სტატიები / უცხოეთში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  5416 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

М. Ломидзе, ნინო ჭალაგანიძე. Некоторые аспекты методики обучения PR (связей с обшественностью) . საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია `უმაღლესი განათლება დღეს: ტრადიციები და ინოვაციები”. Центр гуманитарных исследований «Тезис». Высшее образование сегодня: традиции и иновации. 01.12. 2010. Материалы Международной научной конференции. Караганда 2010. 2010წ. გვ.202-205.

მ. ლომიძე, მარინა ხარატიშვილი. Некоторые особенности PR деятельности регионального театра . Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова, факультет Журналистики. Журналистикав в 2013 году: Регионы в Российском медиа пространстве. Материалы Международной научно-практической конференции. Москва,7-9 . февраля 2014. 2014წ. გვ.250-251..

Гигошвили Т.И.. Новые циклоартановые гликозиды из Astragalus caucasicus и Astragalus galegiformis . . . . .. Химия природных соединений, . 2012წ. N 5, c. 809 -810.

Т. Фагава, Л.С.Чхартишвили. О температурных минимумах Холловской подвижности электронов в облученном кремнии. УФЖ. 2003წ. УФЖ, 2003, т. 48, № 3, с. 232-237, 6 .

მ. მაცაბერიძე. Проблемы нейтрализации вируса гриппа А.. «Медицина и ...» . 2000წ. №1, стр. 17-23; .

Т. Етерашвили. Развитие пластической деформации пакетного мартенсита. Низкоуглеродистая сталь г. 8,5 Спаский М. Н. Утевский Л. М, Тулинова Г.Н.. ФММ. 1978წ. 4.

Е. Абрамидзе. Расчет напряженнного состояния конических гибких слоистых оболочек на основе одного варианта уточненной теории. Ин-т Механики, Киев, 1989. – 10 с. Деп. в ВИНИТИ 11.10.89. № 6217—В89.. . 1989წ. .

რ. თაბუკაშვილი, Чиквинидзе И.. Специфика отраслевого перевода и контекстуальный эквивалент. . Вестник Евразииского гуманитарного института. Научный журнал 2.г.Астана Казахстан.. 2011წ. .

Е. Абрамидзе. Температурная задача о деформации гибких слоистых оболочек вращения в уточненной постановке. . . Прикл. Механика. . 1993წ. . Прикл. Механика. Киев, 1993, - 29, № 5, с. 55-59.

მ. ლომიძე. Формы коммуникации в предвыборной кампании. . Московский Государственный Университет имени М. В .Ломоносова, факультет Журналистики. Журналистикав в 2012 году: Социальная миссия и профессия. Материалы Международной научно-практической конференции. Москва, 9-11 февраля 2013.. 2013წ. გვ.332-333..

Е. Абрамидзе. Численное решение задачи о деформации гибкой слоистой элипсоидальной оболочки с учетом поперечного сдвига. Ин-т Механики, Киев, 1988. – 10 с. Деп. в ВИНИТИ 28.02.89. № 1332—В89.. . 1989წ. .

. Энергия миграции вакансий в кристаллах кремния р-типа. . Изд-во «Наука», Петербург, ФТП. 2003წ. ФТП, т. 37, вып. 9, 2003, с. 1058-1061, 4 .

R. Gotsiridze. “Integration of Internet technologies into language courses”. “Межкультурная – Интеркультурная Коммуникация'. 2014წ. .

ლ. ზვიადაძე, Dvali G., Shamatava T., Lomtadze N.. “Distribution of Microbes-antagonists in Tomato Rhizosphere in Georgia “.. . Posters & Accepted Abstracts: Journal of Bacteriology & Parasitology . 2016წ. DOI: 10.4172/2155-9597.C1.026 2016 p.60.

Л. Девадзе, Дж. Маисурадзе, Ш. Ахобадзе, , К. Г. Джапаридзе. Синтез и физико-химические свойства некоторых спирохроменов, полученных на основе -азаиндолина. Химия Гетероциклических Соединений (ХГС). 1982წ. №10, ст. 1367-1369..

Д. Эристави, А.Р. Гогишвили, А.В. Сарухананишвили, Н.А. Куциава, В.В. Эристави. Термодинамика взаимодействия триоксида дибора с графитом и азотом.. Москва. Журнал Химической Технологии. Химическая кибернетика, моделирование и автоматизация химико-технологических процессов . 2006წ. ISSN1684-5811, № 12, т.8, с.36-37. .

А.Р. Гогишвили, А.В.Сарухананишвили, Н.А. Куциава, М.О. Дгебуадзе. Компьютерное моделирование процессов термодинамического взаимодействия в системе B2O3 - CH4 при . Азербайджанский Химический Журнал. . 2006წ. №2, с.98 - 100..

А. И. Ногаидели, К. Г. Джапаридзе, М. Я. Чубабрия. Синтез и свойства дибензо- динафто- - оксиметил- биспиро-2-пиранов. . Журнал органической химии (ЖОХ). 1967წ. т. XLVII, №2, ст. 315-320.

V. Zviadauri, M. Chelidze. Generating of sub harmonicas resonance oscillations and problems of their stability . JVE –Journal of Vibroenjineering. 2008წ. Volume 10, Issue 4, NP (397-424) ISSN 1392-8716, p. 483-487..

ნ. ალხანაშვილი, ზაუტაშვილი დალი. Исследование процесса сушки яблочных выжимок. «Хранение и переработка сельхозсырья», Москва.. 2004წ. №5, стр. 27.