშვილი, ი. უგრეხელიძე. საბეჭდი მანქანის ფურცელგადამცემი და ფურცელგადამბრუნებელი მოწყობილობის მოსალოდნელი ეკონომიკური ეფექტი. გამომცემლობა ,,ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა", სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ,,ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა". 2012წ. #3(25)2012, გვ. 43-48. ISSN 1512-3537.

ი. უგრეხელიძე, ნ. ნათბილაძე, ქ.ქადარია. საბეჭდი მასალების შერჩევა ბეჭდვითი პროდუქციისათვის. ჟურნალი ,,ტრან-სპორტი და მანქა-ნათმშენებლობა” ISSN-15123537 გამომცემლობა ,,მოაზროვნე”. 2008წ. #1(9) თბილისი გვ 100-103.

ვ. ვარდოსანიძე. საბინაო პოლიტიკის სამართლებრივი ბერკეტები ისტორიულ რეტროსპექტივაში.. „ქრისტიანული დემოკრატია“.№1-2.. 2002წ. .

ს. გოგოლაძე, მედეა თევდორაძე, მარინა გედევანიშვილი, მაია სახლთხუციშვილი. საბირჟო ინფორმაციული სისტემის აგებისა და ფუნქცინორების პრინციპები. საქართველოს ტექნიკურიუნივერსიტეტის დაარსებიდაბ 90 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ”21 საუკუნის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების განვითარების ძირითადი პარადიგმები. სტუ, 19-21 სექტემბერი, 2012, თბილისი, საქართველო. პროგრამა. 2012წ. საქართველოს ტექნიკურიუნივერსიტეტის დაარსებიდაბ 90 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ”21 საუკუნის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების განვითარების ძირითადი პარადიგმები. სტუ, 19-21 სექტემბერი, 2012, თბილისი, საქართველო. პროგრამა 207-214გვ.

ზ. ვაშაკიძე, მერაბ კელენჯერიძე. საბირჟო სტრუქტურების აუცილებლობა ამიერკავკასიის სანამდვილეში. ჟურნალი „სოციალური ეკონომიკა - XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები".. 2012წ. #4 (22), 148-154 გვ..

მ. ვანიშვილი, გოცირიძე ლაშა. საბიუჯეტო დაგეგმვის ადგილი და როლი საბიუჯეტო პროცესში. სოციალური ეკონომიკა: XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2010წ. #6(12), გვ,78-89.

მ. ზუბიაშვილი, თ. გარდაფხაძე. საბიუჯეტო დაწესებულებების საქმიანობის სამართლებრივი საფუძვლები და მათი დაფინანსების თავისებურებები. გამომც. "უნივერსალი". საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი "დიპლომატია და სამართალი". 2016წ. # 1 7 -12 გვ..

ზ. ალიმბარაშვილი, ბოკუჩავა ი., ჩხიკვაძე ნ.. საბიუჯეტო ორგანიზაციის ხელფასიისდაანგარიშების ერთი პროგრამის შესახებ. მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2000წ. .

ა. ქუთათელაძე, ი. ჩხაიძე. საბიუჯეტო პროცესში ფინანსური მენეჯმენტის გამოყენების მეთოდოლოგიური ასპექტები . საერთაშორისო რეცენზირებადი და რეფერირებადი სამეცნიერო ჟურნალი „სოციალური ეკონომიკა – XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები“. 2013წ. # 3 გვ. 58-61 .

მ. ნოზაძე. საბიუჯეტო ფედერალიზმი: არსი, მოდელები, ეფექტიანობა. . (ეკონომიკა და ბიზნესი. . 0წ. 2008, მაისი-ივნისი ). .