კონფერენციები / ადგილობრივი, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1164 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ა. ბუქსიანიძე. The stressedliy- Deformed state of a recrangular plate with rectangular cut. Internacional virtual journal for science, technics and Innovations for the industry, "machines, Technologies, Materials.year II ISSUE. Bulgaria. 2008წ. .

ა. ბუქსიანიძე. three- dimensional taks of termodasti- city and heat conductivities for piecewise homogeneous bodies with thin in inclusions. "Problems of Mechanics" (internacional scientific joumal). 2008წ. № 4 .

მ. ოქროსაშვილი, მ. ოქროსაშვილი, A.Gordeziani. Two-Phase Segregation of Irregular Fluid Al-Zn-Sn Solution. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მოამბე . წ. ტ4, №2 გვ.89–91.

მ. ჩხეიძე. Types of Communication . Georgian Technical University. 2014წ. .

ა. ჩხეიძე. Types of Communication. Georgian Technical University. 2014წ. .

რ. ქაცარავა, D.Kharadze, D.Tugushi. Unsaturated biodegradable poly(ester‐amide)s composed of Fumaric acid, L‐leucine/ L‐phenyl-alanine and alkylene diols. სიმპოზიუმი ორგანულ ქიმიაში, სიღნაღი, 16 ოქტომბერი, 2009. გვ. 84-85 . წ. .

ვ. მიქელაშვილი. Usage of shotki diode for the study of semiconductor material parameters . photonics III, GTU. 2010წ. .

Z. Lobjanidze. V Internacional scientific and technical conference . ,,Modern problems of water management, environmental protection, architecture and construction“ Dedicated to the 95 anniversary of Academic Tsotne Mirtskhulava.. 2015წ. July 16-19,.

გ. თოდუა. veqtorul vibraciaze hiperzedapirebis geometriis zogierTi sakiTxis Sesaxeb. stu 75-e wlisTavisadmi miZRvnili profesor-maswavlebelTa Ria samecniero-teqnikuri konferenciis moxsenebaTa Tezisebi. nawili II, Tbilisi. 1997წ. 211.

მ. ქურდაძე, გიორგი მურჯიკნელი. WoWiFiტექნოლოიგის დანერგვა საქართველოში და მისი განვითარების პერსპექტივები თანამედეროვე ბიზნეს საქმიანობაში. სტუ . 2015წ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, აკაკი წერეთლის სახელმჭიფო უნივერსიტეტი. " ბიზნეს-ინჟინერინგი" .

ქ. კოტრიკაძე. "არაწრფივი რობასტული სისტემების ანალიზი ფესვური ჰოდოგრაფების მეთოდით". საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, სტუ-ს 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი პროფესორ-მასწავლებელთა ღია საიუბილეო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია. 2002წ. "სტუ-ს 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი პროფესორ-მასწავლებელთა ღია საიუბილეო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენციის მოხსენებათა თეზისები",ISSN 99928-902-4-X, უაკ 681.5, თბილისი.

ო. კოტრიკაძე. "კატასტროფის "პეპელა" ანალიზი ფესვური ჰოდოგრაფებით" . საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის "მართვა და ენერგეტიკა",საქართველოს მეცნიერებათა ა. ელიაშვილის სახ. მართვის სისტემების ინსტიტუტი. 2004წ. საქართველოს მეცნიერებათა ა. ელიაშვილის სახ. მართვის სისტემების ინსტიტუტი, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის "მართვისა და ენერგეტიკის" მოხსენებათა კრებული N8, დანართი (კონფერენციაზე წაკითხული მოხსენებებისა და სტენდზე წარმოდგენილი მოხსენებების ელექტრონული ვერსია) ISSN 0135-0765, თბილისი.

მ. დავითაია. "სიმბიოზის კონცეფციის ზოგიერთი თავისებურების გამოვლენა არქიტექტურაში". ქართულ-ევროპული სასწავლო უნივერსიტეტი. 2007წ. „შრომები“, თბ. (გვ. 80-87).

ო. კოტრიკაძე. "ფესვური ჰოდოგრაფების აგების ანალიზური საფუძვლები" . საქართველოს მეცნიერებათა ა. ელიაშვილის სახ. მართვის სისტემების ინსტიტუტი, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის "მართვისა და ენერგეტიკa" . 2004წ. საქართველოს მეცნიერებათა ა. ელიაშვილის სახ. მართვის სისტემების ინსტიტუტი, მოხსენებათა კრებული N8, 5 გვ., (კონფერენციაზე წაკითხული მოხსენებებისა და სტენდზე წარმოდგენილი მოხსენებების ელექტრონული ვერსია) ISSN 0135-0765, თბილისი .

ო. კოტრიკაძე. "ფესვური ჰოდოგრაფების აგების ანალიზური საფუძვლები". სტუ-ს 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი პროფესორ-მასწავლებელთა ღია საიუბილეო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2002წ. სტუ-ს 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი პროფესორ-მასწავლებელთა ღია საიუბილეო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენციის მოხსენებათა თეზისები,", ISSN 99928-902-4-X, უაკ 681.3, თბილისი, გვ.1 .

გ. აბაშიძე. `ეროვნული უსაფრთხოება და ორგანიზებული დანაშაულობა-თემა-`ანტიტერორისტულ და ორგანიზებულ დანაშაულთა წინააღმდეგ ბრძოლის საკითხები ეროვნული უსაფრთხოების კონცეფციის მიხედვით~.. . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი,გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი. . 2011წ. ჟურნალი - კრიმინოლოგი...

გ. აბაშიძე. `კრიმინოლოგიის განვითარების პერსპექტივები საქართველოში~`ქალთა დანაშაულობის კრიმინოლოგიური დახასიათება.. დახასიათება~.საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი.. 2011წ. ჟურნალი - კრიმინოლოგი...

Г. Гогичаишвили, Г. Нарешелашвили. Автоматизация управления распределением зерна для производства муки. ХХII Республиканская научно-техническая конференция профессорско-преподавательского состава ГПИ им.В.И.Ленина и работников производства. 1979წ. Тезисы докладов,Тбилиси.

Г. Нарешелашвили, Г. Гогичаишвили. Автоматизация управления распределением зерна для производства муки. ХХII Республиканская научно-техническая конференция профессорско-преподавательского состава ГПИ им.В.И.Ленина и работников производства. 1979წ. Тезисы докладов,Тбилиси.

Г. Чачанидзе. Автоматизированная система временного программного управления многопозиционными объектами. ГПИ им. В.И. Ленина Респ. н/т конф. молодых ученных . 1976წ. .