სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტი ვერ მოიძებნა

ი.ლომინაძე, ხ. ავალიანი. კოლხეთის დეპრესიის გეოფილტრაციული ზონალობა. სამთო ჟურნალი. 2005წ. 2(15), 5-8 გვ..

ი.ლომინაძე, ხ. ავალიანი. კოლხეთის დეპრესიის გეოფილტრაციული ზონალობა. სამთო ჟურნალი. 2005წ. 2(15),5-7გვ.

ი. იორდანიშვილი, იორდანიშვილი კ., ვართანოვი მ.. კოლხეთის მიწების დაშრობის პრობლემის გადაწყვეტა (ისტორიული მიმოხილვა). ჟ. ”მეცნიერება და ტექნოლოგიები”, თბილისი.. 2006წ. №4-6, გვ.143-145..

მ. ვართანოვი, ი.იორდანიშვილი. კოლხეთის მიწების დაშრობის პრობლემის გადაწყვეტა (ისტორიული მიმოხილვა). მეცნიერება და ტექნოლოგიები. 2006წ. #4-6 გვ.143-145.

ი. ზაქაიძე. კოლხეთის მძიმე თიხნარ ნიადაგებში დრენირებულ ფართობებზე ექსპერიმენტული მონაცემების ანალიზი. ჰიდროეკოლოგიის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2003წ. .

შ. კუპრეიშვილი, პ. სიჭინავა. კოლხეთის მძიმე თიხნარ ნიადაგებში ფილტრაციის კოეფიციენტი და მისი განსაზღვრის მეთოდები ეკოლოგიური წონასწორობის გათვალისწინებით. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული, . 2010წ. # 65, გვ.209-302.

შ. კუპრეიშვილი, ლ. მაისაია. კოლხეთის მძიმე ჭარბტენიანი ნიადაგგრუნტების გასტრუქტურება პოლიკომპლექსის სსბმ-ის გამოყენებით. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2011წ. #66, გვ. 198-201.

ფ. ლორთქიფანიძე, ლ.მაისაია, მ.შავლაყაძე, შ.კუპრეიშვილი, ფ.ლორთქიფანიძე. კოლხეთის მძიმე ჭარბტენიანი ნიადაგგრუნტების გასტრუქტურება პოლიკომპლექსის სსბმ-ის გამოყენებით. სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2011წ. # 66 გვ.150.

ლ. მაისაია, მ.შავლაყაძე, ფ.ლორთქიფანიძე, შ. კუპრეიშვილი. კოლხეთის მძიმე ჭარბტენიანობის ნიადაგგრუნტების გასტრუქტურება პოლიკომპლექსის სსბმ-ის გამოყენებით.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი. 2011წ. სამეცნიერო შრომათა კრებული # 66 .

კ. იორდანიშვილი, ე.ხოსროშვილი, ი. მახარაძე. კოლხეთის შელფურ ზონაში სეისმური წარმოშობის ერთეული ტალღების ტრანსფორმაცია. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრ.კრებული. 2009წ. #64, 2009წ. 130-136გვ..

ი. იორდანიშვილი, ხოსროშვილი ე., მახარაძე ი.. კოლხეთის შელფურ ზონაში სეისმური წარმოშობის ერთეული ტალღების ტრანსფორმაცია. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრ.კრებული. 2009წ. 64, გვ.130-136.

ხ. გაჩეჩილაძე, გ. გერაძე. კოლხური თეთრის ქიმიური შედგენილობა. სამთო ჟურნალი, 2 (15), გვ. 14. 2005წ. .

ო. ტომარაძე, ი. ჩხეიძე. კომ-ული ტექნოლო-ის ბაზაზე FLICKER-ხმა- ურის ენერგეტიკული სპექტრის განსაზღვრა. სტუ შრომები . 2014წ. ISSN1512-0996.

ა. დუნდუა. კომბინაციური დისკრეტული მოწყობილობების პროგრამული რეალიზაცია შემავალი ნაკრების ასახვის მეთოდის გსმოყენებით. "ტრანსპორტი". 2004წ. № 1; გვ. 5 - 8..

გ. ჯოლია, ბულია ლაშა. კომპარატივისტიკური (შედარებითი) მენეჯმენტი. ჟურ. ”ეკონომიკა”; ISSN 0206-2828. 2008წ. #10; გვ. 98-106.

მ. ბალიაშვილი, ა.ბენაშვილი, გ.ბენაშვილი. კომპიუტერებისათვის სისტემური პლატის და კორპუსის ფორმ-ფაქტორის შერჩევის საკითხისათვის. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. მართვის ავტომატიზებული სისტემები. 2016წ. №2 (22).

ა. დუნდუა. კომპიუტერი, მეცნიერება და აზროვნების ლინგვისტურ-ფილოსოფიური ასპექტები. "მეცნიერება და ტექნიკა". 1995წ. № 540; გვ. 69 -82.

ზ. გასიტაშვილი, ა.ფრანგიშვილი, მ.თევდორაძე, ზ.მაცაბერიძე. კომპიუტერულ სისტემებში მართვის მაღალ ეფექტური პრინციპების დამუშავება. სამეცნიერო შრომების კრებული. გამომცემლობა "ინტელექტი”.თბილისი . 1995წ. .

ი. გოცირიძე. კომპიუტერულ ტომოგრაფიასთან დაკავშირებული რადიოაქტიური დასხივების დოზების შემცირების შესაძლებლობები. აკადემიკოს ივერი ფრანგიშვილის დაბადების 85 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა“. გვ. 202.. 2015წ. 202.

უ. ზვიადაძე, მ. მარდაშოვა, მ. ტყებუჩავა, მ. გოგია. კომპიუტერული პროგრამის გამოყენება ფერდობების მდგრადობის შეფასებისათვის. ჟურნალი "მეცნიერება და ტექნოლოგიები", #10-12, გვ. 67-72 . 2003წ. ISSS 0130-7061.