სტატიები / უცხოეთში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  5416 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

V. Shaverdova, N. Obolashvili. „The Photoanisotropy and Photogirotropy in compositions of organic Dyes“. in Coherent Optical Technologies and Applications 2008 Conference, OSA Technical Digest Series. 2008წ. paper JMB1.

V. Shaverdova, A. Purtseladze, V. Tarasashvili. „The photoanisotropy in the holographic media on the basis of silver halide emulsion“. Proc. SPIE 8126. 2011წ. 81261H.

V. Shaverdova, A. Purtseladze, V. Tarasashvili, N. Obolashvili. „The Polarization-sensitive compositions of organic Dyes“. Applied Optics. 2009წ. Vol. 48. pp. 2793-2798. https://doi.org/10.1364/AO.48.002793.

V. Shaverdova, A. Purtseladze, V. Tarasashvili, N. Obolashvili. „The recording media for holography based on a new type of fluorescent dyes: butyl – substituted aminoantropiridone". Science KNOW. Global Conference on Applied Physics and Mathematics Proceedings. 2016წ. pp.1-4.

Irina Gogorishvili. „Tourist production and regional development“. Proceedings of the 9th International Conference for Entrepreneurship, Innovation and Regional Development, RESPONSIBLE ENTREPRENEURSHIP VISION, DEVELOPMENT AND ETHICS, Bucharest, Romania. 2016წ. conference proceeding, pp. 184-196.

V. Shaverdova, V. Tarasashvili, A. Purtseladze. „Weigert-effeсt in the recording media on the base of the polarization-sensitive compositions“. PIERS 2015 Prague, Progress In Electromagnetics Research Symposium. 2015წ. pp. 2031-2034.

М. . „Альтернативные (возобновляемые) источники энергетических ресурсов и устойчивое развитие туризма в Грузии“. Международная научно-практическая конференция «Туризм и развитие альтернативной (возобновляемой) энергетики» Международная туристская Академия и Санкт-Петербургский государственный экономический университет, მოხსენებათა კრებული. 2012წ. Матерялы конференции, ст.141-146 .

В. Шавердова, Ш. Какичашвили. „Вейгерт-эффект в красителях трифенилметановой группы“. Оптика и спектроскопия. 1976წ. Т. 41. С. 892-893.

Ш. Какичашвили. „Вейгерт-эффект в красителях трифенилметановой группы“ . Оптика и спектроскопия. 1976წ. Т. 41. С. 892-893 .

В. Шавердова, А. Фурцеладзе, В. Тарасашвили. „К вопросу об оптимизации характеристик поляризационно-чувствительных сред на базе галогенидов серебра“. Журнал прикладной спектроскопий. 2014წ. T. 81. №6. C. 836-842.

М. . „НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ В АУДИТЕ“. "ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ, РАЗРАБОТКА И ПРИМЕНЕНИЕ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ЭКОНОМИКЕ", Институт оптики атмосферы сибирского отделения Росииской академии наук, Росииского государственного гидрометеорологического университета, института прикладных исследований, технологий и экономики, Санкт-Петербург, Россия, მოხსენებათა კრებული. 2013წ. Матерялы конференции, ст. 42-45 .

Н. Имнадзе. „Особенности архитектуры туристических центров в регионах грузии“. Архитектура и Градостроительное Развитие Курортов, Зон Отдыха и Туристических Мест“ Материалы Международной Научно – практической Конференции Баку . 2016წ. გვ.157-160.

А. Фурцеладзе, В. Тарасашвили, В. Шавердова. „Поляризационная память голограммы Денисюка, сформированной в неполяризованном свете“. Журнал прикладной спектроскопии. 2014წ. Т. 81. №1. С. 65-70.

Степнадзе И.В.. „Построение функсии влиания Грина для прямоугольной пластиныб шарнирно опертой по трем и свободной по четвертой стороне „. Научно-технический журнал „ Архитектура и строительство в Азербаиджане“ . 2015წ. №2(5).

Н. Харадзе. „Проблема относительности политики и международного права в современном мире“. науковий часопис„національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова“. 2014წ. #22; ст:501-505.

М. Цирекидзе, М. Браун, А. Гурчумелия, Т. Цирекидзе. „Релятивистская теория возмущений и её применение для расчёта спектральных харак¬теристик многозарядных ионов“. «Оптика и спектроскопия» . 1982წ. т.52,вып.3. (1982).

В. Тарасашвили, Ш. Какичашвили. „Светоиндуцированная анизотропия селено-кадмиевого стекла КС-19“. Оптика и спектроскопия. 1986წ. T. 60. № 5. C.1071-1073.

В. Тарасашвили, Ш. Какичашвили . „Светоиндуцированная гиротропия (фотогиротропия) центров окраски активированных стекл“. Письма в журнал технической физики. 1990წ. Т. 16. вып. 19, с. 12-15.