სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. ნიბლაძე, ზ. ჭარბაძე, ნ. სუხიშვილი. სადაწნეო მილსადენების დაზიანების რისკის შემცირება. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი I საერთაშორისო კონფერენცია `კოლხეთის დაბლობის წყლის ეკოსისტემები _ დაცვა და რაციონალური გამოყენება~, შრომათა კრებული. 2013 წ. გვ. 178-180. 2013წ. 2013 წ. გვ. 178-180.

ზ. ჭარბაძე. სადაწნეო მილსადენის დაზიანების რისკის შემცირება. მეცნიერება და ტექნოლოგიები. 2006წ. #4-6, გვ. 141-143.

ზ. ჭარბაძე, ზ. ჭარბაძე. სადაწნეო მილსადენის დაზიანების რისკის შემცირება. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ყოველთვიური სამეცნიერო-რეფერირებული ჟურნალი . 2006წ. 4-6, გვ.141-.

ა. გოგოლაძე, ს.დანელია, დ. ნამგალაძე. სადაწნეო მოძეაობის დროს ადგილობრივი სიჩქარეების განაწილების დადგენა ბარკლი-ჰერშელის რეოლოგიური მოდელის შემთხვევაში. მეცნიერება და ტექნოლოგიები თბილისი. 2002წ. #7-9 გვ.96-98.

რ. პატარაია. სადაწნეო წყალმიმყვან დერივაციაში ენერგიის ჰიდრავლიკური დანაკარგების დადგენის გამარტივებული მეთოდი.. "ენერგია" #4(32), 2004წ.. 0წ. .

. სადაწნეო წყალმიმყვან დერივაციაში ენერგიის ჰიდრავლიკური დანაკარგების დადგენის გამარტივებული მეთოდი.. "ენერგია" #4(32), 2004წ.. 0წ. .

ლ. მახარაძე, ლ.გავაშელი, ს.სტერიაკოვა. სადაწნეო ჰიდროსატრან-სპორტო სისტემების უსაფრთხო ექსპლუატაციის მექანო-პნევმატიკური დემპფერების გაანგარიშების განზოგადებული ალგორითმი . ”სამთო ჟურნალი”, #1(30), თბილისი, . 2013წ. .

ლ. მახარაძე, ლ.გავაშელი, ს.სტერიაკოვა, ვ.გელაშვილი. სადაწნეო ჰიდროსატრან-სპორტო სისტემების უსაფრთხო ექსპლუატაციის მექანო-პნევმატიკური დემპფერების ეფექტურობის ექსპერიმენტული კვლევის შედეგები და ანალიზი . ”სამთო ჟურნალი”, #1(28), თბილისი, . 2015წ. N1(34), თბილისი,გვ.44-50.

ლ. მახარაძე, ვ. სილაგაძე, მ. ჯანგიძე, ს. სტერიაკოვა. სადაწნეო ჰიდროსატრანსპორტო სისტემების მილსადენ მაგის-ტრალში წნევების პულსაციების გავლენა სისტემის საიმედოობა-ზე და ეფექტურობაზე. ”სამთო ჟურნალი”, #1(28), თბილისი, . 2017წ. N1(38), თბილისი, გვ. 83- -92.

ლ. გვასალია, ზ. ფადიურაშვილი, მ. წვერავა. სადეზენფექციო საშუალებების მიღება-გამოყენების ტექნოლოგიური პროცესი და მოკლე მეთოდური მითითებანი. სტუ-ს შრომები, მართვის ავტომატიზირებული სისტემები . 2014წ. №2(18).

მ. წვერავა, ზ. ფადიურაშვილი, ლ.გვასალია. სადეზინფექციო საშუალებების მიღება-გამოყენების ტექნოლოგიური პროცესი და მოკლე მეთოდური მითითებები. სტუ-ს შრომები., მართვის ავტომატიზირებული სისტემები . 2014წ. N2(18), 113-116.

ი. გოცირიძე, ა. ფიცხელაური. სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო დანიშნულების ნაკეთობების ეროვნული ნომენკლატურული და კოდიფიკაციის სისტემის დამუშავე საკითხისათვის . კვლევის ფიზიკური მეთოდები მედიცინაში. 2011წ. .

ა. ფიცხელაური, ი. გოცირიძე. სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო დანიშნულების ნაკეთობების ეროვნული ნომენკლატურული და კოდიფიკაციის სისტემის დამუშავების საკითხისათვის. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მოხსენებათა კრებული „კვლევის ფიზიკური მეთოდები მედიცინაში“. 2011წ. გვ. 236-239..

ო. გოცაძე, თ.გაჩეჩილაძე,ი.როყვა,მ.ხარაიძე. სადიპლომო პროექტის ეკონომიკური ნაწილის გაანგარიშება(დამხმარე სახელმძღვანელო). თსუ- გამოცემა. 1990წ. .

კ. ფხაკაძე, მ. ჩიქვინიძე. სადისერტაციო თემა „ქართული გრამატიკული ანალიზატორი (მართლმწერი)“ - პირველი პროსპექტუსი. ჟურნალი „ქართული ენა და ლოგიკა“. 2013წ. ISSN, N7-N8, (ქართულად), 140-174.

კ. ფხაკაძე, მ. ჩიქვინიძე. სადისერტაციო თემა „ქართული გრამატიკული ანალიზატორი (მართლმწერი)“ - პირველი პროსპექტუსი. ჟურნალი „ქართული ენა და ლოგიკა“. 2013წ. ISSN, N7-N8, (ქართულად), 88-109.

კ. ფხაკაძე, გ. ჩიჩუა. სადისერტაციო თემა „ქართული მეტყველების სინთეზი და ამოცნობა“ - მეორე პროსპექტუსი. ჟურნალი „ქართული ენა და ლოგიკა“. 2013წ. ISSN, N7-N8, (ქართულად), 110-139.

კ. ფხაკაძე, გ. ჩიჩუა. სადისერტაციო თემა „ქართული მეტყველების სინთეზი და ამოცნობა“ - პირველი პროსპექტუსი. ჟურნალი „ქართული ენა და ლოგიკა“. 2013წ. ISSN, N7-N8, (ქართულად), 65-87.

კ. ფხაკაძე, კ. დემურჩევი. სადოქტორო თემა - „ქართული ტექსტების ავტომატური ინტელექტუალური კლასიფიკაციის მეთოდები და ინსტრუმენტები“ - მიზნების, ამოცანებისა და მეთოდების ზოგადი მიმოხილვა. საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის IX საერთაშორისო კონფერენციის თეზისები. 208წ. IX, (იბეჭდება).

კ. ფხაკაძე, შ. მალიძე. სადოქტორო თემა - „ქართული ჭკვიანი კორპუსის ახალი განმავითარებელი ინსტრუმენტებისა და მეთოდების შემუშავება და არსებულთა გაუმჯობესება“ - მიზნების, ამოცანების, მეთოდებისა და შედეგების მოკლე მიმოხილვა. საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის IX საერთაშორისო კონფერენციის თეზისები. 2018წ. IX, (იბეჭდება).