სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26282 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

K. Kotetishvili, Kevanishvili G.Sh.Kevanishvili I.G.. Axial Distribution of Current on the Surfase of Dipole. Georgian Engineering News, . 2005წ. №1, pp 14-18.

გ. მეტრეველი, გ. მეტრეველი, Churchelauri, Gogaladze. Axsymmetric oscillations of cylinders from material with various parameters of nucleus of shear and volumetric relaxtion. scientific journal of ifto MM ’’problems of mechanics’’. 2009წ. issn1512-0740, .

ო. გელაშვილი, ნიაური თ., პაიაშილი ნ.. Aავტომობილების დაგვა-გარეცხვის სამუშაოების ორგანიზაცია და მეთოდოლოგია . სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ,,ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა”, თბილისი. 2009წ. #2, გვ.11.

დ. ღუღუნიშვილი. B-qlorogenini da misi mcenareuli wyaroebi. Tbilisis saxelmwifo samedicino universiteti i. quTaTelaZis sax. farmakoqimiis instituti saq. farmacevtTa asociacia saq. Sromisa da soc. dacvis saministro farmacevtTa I saerTaSoriso kongresis Tezisebi . 2002წ. 30.

I. Javakhishvili. B-viral hepatitis After-Effekt prognosis by stochastik Approximation. Bulletin of the Gergian Akademy of Scienkces. 2000წ. vol 162 N1.

თ. სუპატაშვილი. BaCrO4 და BaSO4 სუსპენზიების შედარებითი დახასიათება. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი . 2005წ. #6, .

ლ. ბალანჩივაძე. bagirovani armaturisa da wvrilmarcvlovani betonis SeWidulobis simtkicis gamokvleva WinaswardaZabul konstruqciebSi. saqarTvelos saavtomobilo-sagzao instituti, Sromebi 3. 2007წ. ISSN.1512-1003გვ.174–177.

ი. ბერძენიშვილი, რ. მჭედლიშვილი, ზ. კოვზირიძე. BaOAl2O3SiO2 სისტემის მაღალტემპერატურული ქცევის თერმოდინამიკური ანალიზი. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2012წ. 12(2), გვ.121–125.

G. Sadunishvili, L. Giorgashvili, G. Karseladze. Basic Boundary Problems of Statics of Two-Component Mixtures for a Stretched. Georgian International Journal of Science and Technology. 2010წ. Nova Scince Publishers, inc. Vol. 2, Issue 4, 1-23.

D. Natroshvili, R.Duduchava, E.Shargorodsky. Basic boundary value problems of the mathematical theory of cracks for anisotropic medium. Proc. of Seminar of I.Vekua Institute of Tbilisi University . 1989წ. 38, 87-90.

G. Sadunishvili, G. Karseladze, A. Jagmaidze. Basic Boundary Value Problems of Thermoelasticity with Microtemperatures for a Spherical Gavity. Georgian International Journal of Science and Technology. 2013წ. Vol. 6, Issue 1, 19-33.

O. Shonia, T.Kaishauri,, Z. Beridze. Basic Objectives of Automated Systems of Security of Wireless Networks . Georg. Inter. J. Sci. Tech., Nova Science Publishers, . 2011წ. Volume 3, Issue 4.

К. . Basic principles of development of the automated systems of control and management of the environmental pollution level. . Proceedings of the Georgian Technical University,. 2000წ. No. 4(437), 221-224..

G. Karseladze. Basic problems of the moment theory of elasticity. Applied Math., Informatics and Mechanics. 2005წ. Vol.10, No. 1, 39-71.

T. Gvelesiani, Jinjikhashvili G.I.. Basic properties of the methods for studing the waves generated by a landslide in a reservoir. Georgian Engineering News . 2003წ. N1 p.234-235. (ISSN 1512-0287) .

K. Kachiashvili, Hashmi M. A. and Mueed A. . Bayesian Methods of Statistical Hypothesis Testing for Solving Different Problems of Human Activity.. Applied Mathematics and Informatics (AMIM),. 2009წ. Vol. 14, No. 2, pp. 3-17..

V. Abzianidze, T.Jiqia, U.Zviadadze, N.Poporadze. BBiodiversity maintenance and increase by re-cultivation of erosive surfaces and the landscape restoration by environmentally safe natural materials. Mining Journal. 2012წ. 2(29),.

ნ. ბუთხუზი, ნ. ბუთხუზი. Bench tests of serviceability of power supply system gas-diesel. Gorgian Committee of IFToMM PROBLEMS OF MECHANICS. 2006წ. 4(25)/2006 89-94c..

M. Nikoladze, A. Dumbadze. Bending problems in viscoelastic plates. "Air Transport". 2008წ. # 1(1), pp. 89-98.

. Bending problems in viscoelastic plates. "Air Transport". 2008წ. # 1(1), pp. 89-98.