კონფერენციები / ადგილობრივი, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1018 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

Z. Varazashvili, G. Chakhaia, L. Tsulukidze, R. Diakonidze. The laboratory research of resource saving bioengineering measure(Geo mat ,,Luffaeromat") against soil degradation running on the vulnerability mountain slopes. სტუ წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი. 2014წ. მე-4 საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერდენცია ,,გარემოს დაცვის, არქიტექტურისა და მშენებლობის თანამედროვე პრობლემები 27.09-30.09 2014.

Nino Kverashvili, Elizbar Elizbarashvili.. The Novel Environmentally Friendly Fluorescent dyes. Republic Conference of Young Scientists, Chemistry Today – 2011,Georgian Technical Universiti, . 2011წ. Chemistry Today – 2011, p. 23-24.

I. Lagvilava, N. Obolashvili, Kh.Topuria, E. Elizbarashvili.. The novel fluorescent probes on the base of aminopyridone containing compounds.. Symposium on organic chemistry. Sighnagi, Teqhnical University of Georgia. 0წ. 16 October, p. 42-43..

ი. ლაგვილავა, ი. ლაგვილავა, E. Elizbarashvili. . The Novel Fluorescent Probes With Active Thiocyanate Groups.. Republic Conference of Young Scientists, Chemistry Today – 2011, Georgian Technical Universiti. წ. Chemistry Today – 2011, p. 67-68..

. The Ompact of the Manganese Chemical Industry on the Sustainable Development of the Economy. RAC-3 On Applied Chemistr Dedicated to the 100 Anniverrsary of Academician Rafael Agladze, Tbilisi, October . წ. p. 27.

ჯ. მარხულია, შ. კეკუტია. The role of Fe3O4 nanoparticles on superconductivity of MgB2. 4th International Conference “Nanotechnologies” , Nano –2016 , GTU. 2016წ. http://nano2016.gtu.ge/pdf/Accepted%20Abstracts%20(so%20far)%20_%20Program.pdf.

V. Mikelashvili. The role of Fe3O4 nanoparticles on superconductivity of MgB2. NANO 2016, GTU. 2016წ. .

A. Ediberidze. The Simulation of the Process of Public Management by Methods of Information Technology. Abstracts of the International Conference “Authority and So-ciety, Tbilisi. 2009წ. pp.7-8.

ა. ბუქსიანიძე. The stressedliy- Deformed state of a recrangular plate with rectangular cut. Internacional virtual journal for science, technics and Innovations for the industry, "machines, Technologies, Materials.year II ISSUE. Bulgaria. 2008წ. .

ა. ბუქსიანიძე. three- dimensional taks of termodasti- city and heat conductivities for piecewise homogeneous bodies with thin in inclusions. "Problems of Mechanics" (internacional scientific joumal). 2008წ. № 4 .

მ. ოქროსაშვილი, მ. ოქროსაშვილი, A.Gordeziani. Two-Phase Segregation of Irregular Fluid Al-Zn-Sn Solution. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მოამბე . წ. ტ4, №2 გვ.89–91.

მ. ჩხეიძე. Types of Communication . Georgian Technical University. 2014წ. .

ა. ჩხეიძე. Types of Communication. Georgian Technical University. 2014წ. .

რ. ქაცარავა, D.Kharadze, D.Tugushi. Unsaturated biodegradable poly(ester‐amide)s composed of Fumaric acid, L‐leucine/ L‐phenyl-alanine and alkylene diols. სიმპოზიუმი ორგანულ ქიმიაში, სიღნაღი, 16 ოქტომბერი, 2009. გვ. 84-85 . წ. .

ვ. მიქელაშვილი. Usage of shotki diode for the study of semiconductor material parameters . photonics III, GTU. 2010წ. .

Z. . V Internacional scientific and technical conference . ,,Modern problems of water management, environmental protection, architecture and construction“ Dedicated to the 95 anniversary of Academic Tsotne Mirtskhulava.. 2015წ. July 16-19,.

გ. თოდუა. veqtorul vibraciaze hiperzedapirebis geometriis zogierTi sakiTxis Sesaxeb. stu 75-e wlisTavisadmi miZRvnili profesor-maswavlebelTa Ria samecniero-teqnikuri konferenciis moxsenebaTa Tezisebi. nawili II, Tbilisi. 1997წ. 211.

მ. ქურდაძე, გიორგი მურჯიკნელი. WoWiFiტექნოლოიგის დანერგვა საქართველოში და მისი განვითარების პერსპექტივები თანამედეროვე ბიზნეს საქმიანობაში. სტუ . 2015წ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, აკაკი წერეთლის სახელმჭიფო უნივერსიტეტი. " ბიზნეს-ინჟინერინგი" .

ქ. კოტრიკაძე. "არაწრფივი რობასტული სისტემების ანალიზი ფესვური ჰოდოგრაფების მეთოდით". საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, სტუ-ს 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი პროფესორ-მასწავლებელთა ღია საიუბილეო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია. 2002წ. "სტუ-ს 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი პროფესორ-მასწავლებელთა ღია საიუბილეო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენციის მოხსენებათა თეზისები",ISSN 99928-902-4-X, უაკ 681.5, თბილისი.

ო. კოტრიკაძე. "კატასტროფის "პეპელა" ანალიზი ფესვური ჰოდოგრაფებით" . საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის "მართვა და ენერგეტიკა",საქართველოს მეცნიერებათა ა. ელიაშვილის სახ. მართვის სისტემების ინსტიტუტი. 2004წ. საქართველოს მეცნიერებათა ა. ელიაშვილის სახ. მართვის სისტემების ინსტიტუტი, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის "მართვისა და ენერგეტიკის" მოხსენებათა კრებული N8, დანართი (კონფერენციაზე წაკითხული მოხსენებებისა და სტენდზე წარმოდგენილი მოხსენებების ელექტრონული ვერსია) ISSN 0135-0765, თბილისი.