სტატიები / უცხოეთში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  4916 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

D. Natroshvili, T.Buchukuri, O.Chkadua, A.-M. Saendig. , Solvability and regularity results to boundary-transmission problems for metallic and piezoelectric elastic materials. Math. Nachr., . 2009წ. 282, No. 8, 1079-1110.

A. Kirtadze. , Some remarks on the metrical transitivity for product of invariant and quasi-invariant measures. Acta Universitatis Carolinae-Mathematica and Physica, Charles University in Prague. 2008წ. vol.49, no. 2, 67--74.

I. Sigua, L. Jentsch, D. Natroshvili. , Thermoelastic oscillation problems for piecewise homogeneous anistroic bodies. Modern Mathematical Methods in Deffiraction Theory and its Applications in engineering, Abstracts of Sommerfeld’96 – Workshop, Freudenstadt, 30 September-4 October, 1996, TH Darmstadt, Preprint, 1868. . 1996წ. p.31.

Л. Мдзинаришвили. , О законе двойственности Колмогорова. . . III Тираспольский симпозиум по общей топологии и её приложениям. 0წ. .

Л. Мдзинаришвили, Л.Чечелашвили. , О связи частично-непрерывных сингулярных и Александера-Спаньера когомологий.. Современная математика и её приложения, . 2006წ. 35.

M. Cacanashvili, T. Marsagishvili. ,,Development of hydrogen energy in Georgia and ecology - realistic outlook". Law and Politology, MOLDOVA. 2009წ. #1 (6) p. 40-44.

V. Sesadze, S.G. Kemkhadze. ,,On Geometries that are Connected With General Geometric Lattices". Journal of Mathematical Sciences, Vol.137, No.5. 2006წ. .

V. Sesadze, S. Komkhadze. ,,On the geometries with are associated with geometric lattices". Journal of Mathematical Sci. Plenum Publ. Co. New Yourk. 2003წ. V.21.

G. Chikadze, V. Sesadze, N. Sesadze. ,,PROCESSES OF SELF-ORGANIZATION IN THE CHAOTIC AND DYNAMIC SYSTEMS". Proceedings of the III International Scientific and Practical Conference "Topical researches of the World Science. 2017წ. June 28, , Dubai, UAE 57-64 pp. .

M. Cacanashvili, T. Marsagishvili, null. ,,Scientific investigation and innovation policy in EU countries" . Law and Politology, MOLDOVA. 2010წ. #7 (12), p 27-34.

ი. კეცხოველი. ,,Гендер и менталитет грузинской женщины”, Бюллетень №6, Антропология, меньшинства, Мульткультурализм . (საერთაშორისო ჟურნალი რუსულ და ინგლისურ ენებზე), г. Краснодар, при содействии Швейцарского правительства. Centre for Pontic and Caucasian Studies. 2004წ. стр.82-84.

В. Сесадзе, Гугушвили А.Ш. ,,Оптимизация тестирующего сигнала для оптимизации объектов с распеделенными параметрами". Депонированные научные работы. 1988წ. Москва. ВИНИТИ.

გ. ჩხიკვიშვილი. ,,Фактор религии в современной международной политике’’. ჟურნალი `Науковий часопис", К., . 2014წ. .

T. Kacharava. - Genetic Resources of Medicinal & Aromatic Plants and Their Stable Use in Georgia -Genetic Resource of Origanum Vulgare L and Its Cultivation –Materials of International Scientific Conference . ,, Actual Problems in the Use of Useful Plants” ECPGR and Institute of Botany of the Azerbaijan National Academy of Sciences,. 2011წ. Baku, Azerbaijan,ISBN 978-9952-453-17-1, p. 455-458.

T. Paghava, Z. Basheleishvili, N. Maisuradze, , E. Kytelia). . A variation in the lifetime of minor current carriers in the processes of irradiation and isochronous Annealing in Crystals p-Si. . Ukrainian Journal of physics. 2003წ. Ukrainian Journal of physics,, 2003, vol. 48, N 5, p. 435-437, 3 .

М. Аланиа, Л. К. Цикалаури, An G., Э. П. Кемертелидзе, M. E. Morris. . Оптимальные параметры ВЭЖХ для одновре-менного количес¬твен¬¬¬ного анализа робинина и кемпферола //, , № 1, с. 49 - 51.. Хим.-фарм журн.. 2012წ. , ... Хим.-фарм. журн.. 2012წ. № 1, с. 49 - 51.

L. Nadareishvili, R. Bakuradze, N. Topuridze, L. Sharashidze, I. Pavlenishvili. . . Ch. 12. Gradually Oriented State of the Linear Polymers. . High-Performance Polymers for Engineering-Based Composites. Section 1. Applications of Polymer Chemistry and Promising Technologies. Ed. O. Mukbaniani, M. Abadie, T. Tatrishvili. Apple Academic Press, Inc. USA. . 1915წ. .

ს. ფაღავა, A.Burchuladze, P.Povinec, A.Ŝivo, M.Grgula, S.Pagava, G.Togonidze.. . 14C Measurements in Oak tree rings around 8000 BP.. . Radiocarbon, USA, 1991, vol. 33, No 2, p. 233.. 1991წ. .

L. Nadareishvili, Albert H.Wong, Irving I.Gottesman, Aeturas Petronis, S. A. Sudorgin, M. B. Belinenko, N. G. Lebedev, J.Aneli, L. G. Ma niashvili, A. Akhalkatsi, G.E.Zaikov. . A Note on Gradiently Anisotripic Conducting and Magnetic Polymer Composites.. Polyer Products and Chemical Processes, Tecniques, Analysis and Applications. Ed.G.E.Zaikov. Apple Academ ic Press. 2013წ. 101-124.

Albert H.Wong, Irving I.Gottesman, Aeturas Petronis, S. A. Sudorgin, M. B. Belinenko, N. G. Lebedev, J.Aneli, G. Mamniashvili, A. Akhalkatsi, G.E.Zaikov. . A Note on Gradiently Anisotripic Conducting and Magnetic Polymer Composites.. Polymer Products and Chemical Processes, Tecniques, Analysis and Applications. Ed.G.E.Zaikov. Apple Academ ic Press. 2013წ. . pp.101-124. .