სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. სამსონია. საინვესტიციო პროექტების მიმზიდველობის შეფასება. ჟურნალი ,,სოციალური ეკონომიკა'' . 2012წ. #1(19) გვ75-77.

დ. მაგრაქველიძე. საინვესტიციო პროექტების რეალიზაციის მდგომარეობა და მისი გაუმჯობესების ზოგიერთი რეკომენდაცია. ეკონომიკა. 2006წ. #2, გვ.122-126.

ნ. ბებიაშვილი. საინვესტიციო პროექტების რისკის რაოდენობრივ-ხარისხობრივი ანალიზი. ჟურნალი სოციალური ეკონომიკა. 2006წ. #2, გვ. 99-104.

ს. ხუციშვილი, ნ.მჭედლიშვი ალ. ბეჭვაია. საინვესტიციო პროექტების წინასწარი შერჩევის და შეფასების ზოგიერთი საკითხი. ტექნიკური უნივერსიტეტი., მართვის ავტომატიზებული სისტემები "შრომები". 2011წ. № 2(11).

ნ. მჭედლიშვილი, ს.ხუციშვილი, ა.ბეჭვაია.. საინვესტიციო პროექტების წინასწარი შერჩევის და შეფასების ზოგიერთი საკითხი.. შრომები მართვის ავტო¬მა¬ტიზე¬ბული სისტემები, № 2(11), “ტექნიკური უნივერსიტეტი”. 2011წ. თბილისი, 57-60 გვ..

დ. გორგიძე, ვ.ბურჯანაძე, გ. ჯავახაძე. საინვესტიციო პროექტების წინასწარი შეფასება ეკონომიკური კრიტერიუმების საშუალებით. საერთშორისო სამეცნიერო კონფერენცია"საინფერმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება,მართვა" შრომები. 2011წ. გვ.101-104.

ნ.მჭედლიშვილი. საინვესტიციო პროექტების წინასწარი შეფასება ეკონომიკური კრიტერიუმების საშუალებით. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2010წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "საინფორმაციო და კომპიტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა" მოხსენებათა თეზისები გვ.151-152კრიტერიუმების საშუალებით. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2010წ. .

დ. გორგიძე, ს. ხუციშვილი, ვ.ბურჯანაძე, გ. ჯავახაძე. საინვესტიციო პროექტების წინასწარი შეფასება ეკონომიკური კრიტერუმების საშუალებით. საერთაორისო სამეცნიერო კონფერენცია”საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მართვა”,შრომები. 2011წ. 104-106.

ა. ქუთათელაძე, თ. მატუა. საინვესტიციო პროექტი, როგორც მართვის ობიექტი. ყოველთვიერი საერთაშორისო რეცენზირებადი და რეფერირებადი სამეცნიერო ჟურნალი „ეკონომიკა". 2016წ. № 1-2, გვ. 199-212.

მ. ლომსაძე-კუჭავა. საინვესტიციო პროექტის არსი და განვითარების სტადიები. მენეჯმენტის თანამედროვე პრობლემები . 2015წ. N 3, გვ.54-65.

ნ. ბებიაშვილი. საინვესტიციო პროექტის და საპროექტო ციკლის ცნება. ჟურნალი ეკონომიკა. 2005წ. #10, გვ.97-101.

მ. ლომსაძე-კუჭავა, მ.თოფურია. საინვესტიციო პროექტის დაგეგმვის მეთოდოლოგიური ასპექტები. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ”ენერგია”. 2009წ. 2(50), ნაწ. 2. 34-40გვ..

ნ. სამსონია. საინვესტიციო პროექტის დაგეგმვის მეთოდოლოგიური ასპექტები. ჟურნალი „ენერგია“. 2006წ. N2, 2გვ..

ნ. კოდუა, მ.ნიკოლაიშვილი,, დ. მირცხულავა . საინვესტიციო პროექტის ეკონომიური ეფექტიანობის შეფასების კრიტერიუმები ენერგეტიკული ობიექტებისათვის. სამეცნ. ჟურნ. ,,ენერგია. 2002წ. 2-3.

ნ. ბებიაშვილი. საინვესტიციო პროექტის ეფექტიანობის ანალიზი. ჟურნალი ეკონომიკა. 2009წ. #1-2, გვ. 72-76.

მ. ლომსაძე-კუჭავა. საინვესტიციო პროექტის შედგენის მეთოდოლოგია. თბ. უნივერსიტეტი - გლობალიზაცია და ეკონომიკურ-სამართლებრივი პრობლემები საქართველოში. 2010წ. N3; გვ.45-50.

თ. კილაძე, ლ.ბოჭოიძე. საინვესტიციო პროცესების პრობლემების ადგილი ეკონომიკის განვითარებაში.. \"ეკონომიკა\". 2010წ. #1-2. გვ. 67-74..

მ. ლომსაძე-კუჭავა. საინვესტიციო პროცესზე მოქმედ რისკ-ფაქტორთა ანალიზი. მენეჯმენტის თანამედროვე პრობლემები . 2014წ. N4; 20-27.

დ. მაგრაქველიძე. საინვესტიციო რესურსების მართვის მეთოდები. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი ინტელექტი. 2012წ. #2(43).

მ. ლომსაძე-კუჭავა. საინვესტიციო საქმიანობის მართვა და კრიტიკული აზროვნება. მედიცინისა და მენეჯმენტის თანამედროვე პრობლემები. ყოველ კვარტალური რეფერირებადი სამეცნიერო ჟურნალი. 2016წ. N 4.