სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. მეტრეველი, გ. მეტრეველი, Churchelauri, Gogaladze. Axsymmetric oscillations of cylinders from material with various parameters of nucleus of shear and volumetric relaxtion. scientific journal of ifto MM ’’problems of mechanics’’. 2009წ. issn1512-0740, .

ო. გელაშვილი, ნიაური თ., პაიაშილი ნ.. Aავტომობილების დაგვა-გარეცხვის სამუშაოების ორგანიზაცია და მეთოდოლოგია . სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ,,ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა”, თბილისი. 2009წ. #2, გვ.11.

დ. ღუღუნიშვილი. B-qlorogenini da misi mcenareuli wyaroebi. Tbilisis saxelmwifo samedicino universiteti i. quTaTelaZis sax. farmakoqimiis instituti saq. farmacevtTa asociacia saq. Sromisa da soc. dacvis saministro farmacevtTa I saerTaSoriso kongresis Tezisebi . 2002წ. 30.

I. Javakhishvili. B-viral hepatitis After-Effekt prognosis by stochastik Approximation. Bulletin of the Gergian Akademy of Scienkces. 2000წ. vol 162 N1.

თ. სუპატაშვილი. BaCrO4 და BaSO4 სუსპენზიების შედარებითი დახასიათება. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი . 2005წ. #6, .

ლ. ბალანჩივაძე. bagirovani armaturisa da wvrilmarcvlovani betonis SeWidulobis simtkicis gamokvleva WinaswardaZabul konstruqciebSi. saqarTvelos saavtomobilo-sagzao instituti, Sromebi 3. 2007წ. ISSN.1512-1003გვ.174–177.

ი. ბერძენიშვილი, რ. მჭედლიშვილი, ზ. კოვზირიძე. BaOAl2O3SiO2 სისტემის მაღალტემპერატურული ქცევის თერმოდინამიკური ანალიზი. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2012წ. 12(2), გვ.121–125.

G. Sadunishvili, L. Giorgashvili, G. Karseladze. Basic Boundary Problems of Statics of Two-Component Mixtures for a Stretched. Georgian International Journal of Science and Technology. 2010წ. Nova Scince Publishers, inc. Vol. 2, Issue 4, 1-23.

D. Natroshvili, R.Duduchava, E.Shargorodsky. Basic boundary value problems of the mathematical theory of cracks for anisotropic medium. Proc. of Seminar of I.Vekua Institute of Tbilisi University . 1989წ. 38, 87-90.

G. Sadunishvili, G. Karseladze, A. Jagmaidze. Basic Boundary Value Problems of Thermoelasticity with Microtemperatures for a Spherical Gavity. Georgian International Journal of Science and Technology. 2013წ. Vol. 6, Issue 1, 19-33.

O. Shonia, T.Kaishauri,, Z. Beridze. Basic Objectives of Automated Systems of Security of Wireless Networks . Georg. Inter. J. Sci. Tech., Nova Science Publishers, . 2011წ. Volume 3, Issue 4.

К. . Basic principles of development of the automated systems of control and management of the environmental pollution level. . Proceedings of the Georgian Technical University,. 2000წ. No. 4(437), 221-224..

G. Karseladze. Basic problems of the moment theory of elasticity. Applied Math., Informatics and Mechanics. 2005წ. Vol.10, No. 1, 39-71.

T. Gvelesiani, Jinjikhashvili G.I.. Basic properties of the methods for studing the waves generated by a landslide in a reservoir. Georgian Engineering News . 2003წ. N1 p.234-235. (ISSN 1512-0287) .

K. Kachiashvili, Hashmi M. A. and Mueed A. . Bayesian Methods of Statistical Hypothesis Testing for Solving Different Problems of Human Activity.. Applied Mathematics and Informatics (AMIM),. 2009წ. Vol. 14, No. 2, pp. 3-17..

V. Abzianidze, T.Jiqia, U.Zviadadze, N.Poporadze. BBiodiversity maintenance and increase by re-cultivation of erosive surfaces and the landscape restoration by environmentally safe natural materials. Mining Journal. 2012წ. 2(29),.

ნ. ბუთხუზი, ნ. ბუთხუზი. Bench tests of serviceability of power supply system gas-diesel. Gorgian Committee of IFToMM PROBLEMS OF MECHANICS. 2006წ. 4(25)/2006 89-94c..

M. Nikoladze, A. Dumbadze. Bending problems in viscoelastic plates. "Air Transport". 2008წ. # 1(1), pp. 89-98.

. Bending problems in viscoelastic plates. "Air Transport". 2008წ. # 1(1), pp. 89-98.

N. BUTSKHRIKIDZE, Tsereteli A., Buachidze T., Daushvili L., Kvesitadze E.. Beta-Fructofuranosidase of the Mutant Strain Penicillium canescens AME-85. Proc. Georgian Acad. Scl. Biol. Ser. B. 2009წ. vol. 7, No 1-2, 17-21p.