კონფერენციები / ადგილობრივი, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები:

გ. მაღალაშვილი. . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. წ. .

ლ. ხვედელიძე. შეწყვილებული ქალაქების ურბანული განვითარების თავისებურებანი. არქიტექტურისა და ქალაქთმშენებლობის თანამედროვე პრობლები. სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია. სტუ-ს არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტი. . . 2011წ. .

მ. დავითაია. "ტრადიცია და თანამედროვეობა გლობალიზაციის კონტექსტში", . საქ. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2006წ. „კამარა“ 2(5),ქართული არქ. თეორიისა და ისტორიის საკითხები, თბ. (გვ.62-65), ISSN 1512-2956.

მ. დავითაია. "ძველი ქართული საცხოვრისის ერთი თავისებურების გამოყენების მცდელობისა და მნიშვნელობის შესახებ". საქ.ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2004წ. „კავკასიის მაცნე“ (სპეც.გამოცემა 3), თბ. (გვ. 76-79), ISSN 1512-0619.

თ. ლომინაძე. Paleogeography of the Bathonian Basins of Georgia. Earth Science Frontiers, Special Issue, Sichuan, China. . წ. Vol. 17, 266-267.

ნ. მაჭავარიანი, A. Neverovi, N. Bochorishvili. The Defintion of safe distance during the underwater explosion of charges. ახალი ტექნოლოგიები თანამედროვე მრეწველობაში, სტუ.. წ. საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენციის შრომები.

მ. დავითაია. "სიმბიოზის კონცეფციის ზოგიერთი თავისებურების გამოვლენა არქიტექტურაში". ქართულ-ევროპული სასწავლო უნივერსიტეტი. 2007წ. „შრომები“, თბ. (გვ. 80-87).

თ. ლომინაძე. Аммонитовые зоны нижнеюрсикх отложений Кавказа. “Стратиграфия и седиментология нефтегазоносных бассейнов” Баку, . წ. стр. 4-19.

გ. გავარდაშვილი. Новые природнозащитные конструкции и вопросы их надежности. . Грузинский технический университет. წ. Труды международного симпозиума по проектированию гидротехническых сооружении и проблеми их эксплуатации. с. 152 – 156..

გ. გავარდაშვილი. Оценка надежности новых противоселевых сооружений трамплинного типа.. Грузинский технический университет. წ. Труды международной конференции по русловым процессам, гидравлике трубопроводного транспорта, гидротехнических сооружений и вопросам гидроэнергетики. с. 111-112.

ნ. მაჭავარიანი. აბრეშუმის პარკის დამუშავებისას მუშათა პროფესიული დაავადებების ანალიზი და მისი აღმოფხვრის გზები. . წ. საერთაშორისო კონფერენცია ”მსუბუქი მრეწველობის პრობლემები”.

ნ. თოფურია. ავტომობილების ეფექტიანობის ამაღლება ტექნიკურად მზადყოფნის კოეფიციენტის დიფერენცირებით. სამეციერო ტექნიკური კონფერენცია ``საავტომობილო ტრანსპორტის ეფექტიანობის ამაღლების გზები``, მოხსენებები და მოხსენებათა თეზისები . 1997წ. ``ტექნიკური უნივერსიტეტი``, თბილისი, .

ნ. თოფურია. ავტომობილების ტექნიკურად მზადყოფნის კოეფიციენტის მოდიფიცირება. რესპუბლიკური სამეცნიერო ტექნიკური კონფერენცია ``საავტომობილო ტრანსპორტის ეფექტიანობის ამაღლების გზები``. 1997წ. მოხსენებები და მოხსენებათა თეზისები ``ტექნიკური უნივერსიტეტი`.

მ. მოისწრაფიშვილი. ავტოსატრანსპორტო საშუალების მფლობელთა საგზაო გადასახადისა და სადაზღვევო შესატანის შესახებ. სტუ, ქუთაისი. 2000წ. 1 საერთაშორისო კონფერენცია „სატრანსპორტო სისტემები“.

გ. მაღალაშვილი. აზამბურის ნატრიუმ-სულფატიანი ტბების ბაზაზე ქიმიური პროდუქტების წარმოება და ახალი ისრაელის მკვდარი ზღვის ტიპის ბალეოროლოგიური კომპლექსის აშენება . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. წ. გვ. 87-88.

გ. მაღალაშვილი. ალგეთის ლითოგრაფიული ქვის საბადოს კომპლექსური და უდანაკარგო დამუშავება ხელოვნური ალმასების, სალესი ქვების და მინერალური პიგმენტის საწარმოებლად. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. წ. გვ. 89-90.

ა. გოჩოლეიშვილი, ი. გელაშვილი. აფეთქების ენერგიის მართვა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. წ. სტუდენტთა 78--ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია.

მ. მარდაშოვა. ახლებური მიდგომა ფერდობის მდგრადობის შეფასებაში. სტუ-ს ჰიდროგეოლოგიის და საინჟინრო გეოლოგიის კათედრის 50 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო სესიის მოხსენებათა თეზისები, თბილისი, 2004, გვ. 61 – 62. 2004წ. ჰიდროგეოლოგიის და საინჟინრო გეოლოგიის თანამედროვე პრობლემები.

უ. ზვიადაძე, ???. ბაქო-თბილისი-ჯეიჰანის ნავთობსადენზე შესაძლო ინციდენტის შემთხვევაში ბორჯომის მინერალური წყლის გაჭუჭყიანების შესახებ. სტუ, . წ. ჰიდროგეოლოგიის და საინჟინრო გეოლოგიის თანამედროვე პრობლემები.

მ. ტურძელაძე. ბეტონის კუმშვისას დესტრუქციის პროცესებზე შემვსების სიმკვრივის გავლენა. სამშენებლო კონსტრუქციების კათედრის 75 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო–ტექნიკური კონფერენცია. 2005წ. მოხსენებები, გვ. 228-235.