სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26114 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ი. მამალაძე, ხათუნა ბარბაქაძე. საინვესტიციო მიმზიდველობა და მისი ამაღლების გზები. თსუ სტამბა; ჟუნალი "ეკონომისტი". 2009წ. №2; 94-99 გვ.

ჟ. წიკლაური-შენგელია, ნ. შენგელია. საინვესტიციო პოლიტიკა და ადგილობრივი წარმოების განვითარების პერსპექტივები მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისის ფონზე. ჟურნ. ”ეკონომიკა”. 2009წ. №3-4.

ჟ. წიკლაური-შენგელია, ნ. შენგელია. საინვესტიციო პოლიტიკა და ადგილობრივი წარმოების განვითარების პერსპექტივები მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისის ფონზე. ჟურნ. ”ეკონომიკა”. 2009წ. №3-4.

მ. ახობაძე, ნ. ვარძიაშვილი. საინვესტიციო პოლიტიკა ევოლუციურ ეკონომიკურ პროცესებში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ჟურნალი -„განათლება“. 2016წ. N2 (16), გვ.140-145, ISSN 2346-8300, თბილისი.

ნ. ჭიკაიძე. საინვესტიციო პოლიტიკის ძირითადი მიმართულებები საქართველოში. ჟ.ეკონომიკა. 2011წ. N5-6.

ჯ. კანკაძე, მ.კანკაძე,ა.მებონია,ვ.დოგრაშვილი. საინვესტიციო პოლიტიკისა და საინვესტიციო საქმიანობის გავლენა სატრანსპორტო დერეფნის განვითარებაზე. ჟურნალი "სოციალური ეკონომიკა" . 2010წ. N 1 (7) გვ.77–78.

ნ. კიკნაძე. საინვესტიციო პოტენციალის ფაქტორის გამოყენების ეფექტიანობა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი ჰიდროინჟინერია. 2010წ. №1-2(9-10)ISNN1512-410x; გვ..28-34.

ნ. ბებიაშვილი. საინვესტიციო პროექტები და ფინანსური ანალიზის სტანდარტული მიდგომების ნაკლოვანებები. ჟურნალი ეკონომიკა. 2005წ. #7-8, გვ. 96-99.

ს. ხუციშვილი, . დ. გორგიძე, ვ. ბურჯანაძე, გ. ჯავახაძე,. საინვესტიციო პროექტების წინასწარი შეფასება ეკონომიკური კრიტერიუმების საშუალებით.. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა“, (შრომების კრებული) გვ 104-106 .

დ. მაგრაქველიძე. საინვესტიციო პროექტების ბიზნეს-გეგმის სპეციფიკა და მოთხოვნები მისი ხარისხისადმი (რეკომენდაცია). საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი ინტელექტი. 2010წ. # 2(37).

ნ. ბებიაშვილი, მ.მაღრაძე. საინვესტიციო პროექტების დაფინანსების წყაროები. ჟურნალი ეკონომიკა. 2006წ. #9-10, 50-54.

ნ. ბებიაშვილი. საინვესტიციო პროექტების ვარიანტების შემუშავება და გადაწყვეტილების მიღება. ჟურნალი საქართველოს ეკონომიკა. 2008წ. #6, გვ. 57-60.

ა. ქუთათელაძე, თ. მატუა. საინვესტიციო პროექტების მართვის საშუალებების ანალიზი. ყოველკვარტალური რეფერირებადი და რეცენზირებადი სამეცნიერო ჟურნალი „ბიზნეს-ინჟინერინგი“. 2016წ. №1-2, გვ.49-53.

ნ. სამსონია. საინვესტიციო პროექტების მიმზიდველობის შეფასება. ჟურნალი ,,სოციალური ეკონომიკა'' . 2012წ. #1(19) გვ75-77.

დ. მაგრაქველიძე. საინვესტიციო პროექტების რეალიზაციის მდგომარეობა და მისი გაუმჯობესების ზოგიერთი რეკომენდაცია. ეკონომიკა. 2006წ. #2, გვ.122-126.

ნ. ბებიაშვილი. საინვესტიციო პროექტების რისკის რაოდენობრივ-ხარისხობრივი ანალიზი. ჟურნალი სოციალური ეკონომიკა. 2006წ. #2, გვ. 99-104.

ს. ხუციშვილი, ნ.მჭედლიშვი ალ. ბეჭვაია. საინვესტიციო პროექტების წინასწარი შერჩევის და შეფასების ზოგიერთი საკითხი. ტექნიკური უნივერსიტეტი., მართვის ავტომატიზებული სისტემები "შრომები". 2011წ. № 2(11).

ნ. მჭედლიშვილი, ს.ხუციშვილი, ა.ბეჭვაია.. საინვესტიციო პროექტების წინასწარი შერჩევის და შეფასების ზოგიერთი საკითხი.. შრომები მართვის ავტო¬მა¬ტიზე¬ბული სისტემები, № 2(11), “ტექნიკური უნივერსიტეტი”. 2011წ. თბილისი, 57-60 გვ..

დ. გორგიძე, ვ.ბურჯანაძე, გ. ჯავახაძე. საინვესტიციო პროექტების წინასწარი შეფასება ეკონომიკური კრიტერიუმების საშუალებით. საერთშორისო სამეცნიერო კონფერენცია"საინფერმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება,მართვა" შრომები. 2011წ. გვ.101-104.

ნ.მჭედლიშვილი. საინვესტიციო პროექტების წინასწარი შეფასება ეკონომიკური კრიტერიუმების საშუალებით. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2010წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "საინფორმაციო და კომპიტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა" მოხსენებათა თეზისები გვ.151-152კრიტერიუმების საშუალებით. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2010წ. .