სტატიები / უცხოეთში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  5396 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

რ. ქაცარავა, Я.Выгодский. Силилирование в химии полимеров (Обзор). Успехи химии, 61, №6, 1142-1180 (1992). 1992წ. .

Ж. Вардзелашвили. Символизация обыденного в языковой картине мира. Acta Linguistica. Journal of Contemporary Language Studies/ / Eurasia Academia Publishers. Sofia. 2009წ. Vol. 3 No 2(2009); გვ. 9-13.

Ж. Вардзелашвили, ნ. პევნაია. Синергетическая составляющая методики преподавания иностранных языков. Acta Linguistica. Journal of Contemporary Language Studies/ / Eurasia Academia Publishers. Sofia. 2008წ. Vol. 2 No 1(2008); გვ. 82-90.

ა. ფრანგიშვილი. Синтаксический анализ с использованием клеточно-автоматных грамматик. Автоматика и Телемеханика, Москва . 1986წ. ст 12.

Н. Чикваидзе (Таргамадзе), Самсония Ш.А., Суворов Н.Н.. Синтез 1H,7H-пирроло[3,2-f]индола. Интернациональный Журнал – Химия Гетероциклических Соединений. 1980წ. №6, с.849-850..

Н. Чикваидзе (Таргамадзе), Самсония Ш.А., Долидзе С.В.,Суворов Н.Н. Синтез аналога три¬п¬тамина на основе 1Н,6Н-пирроло[2,3-е]индола. . Журнал Органической Химии, . 1983წ. 1983, т.XIX, вып.2, с.441-444..

ნ. კილასონია, ნ. კილასონია, Т.Цинцадзе, Л.Эприкашвили, Р.Джорбенадзе. Синтез и исследование координационных соединении хлорида и тиоцианата кобальта(II) с бензоилгидразоном парадиметиламинобензальдегида. Georgian Enginering news. 2002წ. N3, გვ.101-103.

И. Бердзенишвили, Н. Зеикидзе. Синтез и коррозионные свойства однослойных покрытий. Стеклоэмаль и эмалирование металлов, Украина. 2011წ. № 7, стр. 37-41.

М. Матнадзе, Н. Мирзиашвили, Л. Курковская, М. Сихарулидзе, Т.Джаши. синтез и реакционная спосовность 2,3-диоксо-2,3дигидро-1Н-бензо[б]фурo [2,3-g], 2,3-диоксо-2,3дигидро-1Н-бензо[б]фуро [2,3-f]- и 1,2-диоксо-1,2-дигидро-1Н-бензо[б]фуро [3,2-e]индолов. ХГС. 2004წ. №11. с. 1683-1689.

ქ. ბაციკაძე, Хоштария Т.Е, Курковская Л.Н., Бочоидзе Л.Т., Мирзашвили Н.Т.. Синтез и спектральные исследования 7-оксо, 1,2,7-триоксо-1,2-дигидропирано [3,2]-е индола и их производных. ХГС.-2005.. 2005წ. №2..

Дж. Маисурадзе, Г. Гачечиладзе, Е. Гомелаури.. Синтез и физико-химические свойства 6-нитро-2Н-хромен-2-спиро-2'-N-алкил-3,3'-диметилиндолинов.. Химия гетероциклических соединений. 1971წ. #6, 775-777..

Г. Палавандишвили, Хоштария Т.Е. Курковская Л.Н. Суворов Н.Н.. Синтез изомерных пирролофенотиазиндитксидов. Химия Гетероци-кли¬че¬ских Соеди-нений. Рига . №12. с. 1637-1640. 1981წ. .

ჯ. შანიძე. Синтез математической модели процесса окомкования с применением комбинаторного алглритма МГУа.. სამეცნიერო კრებული: "Вопросы разработки и внедрения АСУ ТП агрегатов окускования сыпучих материалов большой единичной мощности". Изд. ЦНИИТЭИ приборостроения. 0წ. მოსკოვი, 1981.

А. Прангишвили, Л. Имнаишвили. Синтез многофункциональных модулей. Датчики и системы, Москва . 2006წ. № 9.

რ. ქაცარავა, Н.Медзмариашвили, Л.И.Кирмелашвили, Д.П.Харадзе, Ц.А.Гогуадзе. Синтез новых полиангидридов. Высокомолек.соед., 34Б, 3-4. 1992წ. .

მ. მაისურაძე, Хоштария Т. Е., Курковская Л.Н, Тевзадзе Л.М, Суворов Н.Н. Синтез новых физиологически активных соединений на основе 3Н-пирроло [2,3-с] феноксатиин – 11,11 диоксида. Химия Гетероциклических Соединений. Рига . 1996წ. №3. c 409-412.

მ. მაისურაძე, Хоштария Т. Е, Курковская Л.Н, Гахокидзе Р.З.. Синтез первых представителей новой гетероциклической системы-бензо[b]тиено[3,2-e]бен-зимидазолов. Химия Гетероциклических Соединений. 2008წ. №8. с 1267-1270.

მ. მაისურაძე, Хоштария Т. Е. Курковская Л.Н Гахокидзе Р.З.. Синтез первых представителей новой гетероциклической системы-бензо[b]тиено[3,2-e]бензимидазолов. Химия Гетероциклических Соединений. 2008წ. -№8. с 1267-1270.

ნ. გახოკიძე, მ. მაისურაძე. Синтез первых представителей новой гетероциклической системы-бензо[b]тиофено[3,2-e]бензимидазолов. Химия Гетероцикличес-ких Соединений.Рига. . 2008წ. №8. с 1267-1270.

ა. სიჭინავა. Сисмемный подход к механизмам действия и использования экономических законов.. Экономические науки. 1982წ. 3.