სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტი ვერ მოიძებნა

ქ. მახაშვილი. კოაგულანტით წყლის გაწმენდის და კოაგულანტის დოზირების ავტომატური ხელსაწყოსა და სისტემის შექმნის შესახებ. Georgian Engineering News. 0წ. 2012, №4, გვ.79-83..

ნ. კილასონია, ნ.თაბუაშვილი, მ.ცინცაძე, ნ.გეგეშიძე, თ.გიორგაძე, null. კობალტის(II) და ნიკელის(II) შერეულლიგანდიანი კოორდინაციული ნაერთები ორთო-ამინო-5-მეთილპირიდინთან და პარადიმეთილამინობენზალდეჰიდის იზონიკოტინოილჰიდრაზონთან. . საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2013წ. ტ.13(1), გვ.8-11.

გ. ჯოლია, ჯოლია ქეთევან. კოგნიტური (შემეცნებითი) მიდგომა - მარკეტინგის ახალი პარადიგმა. სოციალური ეკონომიკა: XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2013წ. #6.

ზ. გასიტაშვილი, დ.ვერულავა, ი.ვერულავა, ა. ფრანგიშვილი,. კოგნიტური მიდგომა საქართველოს სათბობ-ენერგეტიკული კომპლექსის კვლევასა და მოდელირებაში. ქართული ელექტრონული სამეცნიერო ჟურნალი N 1 (8),. 2006წ. .

ნ. მღებრიშვილი. კოდური სიგნალების დიაგნოსტიკური სისტემა . ”სტუ-ს 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი ღია სამეცნიერო კონფერენცია”. . 2002წ. .

მ. კუბლაშვილი, თ. მაღრაძე. კოლინეარული ბზარების რიცხვითი ამოხსნის შესახებ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დაარსებიდან 90 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "21-ე საუკუნის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების განვითარების ძირითადი პარადიგმები", შრომები. 2012წ. თბილისი, სტუ, გვ.5-7.

ნ. კუციავა, შ. ანდღულაძე, დ. ერისთავი, ნ.ბიბილური, ა.გოგიშვილი, მ.ქავთარაძე. კოლოიდური ვერცხლის მისაღებად ხელსაწყოების შექმნის კონცეფცია და მათი შემდგომი გამოყენება სასმელი წყლის გაუსნებოვნების მიზნით. საქართველოს საინჟინრო სიახლენი. 2012წ. N1; გვ.94-96.

გ. ვარშალომიძე, ი. გოგუაძე, ა. ჭიჭინაძე, ი. თავდუმაძე, შ. ხარებავა. კოლონგარეთა გამოვლინების გრიფონებში ან სხვა გართულებათა სახეობებში გადასვლის პროგნოზირება სახეობათა გამოცნობის მეთოდით. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2006წ. #19, გვ. 80–88.

ხ. ავალიანი. კოლხეთის არტეზიული აუზის ჰიდროგეოქიმიური და ჰიდროგეოფიზიკური ზონალობის თავისებურებები . სამთო ჟურნალი. 2011წ. №1(26),24-26გვ.. .

შ. კუპრეიშვილი, პ. სიჭინავა, ლ. მაისაია. კოლხეთის დაბლობზე დამშრობ-მარეგულირებელი ქსელის გაანგარიშებისას ზედაპირულ-მოლეკულური ეფექტების გავლენა ფილტრაციის რეოლოგიურ მახასიათებელზე. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი, . 2010წ. სამეცნიერო შრომათა კრებული #65, გვ. 147-151.

პ. სიჭინავა. კოლხეთის დაბლობზე დამშრობ-მარეგულირებელი ქსელის გაანგარიშებისას ზედაპირულ-მოლეკულური ეფექტების გავლენა ფილტრაციის რეოლოგიურ მახასიათებელზე. წყალთა მერნეობის ინსტიტუტი, სამეცნიერო შრომათა კრებული,. 2010წ. №65, თბილისი, გვ. 147-151.

ი. ზაქაიძე, შ. რობაქიძე. კოლხეთის დაბლობის დახურული დამშრობი მარეგულირებელი ქსელის ზოგიერთი საკითხი. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული #65. 2010წ. გვ.68-70.

ი. ზაქაიძე, ნ. კვაშილავა, ვ. შურღაია. კოლხეთის დაბლობის დრენირებულ ფართობებზე თიხნარი ნიადაგების სინოტივის რეჟიმი. საქ. ჰიდროეკოლოგიის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2005წ. გვ.50-58.

ვ. შურღაია, ვ. შურღაია, ნ. კვაშილავა. კოლხეთის დაბლობის დრენირებულ ფართობებზე თიხნარი ნიადაგების სინოტივის რეჟიმი. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია. წყალთა მეურნეობისა და საინჟინრო ეკოლოგიის ინსტიტუტი (საქჰიდროეკოლოგია). წყალსამეურნეო და ჰიდრომელიორაციული ობიექტების მდგრადობა საიმედოობა და ეკოლოგიური უსაფრთხოება. სამეცნიერო შრომათა კრებული. . 2005წ. გვ.50-53.

ი. ზაქაიძე, ლ. კეკელიშვილი. კოლხეთის დაბლობის მძიმე თიხნარი ნიადაგების ფილტრაციის ზოგიერთი საკითხი. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული # 64. 2009წ. გვ. 96-98.

ლ. კეკელიშვილი, ი.ზაქაიძე. კოლხეთის დაბლობის მძიმე თიხნარი ნიადაგების ფილტრაციის ზოგიერთი საკითხი. . წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული, მიძღვნილი ინსტიტუტის დაარსების 80 წლითავისადმი. 2009წ. გვ. 96-98. . 2009წ. გვ.96-98.

შ. კუპრეიშვილი, ხ. კიკნაძე, ლ. მაისაია. კოლხეთის დაბლობის ნიადაგების ფიზიკური თვისებები. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცაი ,, ინოვაციური ტექნოლოგიები და გარემოს დაცვა“ , . 2012წ. ქუთაისი, გვ. 152-154.

შ. კუპრეიშვილი, პ. სიჭინავა ,ლ. მაისაია. კოლხეთის დაბლობის ჭარბტენიანი მიწების მელიორაცია და გარემოს ეკოლოგიური უფსაფრთხოება. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია ,,თანამედროვე ტექნოლოგიები და გამოყენებითი დიზაინი“ შრომათა კრებული, ქუთაისი. 2011წ. გვ. 229-231.

ხ. ავალიანი. კოლხეთის დეპრესიის გეოფილტრაციული ზონალობა. სამთო ჟურნალი. 2005წ. #2 (15), გვ.5-8.