სტატიები / უცხოეთში გამოცემული

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები:

გ. დურგლიშვილი. . . 0წ. .

ვ. ზვიადაური, ჭელიძე მერაბი. Generating of sub harmonicas resonance oscillations and problems of their stability . JVE –Journal of Vibroenjineering. 2008წ. Volume 10, Issue 4, NP (397-424) ISSN 1392-8716, p. 483-487..

ვ. ზვიადაური, გ. თუმანიშვილი, ჭელიძე მერაბი. Влияние различных факторов на поперечное перемещение колеса по рельсу. . НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ (Вестник Восточно–украинского нац. ун–та им. В. Даля. Научный журнал), № 10 (152). ЧАСТИНА . 2009წ. № 4(134), Часть I; ISSN 1998-7927.

ვ. ზვიადაური, გ. თუმანიშვილი, მ. ჭელიძე. Нагруженность и повреждаемость колес и рельсов при различных условиях эксплуатации. . Междун. Информац. Научно-техн. Журнал ВАГОННЫЙ ПАРК. 2010წ. № 7.

ვ. ზვიადაური, გ. თუმანიშვილი, ნატრიაშვილი თამაზ. Influence of spatial resonant oscillations of the vibratory machine working organ on the technological load behaviour . JVE –Journal of Vibroenjineering,. 2008წ. Volume 10, Issue 4, NP (397-424) ISSN 1392-8716, p. 487-493.

ო. დუდაური, В.А.Лебедев, И.В.Чернышев, А.В.Чугаев, Г.Т.Вашакидзе. K-Ar возраст и Sr-Nd изотопная систематика субщелочных базальтов Центрально-Грузинской неовулканической области (Бол. Кавказ). ДАН РАН. 2006წ. Т. 408. №4. С. 517-522. .

В. Звиадаури, Г. Туманишвили, ჭელიძე მერაბი. Путь трения и интенсивность изнашивания колес и рельсов.. Вестник восточно-украинского национального университета. Научный журнал. 2011წ. № 6 (160), стр. 212-215.

ხ. მიქაძე. . Стратиграфическое распространение планктонных фораминифер в верхнемеловых отложениях Западной Грузии и сопоставление состава комплексов с наннопланктоновыми зонами . Новости палеонтологии и стратиграфии.Геология и геофизика.. 2008წ. Вып. 10-11, . т. 49. ст.254-256.

დ. ბლუაშვილი, А. В. Окросцваридзе, И. Т. Туркия. ; Мифические “Золотоносные росыпи” сванетии (Болъшой кавказ, Грузия) и легенда о “Золотом руне”. ГЕОЛОГИЯ В XXI ВЕКЕ, Материалы международной научно-практической конфереции Сатпаевские чтения, посвященой 20-летию независимости республики. Алматы. 2011წ. .

გ. ვარშალომიძე, Oniashvili G., Aslamazashvili Z., Zakharov G.. A new SHS metod for special ferroallays production. First Armenian-I*sraeli workshop on SHS (AIW-2005).Yerevan.. . 2005წ. p.33.

G. Giorgobiani. A note on the rearrangement theo¬rem in a Banach space. Nova Science Publishers;Computer Science, Technology and Applications. 2012წ. .

G. Giorgobiani. A problem on rearrangements of summands in normed spaces and Rademacher sums. Lecture Notes in Math. Springer-Verlag. 1989წ. v. 1391. p. 33-46.

ნ. რურუა, E. Moistrapishvili, M. Moistrapishvili, N. Rurua. About development of special te-ch¬nical schedule providing in post-soviet countries railway transport and its infrastructure’s safety. International scientific journal “PROBLEMS OF MECHANICS”, Tbilisi, . 2011წ. ISSN 1512-0740 #1 (42), pp.80-86,.

G. Giorgobiani. Almost sure permutational convergence of vector random series and Kolmogorov’s problem. New Trends in Probability and Statistics, 1(Proceedings of Bakuriani Colloquium in Honour of Yu .V. Prokhorov, 1990. 1991წ. pp.93-105, Mokslas, Vilnius, VSP, Utrecht.

მ. შარიქაძე, Kakabadze M., Hoedemaeker Ph.J.. Aptin and Early Albian Douvilleiceratidae, Acanthohoplitidae and Parahoplitidae of Colombia. Scripta Geologica. Leiden. 2004წ. #128. p. 313-514.

უ. ზვიადაძე, M. Mardashova, M. Gagoshidze, N. Kitiashvili. Arsenic deposits of Georgia and influence of polluted environment on the human health. Universidade do Porto – Faculdade de Ciencias Departamento de Geologia, Memorias #12. Porto – 2008, p. 77 – 80. 2008წ. ISSN871-1607.

M. Mardashova, U. Zviadadze, M. Gagoshidze, N. Kitiashvili. Arsenic deposits of Georgia and influence of polluted environment on the human health. Universidade do Porto – Faculdade de Ciencias Departamento de Geologia, Memorias #12. Porto – 2008, p. 77 – 80. 2008წ. ISSN871-1607.

ნ. შავლაყაძე. Bending of circle plate with elastic inclusion.. Izv. Naz. Akad. Nauk Armenii, Mekhanica, National Academy of Sciences Armenia. 2001წ. 54, No. 2, 22-31. .

ნ. შავლაყაძე. Bending of elastic anisotropic plate with circle hole, reinforced with inclusion on a finite sites.. Prikl. Mekh. Engl. transl.: Inter. Appl. Mech. "kluwer Academic/Plenum Publishing Corporation". 2002წ. 38, No. 3, 356-364...

ნ. შავლაყაძე. Bending of elastic anisotropic plate with elastic inclusion.. Izv. Ross. Akad. nauk. Mekh. Tv. Tela, Engl. transl.: Mechanic of solids. Inst. for Prblems in Mech. of Russian Acad. of Scien.. 2003წ. No. 6, 102-108..