სტატიები / უცხოეთში გამოცემული

ფილტრი

შეიყვანეთ გვარი: ან პირადი ნომერი:

მოცემულ გვერდზე წარმოდგენილია სულ: 20 ჩანაწერი.

ძებნის განულება

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები:

ი. ქადარია, Sh. Gagoshidze. To the calculation of the deformation of bank slopes of channels linked with the sea.. . 2010წ. MWWD IEMES 2010, Langkawi, Malaysia. Page 1of8-8of8.

ჯ. ბერიძე, მახარაძე ს., კვირკველია შ. Use of low-cost arduino controller in mechanical engineering. Proceedings, Machines Industrial Informatic, Bulgaria, Sofia, vol 3, 2016. 2016წ. vol 3, 2016, გვ.23-27.

M. Sanikidze, L. Datashvili, O. Tusishvili. V-fold bar deployable ring with deployable bearing ring. Grin, Engineering - System Science. 20013წ. 10 p. ISBN (eBook) 978-3-656-48492-9.

G. Eliava, A.L. Isakadze, T.G. Tsintsadze, T.Sh. Buachidze, L.S. Topuria, L.G. Berulava. Visco-elastic properties of blood vessels and role of their change in the development of pathological processes. Материали за X Международна научна практична конференция «Найновите Научни Пости-жения – 2014», 17-25 март 2014, том 24, Лекарство, София, 2014,. 2014წ. 29-31.

Z. Gogua, A.Gerasimov, G.Chiradze. Widening of Si under the impac of illuminacion. . Ukrainian Journal of Physics. 2006წ. vol.51. N8, p.785-787.

თ. ბაციკაძე. Ymportance of jamming at cylinders paiing in specific temperatrure conditions. Budget Printing Center Boston, Massachusetts USA . Boston . 2008წ. .

М. Амиргулашвили. «Новые возможности» Турции на Южном Кавказе. Азербайджанский технический университет. 2016წ. .

ს. მიდელაშვილი, ჯემალ გახოკიძე. Аctual problems of state arrangement and regional management. . АКАДЕМІЯ МУНІЦИ¬-ПАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ, МОДЕРНІЗАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ ДЕРЖАВНОГО ТА МУНІЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ, МАТЕРІАЛИ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ,. 2014წ. КИЇВ, СТР. 50..

ზ. გასიტაშვილი. Автоматизированное построение сетевых моделей параллельных вычислительных процессов.. Депонировано «ВИНИТИ», N 5710-В. 1985 г.. 1985წ. .

გ. კოხრეიძე, Д.Лаошвили, А.Сихарулидзе. Автоматизированный электропривод с двигателем постоянного тока с синхронным вращением ротора. Вестник НТУ ХПИ.Теория и практика.Харьков.2008. წ. Харьков.2008.

З. Баиашвили. Алгоритм вычисления при-ближенных решений системы нелинейных уравнений методом Ньютона.П001511.. Алгоритмы и программы. Инф. бюллетень гос. фонда алгоритмов и программ. М.. 1976წ. № 1 21 стр. .

З. Баиашвили. Алгоритм нейтрализатора синтаксических ошибок для LR(1) - анализаторов.. П005296. Алгоритмы и программы. Инф. бюллетень гос. фонда алгоритмов и программ. М., . 1982წ. № 4, 46 стр. .

გ. გურეშიძე, Н.Качкачишвили, К. Долидзе. Анализ результатов экспериментальных исследований прочности и трещиностойкости легких бетонов. Бетон и железобетон. Москва. 2009წ. №7 ст. 10-20.

ი. ცომაია, Дементьева Н.Н., Завражная Т.А., Хубутия Д.Ш.. Биологически активные вещества экстракт-концентрата из грубых листьев чая, обладающего ранозаживляющим и противоязвенным действием. Научно-практическая конференция «Современные принципы и технологии разработки лекарственных средств» Оргкомитет конференции. Институт информации и информационных технологий ФГУ НЦЭСМП Росздравнадзора, г.Москва, стр.3 . 2006წ. .

ო. ხაზარაძე, Г.Мачашдзе, Л.Верулашвили. Бистальные балки. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი მშნებლობა. 2009წ. ISSN 1512-3936, N3,გვ.14.

ი. ღარიბაშვილი, М.Цикаришвили, С.Блиадзе, М.Мохевишвили. Вейвлет-спектральный анализ переходных процессов.. ,,Problems of mechanics" . წ. .

მ. მაცაბერიძე. Версия деструкции вируса иммунодефицита человека. Journal "Medicine and ... 1999., № 2, p. 46-48;. 1999წ. Journal "Medicine and ... 1999., № 2, p. 46-48;.

მ. მაცაბერიძე. Версия приостановления инвазии и метастазированиа раковых клеток . Journal "Medicine and ... 2000., № 1., p. 39-46;. 2000წ. Journal "Medicine and ... 2000., № 1., p. 39-46;.

М. Мацаберидзе. Версия разрушения вируса иммунодефицита человека (ВИЧ – НIV) . «Медицина и ...» . 1999წ. №2, стр. 46-48; .

ვ. ბალამწარიშვილი. Ветиверовые тонкие полосы как противоэрозионные мероприятия с позиции теории надежности. Журнал “Экологические системы и приборы”, “Изд. научно-техн. литературы”,. 2007წ. #2 с. 55-57 Москва.