სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  23740 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. არაბიძე, ე.კოტორაშვილი. სითბო-სიცივით მომარაგების ენერგოდამზოგი კომპლექსური სისტემების გამოყენების თანამედროვე მდგომარეობა და პერსპექტივები საქართველოში.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები ,N4(491),თბილისი,2014. 2014წ. გვ.46-50.

ა. ჩიქოვანი, დ.თევზაძე. სითბოდამცავი ემისიური მინა. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "ენერგია" . 2011წ. # 3 ISSN 1512-0120.

ლ. ლურსმანაშვილი, მ.კვაჭანტირაძე. სითბოდამცავი თვისებების მქონე ტანსაცმლის რაციონალური დაგეგმარების პრინციპები. საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალ "მოამბის" დამატება. შრომები. 2009წ. 3(15).183-186გვ..

ქ. ვეზირიშვილი-ნოზაძე, გ. არაბიძე. სითბო–სიცივით მომარაგების ენერგოდამზოგი კომპლექ-სური სისტემების გამოყე-ნების თანამედროვე მდგომა-რეობა და პერსპექტივები საქართველოში. საქართველოს ტექნიკ. უნივერსი-ტეტის შრომები . 0წ. N1(491), 2014 ISSN 1512–0120 გვ.46–50.

ქ. ვეზირიშვილი-ნოზაძე, თ. ნოზაძე. სითბო–სიცივით მომარაგების ენერგოდამზოგი კომპლექ-სური სისტემების გამოყე-ნების თანამედროვე მდგომა-რეობა და პერსპექტივები საქართველოში. სტუ–ს შრომები . 0წ. N1(491), 2014 ISSN 1512–0996.

ქ. ვეზირიშვილი-ნოზაძე, ო. ვეზირიშვილი, გ. არაბიძე. სითბო–სიცივით მომარაგების ენერგოდამზოგი კომპლექ-სური სისტემების გამოყე-ნების თანამედროვე მდგომა-რეობა და პერსპექტივები საქართველოში. სტუ–ს შრომები . 0წ. N1(491), 2014 ISSN 1512–0996 .

ქ. ვეზირიშვილი-ნოზაძე. სითბო–სიცივით მომარაგების ენერგოდამზოგი სისტემების ენერგოეკონომიკური ეფექტურობა თბური ტუმბოს დანადგარების გამოყენებით. ა.ელიაშვილის მართვის სისტემე-ბის ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 0წ. N10 (2006). თბილისი, 2006 УДК 519.6:5197: 621.37/39.

ქ. ვეზირიშვილი-ნოზაძე. სითბო–სიცივით მომარაგების ენერგოდამზოგი სისტემების ენერგოეკონომიკური ეფექტურობა თბური ტუმბოს დანადგარების გამოყენებით. ა.ელიაშვილის მართვის სისტემე-ბის ინსტიტუტის შრომათა კრებული . 0წ. N10 (2006). გვ.134-138 УДК 519.6:5197: 621.37/39.

ლ. ღლონტი, გ.მელიკაძე, გ.კობზევი. სითბური ველის მოდელირება თბილისის რაიონის თერმული წყლის ლისი-საბურთალო ნაკვეთის მაგალითზე (რუსულ ენაზე). გეოფიზიკის ინსტიტუტის შრომათა კრებული . 2008წ. გვ.92-97, თბილისი.

შათირიშვილი ი., გიგილაშვილი შ.. სითხე- ორთქლისწონასწორობის მაჩვენებლების განსაზღვრა სპირტწყალსხნარში. აგრარული მეცნიერების პრობლემები, სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2002წ. XX,გვ. 192-195.

ვ. ფადიურაშვილი, იაშვილი ნ., ძაგანია თ.. სითხეებში PH-ის გაზომვის ელექტროდული სისტემები. საქართველოს მეცნიეერებათა აკადემია. . 2014წ. .

ზ. ლობჟანიძე. სითხის აწევა გადაჭირხვნა კაპილარული თვისებების გამოყენებით . აგრარული მეცნიერების პრობლემები -სსაუ სამეცნიერო შრომათა კრებული . 2007წ. გვ.131-132 .

გ. ყირმელაშვილი. სითხის დინების ფუნქციის გამოკვლევა ერთგვაროვან საწყის და სასაზღვრო პირობებში . სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი “ჰიდროინჟინერია”, თბილისი. 2011წ. გვ. 8.

თ. ხაჩიძე, ნ.ხაჩიძე. სითხის დონის მაკონტროლებელი მიკროელექტრონული სენსორი. GEORGIAN ENGINEERING NEWS. 2009წ. №2.

null, გ. ბურჯალიანი. სითხის ნაკადის გავლენა სწორი წიბოს ეფექტურობაზე. ინტელექტუალი ISSN 1512-2530. 2012წ. 18, გვ. 121-127.

ო. კიღურაძე, დ.კიღურაძე, კ.გიგიტელაშვილი. სითხის ნაკადის რეჟიმების მოდელირება თანამედროვე პროგრამული პაკეტების გამოყენებით. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი `ენერგია,. 2011წ. #3(59), 79-84.

ნ. მაისურაძე. სითხის ფორსირებული მოპოვების დადგენა ნაპრალოვანი ტიპის კოლექტორების დამუშავების დროს. სამთო ჟურნალი. 2011წ. 2(27) გვ. 18–22.

თ. ქარქუსაშვილი, ხ.ვ. გოგალაძე. გ.გ. ქუთათელაძე.. სილიკაგელის ზედაპირზე იმობილიზებული აზოსაღებრების მოდიფიცირება სილიციუმაზოტშემცველი ორგანული ნაერთებით. სინთე-ზი, თვისებები, გამოყენება. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი.. 2017წ. იბეჭდება.

თ. ქარქუსაშვილი, გოგალაძე ხ.. სილიკაგელის ზედაპირზე იმობილიზებული აზოსაღებრების სინთეზი. საქართველოს საინჟინრო სიახლენი (GEN), . 2017წ. No.1(vol.81), გვ.139-141..

თ. ქარქუსაშვილი, გოგალაძე ხ.ვ., შენგელია თ.ა., გელიაშვილი ზ.ე.. სილიკაგელის ზედაპირზე იმობილიზებული აზოსაღებრების სინთეზი. საქართველოს საინჟინრო სიახლენი (GEN). 2017წ. No.1(vol.81), გვ.139-141..