სტატიები / უცხოეთში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  5396 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

G.Giorgadze. ``Lebesgue ''-null sets in ${bf R}^{infty}$ are not preserved under Lipschitz isomorphisms, . Georg. Inter. J. Sci. Tech., Nova Science Publishers, Volume 3, Issue 1 , 39-49. . 2011წ. .

М. Цирекидзе, Гогава А.Л Иванова Е.П.. « Высоковозбуждённые уровни энергии в Ne-подобных ионах Ar-IX Mo-XXXII “. . 1988წ. “«Оптика и спек¬трос-копия» т.64, вып.4,1988г 5 стр..

М. Цирекидзе, А Гурчумелия А, Е Иванова. « О релятивистском расчёте энергетичес¬кого спекттра Zn-подобных высокозар-ядных ионов“,. . 1985წ. Известия ВУЗ-ов,Серия «ФИЗИКА»,т.28,1985г. 4 стр..

М. Цирекидзе. « Поляризация атом¬ного остова в конфигурациях с вакансиями остова изоэлектронная последовательность железа“. В сб. Научного Совета по спектроскопии АН СССР . 1985წ. «Многочастич¬ные эффекты в атомах,» Москва (1985).

G. Lezhava. «Application of Optical Memory in Hybrid Systems of Artificial Intelligence». . Optical Memory & Neural Networks, Allerton Press, Inc.. 2002წ. № 2, .

А. Джанджгава, Саламахин П.М.. «Адаптация пролетных строений САРМ для применения в постоянных мостах на местных дорогах». Сборник научных трудов МАДИ (ГТУ). 2006წ. .

А. Джанджгава, Саламахин П.М.. «Адаптация пролетных строений САРМ». Транспортное строительство. 2008წ. №1.

М. . «Болонский процесс и некоторые вопросы системы образования Грузии». Международный симпозиум «Международные тенденции в обновлении и развитии образования: оценка знаний в кредитной системе, ценности и качество», Азербайджанского Государственного Аграрного Университета, მოხსენებათა კრებული. 2012წ. გვ. 105-109.

Л.С. Милевский. «Влияние энергии Ферми на эффективность введения радиационных дефектов при электронном облучении кремния». . Изд-во «Наука», Ленинград, «ФТП». 1976წ. т. 10, вып. 7, 1976 г., с. 1287, 5 .

Т. Мегрелишвили, (ი.მოდებაძის თანაავტორობით).. «Восток» в русской романтической поэзии . Сопоставление как метод исследования и обучения языкам.. 2005წ. გვ177-192 .

Т. Мегрелишвили. «Державин» В. Ходасевича: дискурсивные аспекты идеостиля . «Литература в диалоге культур - 7».. 2009წ. როსტოვი-დონზე, სამხრეთის ფედერალური უნივერსიტეტი (ЮФУ), ფილოლოგიისა და ჟურნალისტიკის ფაკულტეტი.გვ. 118-121..

М. , Н. Шавишвили. «Инвестиционная политика и приоритеты финансового обеспечения государственной инвестиционной деятельности». Евразийский союз учёных «ЕСУ», XXVI Международная сессия: «Актуальные проблемы в современной науке и пути их решения», . 2016წ. Global impact factor 0,545 (2015).

მ. ჩეჩელაშვილი, Н.Шавишвили. «Инвестиционная политика и приоритеты финансового обеспечения государственной инвестиционной деятельности», . журнал «Евразийский союз учёных», . 2016წ. № 2, ISSN 2411-6467,Global impact factor (0.388 за 2015 г.); ISI (0.833 ).

А. Джанджгава, Саламахин П.М.. «ИНОГДА ОНИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ вторая жизнь военных разборных мостов». Мир ДОРОГ,. 2007წ. .

А. Джанджгава, Саламахин П.М.. «Использование пролетных строений САРМ на местных дорогах». Наука и Техника в дорожной отрасли. 2008წ. №1.

L. Beridze. «Концепция устойчивой архитектуры в высшем архитектурном образовании» . Sustainable Development of Contemporari City . 2015წ. გვ. 50-54.

М. Амиргулашвили. «Новые возможности» Турции на Южном Кавказе. Азербайджанский технический университет. 2016წ. .

Т. Мегрелишвили. «Петербургские зимы» Г.Иванова: медитация у «бездны мрачной на краю» . University of Toronto. Academic Electronic Journal in Slavic Studies. Toronto Slavic Quarterly. 2010წ. .№ 35 .

М. . «Подготовка кадров в сфере туризма в странах Евросоюза и в Грузии», . Международная научно-практическая конференция “Туризм и рекреация в XXI веке: проблемы и перспективы”, Азербаиджанский институт туризма, მოხსენებათა კრებული. 2012წ. გვ. 23-28.

Т. Мегрелишвили, (თ.ჯაგოდნიშვილის თანაავტორობით. «Тбилисский текст» русской литературы: история формирования и методические аспекты коммуникативного анализа . 51. «Тбилисский текст» русской литературы: история формирования и методические аспекты коммуникативного анализа . 2010წ. ესპანეთი, გრანადას სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2 ტტ. ტ.I. გვ. 888-893 .