კონფერენციები / ადგილობრივი, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები:

გ. მაღალაშვილი. . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. წ. .

ლ. ხვედელიძე. შეწყვილებული ქალაქების ურბანული განვითარების თავისებურებანი. არქიტექტურისა და ქალაქთმშენებლობის თანამედროვე პრობლები. სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია. სტუ-ს არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტი. . . 2011წ. .

მ. დავითაია. "ტრადიცია და თანამედროვეობა გლობალიზაციის კონტექსტში", . საქ. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2006წ. „კამარა“ 2(5),ქართული არქ. თეორიისა და ისტორიის საკითხები, თბ. (გვ.62-65), ISSN 1512-2956.

მ. დავითაია. "ძველი ქართული საცხოვრისის ერთი თავისებურების გამოყენების მცდელობისა და მნიშვნელობის შესახებ". საქ.ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2004წ. „კავკასიის მაცნე“ (სპეც.გამოცემა 3), თბ. (გვ. 76-79), ISSN 1512-0619.

თ. ლომინაძე. Paleogeography of the Bathonian Basins of Georgia. Earth Science Frontiers, Special Issue, Sichuan, China. . წ. Vol. 17, 266-267.

ნ. მაჭავარიანი, A. Neverovi, N. Bochorishvili. The Defintion of safe distance during the underwater explosion of charges. ახალი ტექნოლოგიები თანამედროვე მრეწველობაში, სტუ.. წ. საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენციის შრომები.

მ. დავითაია. "სიმბიოზის კონცეფციის ზოგიერთი თავისებურების გამოვლენა არქიტექტურაში". ქართულ-ევროპული სასწავლო უნივერსიტეტი. 2007წ. „შრომები“, თბ. (გვ. 80-87).

თ. ლომინაძე. Аммонитовые зоны нижнеюрсикх отложений Кавказа. “Стратиграфия и седиментология нефтегазоносных бассейнов” Баку, . წ. стр. 4-19.

К. , Т. Дзагания, В. Падиурашвили, Р. Семенов, Н. Яшвили, Э. Буцхрикидзе, И. Хуташвили,. Вопросы автоматизаций процессов приготовления растворов коагулянтов для реагентной очистки природных и сточных вод. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 0წ. რ. აგლაძის დაბადების 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი ეროვნული მე-3 კონფერენცია გამოყენებით ქიმიაში. თბილისი, 2011..

К. , Т. Дзагания, В. Падиурашвили, Р. Семенов, Н. Яшвили, Э. Буцхрикидзе, И. Хуташвили. Вопросы автоматизаций процессов приготовления растворов коагулянтов для реагентной очистки природных и сточных вод. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 0წ. რ. აგლაძის დაბადების 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი ეროვნული მე-3 კონფერენცია გამოყენებით ქიმიაში. (თეზისები), თბილისი, 2011, გვ.63..

გ. გავარდაშვილი. Новые природнозащитные конструкции и вопросы их надежности. . Грузинский технический университет. წ. Труды международного симпозиума по проектированию гидротехническых сооружении и проблеми их эксплуатации. с. 152 – 156..

თ. ბაციკაძე. О едином (общем) поле. მეცნიერება და რელიგია” ა.ფრანგიშვილის 80 წლის იუბილესთან დაკავშირებული საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია. 2010წ. .

თ. ბაციკაძე. О происхождении и функ-ционировании видимом вселенной. მეცნიერება და რელიგია” ა.ფრანგიშვილის 80 წლის იუბილესთან დაკავშირებული საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია 2010 წ.. 2010წ. .

გ. გავარდაშვილი. Оценка надежности новых противоселевых сооружений трамплинного типа.. Грузинский технический университет. წ. Труды международной конференции по русловым процессам, гидравлике трубопроводного транспорта, гидротехнических сооружений и вопросам гидроэнергетики. с. 111-112.

ნ. მაჭავარიანი. აბრეშუმის პარკის დამუშავებისას მუშათა პროფესიული დაავადებების ანალიზი და მისი აღმოფხვრის გზები. . წ. საერთაშორისო კონფერენცია ”მსუბუქი მრეწველობის პრობლემები”.

ს. ხიზანიშვილი. აბსურდულობის გაცნობიერებიდან ისტორიულ სინამდვილემდე. სტუ-ს სახელმწიფო მართვის კათედრა. 2009წ. ხელისუფლება და საზოგადოება, #1(9) 2009.

ნ. კუციავა, ა.სოსელია, მ.დემეტრაძე. ადამიანის ჯანმრთელობა და მასზე მოქმედი რისკ-ფქტოორები. სტუდენტთა 80-ე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის თეზისების კრებული, სტუ. 2012წ. გვ.1.

გ. იაშვილი. ადამიანური რესურსები და მათი როლი მცირე და საშუალო საწარმოთა სტრატეგიების რეალიზაციაში.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,ხელისუფლება და საზოგადოება”.

ნ. თოფურია. ავტომობილების ეფექტიანობის ამაღლება ტექნიკურად მზადყოფნის კოეფიციენტის დიფერენცირებით. სამეციერო ტექნიკური კონფერენცია ``საავტომობილო ტრანსპორტის ეფექტიანობის ამაღლების გზები``, მოხსენებები და მოხსენებათა თეზისები . 1997წ. ``ტექნიკური უნივერსიტეტი``, თბილისი, .

ნ. თოფურია. ავტომობილების ტექნიკურად მზადყოფნის კოეფიციენტის მოდიფიცირება. რესპუბლიკური სამეცნიერო ტექნიკური კონფერენცია ``საავტომობილო ტრანსპორტის ეფექტიანობის ამაღლების გზები``. 1997წ. მოხსენებები და მოხსენებათა თეზისები ``ტექნიკური უნივერსიტეტი`.