სტატიები / უცხოეთში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  4919 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ლ. ჩხიკვაძე, მ.კერესელიძე, ი.აგლაძე. იშვიათმიწა ლითონების დარიშხანნაერთების ზოგიერთი თერმოდინამიკური მახასიათებლის გაანგარიშება. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მაცნე. 2005წ. №3-4, 335-341, ტ.31.

ნ. ჩხუბიანიშვილი, კურცხალია ც., ქავთარაძე მ., სიმონია ზ.. კარიერული წყლების მოქმედების შესწავლა იონგაცვლითი მემბრანების ფუნქციონალურ თვისებებზე. სამთო ჟურნალი. 2011წ. #1(26), გვ.101-105.

იოსებიძე ჯ., გოგიჩაიშვილი ი., თხინვალელი მ.. კოლხეთის გალებებული გრუნტის გამაგრება ზემაღალი სიხშირის ელექტროდენით. ჰიდროგეოლოგიის და საინჟინრო გეოლოგიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული; თბილისი. 2005წ. 15; გვ. 238-247.

თხინვალელი მ., იოსებიძე ჯ.. კოლხეთის დაბლობის საინჟინრო ნაგებობების მდგომარეობის პროგნოზირება და მათი უსაფრთხოების შენარჩუნების მიზნით რეკომენდაციების შემუშავება. ჰიდროგეოლოგიის და საინჟინრო გეოლოგიის შრომათა კრებული; თბილისი. 2003წ. 14; გვ.117-124.

ვ. ვარდოსანიძე. კონდომინიუმები და ბინის მესაკუთრეთა ამხანაგობები საქართველოში – ჩამოყალიბების სირთულეები.. კოლოქვიუმის მასალები: „კოოპერატიული სექტორის წვლილი საცხოვრებელი ფონდის განვითარებაში“. ანკარა. თურქეთი. გაეროს „ჰაბიტატის“ პროგრამა.. 2002წ. .

M. Vanishvili, გეჩბაია ბადრი. კონკურენციის დონის შეფასება საქართველოს საბანკო სექტორში. უკრაინა - კიევი: საერთაშორისო რეზენზირებადი სამეცნიერო ჟურნალი „ეკონომიკის პრობლემები". 2016წ. #3, გვ.253-260.

Ж. Вардзелашвили. კონცეპტის ინტერპრატიული ველი როგორც ნანომასშტაბური კვლევის ობიექტი. Минский государственный лингвистический университет. Материалы II Международной научной конференции. 2009წ. ნაწილი I, გვ. 36-39..

ლ. ჩხიკვაძე, ი.კახნიაშვილი. ლაბორატორიული სამუშაოები ფერადი ლითონების მეტალურგიაში. სტუ. 2009წ. №6, 1-110.

გაბეცაძე თ.. ლავური ქანების მიწისქვეშა რეზერვები და მათი როლი მიწისქვეშა წყლების რესურსების ფორმირებაში. სამთო ჟურნალი; თბილისი. 2009წ. 2(23); გვ.17-20.

პეტრიაშვილი შ., ჩუტკერაშვილი დ.. ლითიფიკაციის სხვადასხვა ხარისხის თიხური ქანების ჰიპერგენეზის თავისებურებანი ტენიან სუბტროპიკულ პირობებში. ჰიდროგეოლოგიის და საინჟინრო გეოლოგიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული; თბილისი. 2007წ. 16; გვ.154-159.

Д. Чуткерашвили, გ. ბუაჩიძე., ლ.ცეცვაძე., თ.ძაძამია., შ პეტრიაშვილი.. ლითონების ამოწვლილვა ბიოლოგიური სორბენტებით მრავალკომპონენტიანი საწარმოო ხსნარებიდან. კრებული "სერგეევსკიე ჩტენია". 2004წ. N6, გვ.308-312 მოსკოვი.

Т. Дзадзамия, ბუაჩიძე გ., ცერცვაძე ლ., ჩუტკერაშვილი დ, პეტრიაშვილი შ.. ლითონების ამოწვლილვა ბიოლოგიური სორბენტებით მრავალკომპონენტიანი საწარმოო ხსნარებიდან. . კრებული “სერგეევსკიე ჩტენია”. 2004წ. გამოცემა 6, მოსკოვი, გვ.308-312.

ნ. ბეგიაშვილი, ნ. ბაღათურია, ბ. ბაღათურია, ე. უთურაშვილი. ლიმონის უჯანგარას ქიმიური შედგენილობა და თვისებები . ж.”Известия аграрной науки”. . 2010წ. Т8, №2.

ნ. ბაღათურია, ნ. ბეგიაშვილი, ბ. ბაღათურია, ე. უთურაშვილი. ლიმონის უჯანგარას ქიმიური შედგენილობა და თვისებები. ж.”Известия аграрной науки”. . 2010წ. Т8, №2.

Ж. Вардзелашвили. ლინგვო-ცნებითი კომპონენტი მეორეული ენობრივი პიროვნების ჩამოყალიბებაში. საერთაშორისო კონფერენციის მასალების კრებული. მახაჩკალა, ტ-გოდის სახ. პედ. უნივერსიტეტი. 2010წ. გვ. 67-75.

ლ. ჩხიკვაძე, რ.რაზმაძე, მ.კერესელიძე. ლუხუმუს(რაჭა) სულფიდური მადნიდან მეტალოთერმული აღდგენის მეთოდით ლითონური დარიშხანის მიღება. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მაცნე. 2004წ. №1-2, 121-125, ტ.30.

Г. Дурглишвили, გ. ბელოვა, ს. ჩიჟოვი. მასიური ნაპრალოვანი ტიპის კოლექტორებიდან წყალწნევითი რეჟიმის დროს ნავთობის გამოძევების ანგარიში. სამეცნიერო შრომების კრებული 54 "სევკავნიპინეფტ"–ი ქ. გროზნო. 1991წ. .

ნ. ნავაძე, ე.ქუთელია, გ.აბრამიშვილი, ა.ჩხეიძე. მაღალდისპერსული ამორფული ნახშირბადის დანამატიანი სატრანსპორტო ზეთების მრავალფუნქციური მოქმედების მექანიზმების გამოკვლევა. ტამპერეს ტექნიკური უნივერსიტეტის კრებული (ტტუ), ფინეთი.. 2008წ. მოხსენებათა კრებული. გვერდები 1-10.

ბ. გოგიჩაშვილი, ო მიქაძე, თ.ბუჩუკური. მეტალუტგიული და ქიმიური მრეწველობის ნარჩენებიდან ლიგატურის მიღებისა და ფოლაგში მათი გამოყენების გამოკვლევა. სტუ–ს პროფესორ მასწავლებელთა სამეცნიერო კონფერეციის მოხსენების თეზისები. 1993წ. .