სტატიები / უცხოეთში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  4916 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ლ. ზვიადაძე, Dvali G., Shamatava T., Lomtadze N.. “Distribution of Microbes-antagonists in Tomato Rhizosphere in Georgia “.. . Posters & Accepted Abstracts: Journal of Bacteriology & Parasitology . 2016წ. DOI: 10.4172/2155-9597.C1.026 2016 p.60.

Л. Девадзе, Дж. Маисурадзе, Ш. Ахобадзе, , К. Г. Джапаридзе. Синтез и физико-химические свойства некоторых спирохроменов, полученных на основе -азаиндолина. Химия Гетероциклических Соединений (ХГС). 1982წ. №10, ст. 1367-1369..

Д. Эристави, А.Р. Гогишвили, А.В. Сарухананишвили, Н.А. Куциава, В.В. Эристави. Термодинамика взаимодействия триоксида дибора с графитом и азотом.. Москва. Журнал Химической Технологии. Химическая кибернетика, моделирование и автоматизация химико-технологических процессов . 2006წ. ISSN1684-5811, № 12, т.8, с.36-37. .

А.Р. Гогишвили, А.В.Сарухананишвили, Н.А. Куциава, М.О. Дгебуадзе. Компьютерное моделирование процессов термодинамического взаимодействия в системе B2O3 - CH4 при . Азербайджанский Химический Журнал. . 2006წ. №2, с.98 - 100..

А. И. Ногаидели, К. Г. Джапаридзе, М. Я. Чубабрия. Синтез и свойства дибензо- динафто- - оксиметил- биспиро-2-пиранов. . Журнал органической химии (ЖОХ). 1967წ. т. XLVII, №2, ст. 315-320.

V. Zviadauri, M. Chelidze. Generating of sub harmonicas resonance oscillations and problems of their stability . JVE –Journal of Vibroenjineering. 2008წ. Volume 10, Issue 4, NP (397-424) ISSN 1392-8716, p. 483-487..

ნ. ალხანაშვილი, ზაუტაშვილი დალი. Исследование процесса сушки яблочных выжимок. «Хранение и переработка сельхозсырья», Москва.. 2004წ. №5, стр. 27.

ნ. ალხანაშვილი, ზაუტაშილი დალი. Технология сушки цит-русовых выжимок. «Хранение и переработка сельхозсырья», Москва.,. 2004წ. №9, стр. 27.

Ф. Дидебашвили. დემოკრატია და სამოქალაქო საზოგადოება, როგორც საზოგადოებრივი პროგრესის სპეციფიკური კრიტერიუმები. რუსულ-ქართული სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის ,,ადამიანი", სანკტ-პეტერბურგის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, ივ. ჯავახისვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და სანკტ-პეტერბურგის ფილოსოფიური საზოგადოების კრებული ,,პოსტ–საბჭოთა სივრცის ადამიანი“. 2005წ. №3, სანკტ–პეტერბურგი, გვ. 227–235.

ბ. იმნაძე. ”სისტემურობის კავშირი სწავლების თანამედროვე მეთოდებთან” . ჟურნალი უცხოური ენები აზერბაიჯანში ,ბაქო. 2010წ. N 4 (16) ” (გვ.5-11).

. L.Giorgashvili, Sh.Zazashvili, G.Sadunishvili and G.Karseladze. Fundamental Solution of the System of Differential Equations of Stationary Osciiations of Two-Temperature Elastic Mixtures Theory. . Mechanics of the Continuous Environment Issues, Nova Science Publishers,Inc. . 2012წ. 155-178.

B. Mesablishvili, R. Wisbauer. Notes on bimonads and Hopf monads. Theory and Applications of Categegories. 2012წ. (in press).

V. Zviadauri, ნატრიაშვილი თამაზი, თუმანიშვილი გიორგი, ნადირაძე თენგიზი. The features of modeling of the friable material movement along the spatially vibrating surfase of the vibratory machine working member ,. Международный научно-технический ж-л: Механика машин, механизмов и материалов. 2017წ. ISSN 1995-0470.. . № 1 (38), გ. 21-26. .

ვ. ზვიადაური, გ. თუმანიშვილი, ჭელიძე მერაბი. Влияние различных факторов на поперечное перемещение колеса по рельсу. . НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ (Вестник Восточно–украинского нац. ун–та им. В. Даля. Научный журнал), № 10 (152). ЧАСТИНА . 2009წ. № 4(134), Часть I; ISSN 1998-7927.

Цквитинидзе З.И., Холматжанов Б.М., Фатхуллаева З.Н.. Влияние феновых явлений на процессы загрязнения воздуха в горных районах.- (Rus.,Engl.) - . М.: Метеорология и гидрология, 6, сс.67-74. 2010წ. 6, сс.67-74, 2010..

В. Звиадаури, ჭელიძე მერაბი, თედოშვილი მერაბი. Вспомогательная электронная обучающая программа для укрепления знаний и навыков.. Сб. научных трудов Первого Международного научно-практического симпозиума Международные исследования в науке и образовании. Киев. 2012წ. Сб. научных трудов, № 1, с. 25 - 29.

ნ. ალხანაშვილი, ზაუტაშვილი დალი. Гигроскопические свойства соевого шрота и соевой пищевой добавки .. «Хранение и переработка сель-хозсырья», Москва.,. 2004წ. №7. стр. 17.

ნ. ალხანაშვილი, ზაუტაშვილი დალი. К вопросу производства сушеных плодов шиповника. «Хранение и переработка сельхозсырья», Москва., . 2004წ. №10,стр. 12.

ვ. ზვიადაური, გ. თუმანიშვილი, მ. ჭელიძე. Нагруженность и повреждаемость колес и рельсов при различных условиях эксплуатации. . Междун. Информац. Научно-техн. Журнал ВАГОННЫЙ ПАРК. 2010წ. № 7.

Г. Каишаури. Результаты биохимических и технологи ческих исследований тыквы сорта "Картули тетри гибридули" и продуктов ее переработки. Известия Национального аграрного университета Армении. (http://anau.am/images/stories/journal/4_2013/4.2013_Agro.pdf. 2013წ. 4.ст.13-15.