სტატიები / უცხოეთში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  5416 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. ალხანაშვილი, ზაუტაშილი დალი. Технология сушки цит-русовых выжимок. «Хранение и переработка сельхозсырья», Москва.,. 2004წ. №9, стр. 27.

Ф. Дидебашвили. დემოკრატია და სამოქალაქო საზოგადოება, როგორც საზოგადოებრივი პროგრესის სპეციფიკური კრიტერიუმები. რუსულ-ქართული სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის ,,ადამიანი", სანკტ-პეტერბურგის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, ივ. ჯავახისვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და სანკტ-პეტერბურგის ფილოსოფიური საზოგადოების კრებული ,,პოსტ–საბჭოთა სივრცის ადამიანი“. 2005წ. №3, სანკტ–პეტერბურგი, გვ. 227–235.

ბ. იმნაძე. ”სისტემურობის კავშირი სწავლების თანამედროვე მეთოდებთან” . ჟურნალი უცხოური ენები აზერბაიჯანში ,ბაქო. 2010წ. N 4 (16) ” (გვ.5-11).

. L.Giorgashvili, Sh.Zazashvili, G.Sadunishvili and G.Karseladze. Fundamental Solution of the System of Differential Equations of Stationary Osciiations of Two-Temperature Elastic Mixtures Theory. . Mechanics of the Continuous Environment Issues, Nova Science Publishers,Inc. . 2012წ. 155-178.

L. Nadareishvili, , R. Bakuradze, N. Topuridze, L. Sharashidze, I. Pavlenishvili. Method of Obtaining of Gradually Oriented Polymer Films. . High-Performance Polymers for Engineering-Based Composites. Section 1. Applications of Polymer Chemistry and Promising Technologies. Ed. O. Mukbaniani, M. Abadie, T. Tatrishvili. A. 2015წ. Ch.13, p.190-194, Apple Academic Press, Inc. US.

B. Mesablishvili, R. Wisbauer. Notes on bimonads and Hopf monads. Theory and Applications of Categegories. 2012წ. (in press).

V. Zviadauri, ნატრიაშვილი თამაზი, თუმანიშვილი გიორგი, ნადირაძე თენგიზი. The features of modeling of the friable material movement along the spatially vibrating surfase of the vibratory machine working member ,. Международный научно-технический ж-л: Механика машин, механизмов и материалов. 2017წ. ISSN 1995-0470.. . № 1 (38), გ. 21-26. .

ვ. ზვიადაური, გ. თუმანიშვილი, ჭელიძე მერაბი. Влияние различных факторов на поперечное перемещение колеса по рельсу. . НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ (Вестник Восточно–украинского нац. ун–та им. В. Даля. Научный журнал), № 10 (152). ЧАСТИНА . 2009წ. № 4(134), Часть I; ISSN 1998-7927.

Цквитинидзе З.И., Холматжанов Б.М., Фатхуллаева З.Н.. Влияние феновых явлений на процессы загрязнения воздуха в горных районах.- (Rus.,Engl.) - . М.: Метеорология и гидрология, 6, сс.67-74. 2010წ. 6, сс.67-74, 2010..

В. Звиадаури, ჭელიძე მერაბი, თედოშვილი მერაბი. Вспомогательная электронная обучающая программа для укрепления знаний и навыков.. Сб. научных трудов Первого Международного научно-практического симпозиума Международные исследования в науке и образовании. Киев. 2012წ. Сб. научных трудов, № 1, с. 25 - 29.

ნ. ალხანაშვილი, ზაუტაშვილი დალი. Гигроскопические свойства соевого шрота и соевой пищевой добавки .. «Хранение и переработка сель-хозсырья», Москва.,. 2004წ. №7. стр. 17.

ნ. ალხანაშვილი, ზაუტაშვილი დალი. К вопросу производства сушеных плодов шиповника. «Хранение и переработка сельхозсырья», Москва., . 2004წ. №10,стр. 12.

ვ. ზვიადაური, გ. თუმანიშვილი, მ. ჭელიძე. Нагруженность и повреждаемость колес и рельсов при различных условиях эксплуатации. . Междун. Информац. Научно-техн. Журнал ВАГОННЫЙ ПАРК. 2010წ. № 7.

К. Купатадзе, Дж. Саникидзе. О некоторых квадратурных формулах для сингулярных интегралов с дискретными особенностями. Тр. XVII Международного Симпозиума МДОЗМФ-2015, Харьков-Сумы. 2015წ. 220-222.

Н. Чикваидзе (Таргамадзе), Ломадзе Н.Ш., Чикваидзе И.Ш., Курковская Л.Н., Самсония Ш.А., Суворов Н.Н.. Пирролоиндолы 16. Некоторые реакции электрофильного замещения 2,7-диэтоксикарбонил-1Н,6Н-пирроло[2,3-е]индола. . Интернациональный Журнал – Химия Гетероциклических Соединений, . 1994წ. №9, с. 1197-1201..

Г. Кайшаури. Результаты биохимических и технологи ческих исследований тыквы сорта "Картули тетри гибридули" и продуктов ее переработки. Известия Национального аграрного университета Армении. (http://anau.am/images/stories/journal/4_2013/4.2013_Agro.pdf. 2013წ. 4.ст.13-15.

გ. ხარშილაძე, Кохреидзе Д. К. . Уравнения бесконтактного двигателя посьоянного тока с асинхронным вращением ротора. . XI Международная научно-практическая конференция. 2015წ. 6(11), с-37-40..

E. Tsitsishvili, R.Balz, H.Kalt. 19. Spin-flip relaxation in quantum dots due to spin-orbit interation. Physical Review B. 2005წ. v.72, 155333.

ვ. ტარიელაძე, A. Plichko. A one-sided version of Alexiewiicz-Orlicz's differentiability theorem. Rev. R. Acad. Cien. Serie A. Mat.. 2005წ. 99, 167--: 181 .

D. Natroshvili, A.Gachechiladze, R.Gachechiladze, J.Gwinner. A boundary vari- ational inequality approach to unilateral contact problems with friction for hemitropic solids. Mathematical Methods in the Applied Science, 33, Issue 18 (2010). 2010წ. 2145– 2161. (DOI: 10.1002/mma.1388).