კონფერენციები / ადგილობრივი, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1018 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. დავითაია. "სიმბიოზის კონცეფციის ზოგიერთი თავისებურების გამოვლენა არქიტექტურაში". ქართულ-ევროპული სასწავლო უნივერსიტეტი. 2007წ. „შრომები“, თბ. (გვ. 80-87).

ო. კოტრიკაძე. "ფესვური ჰოდოგრაფების აგების ანალიზური საფუძვლები" . საქართველოს მეცნიერებათა ა. ელიაშვილის სახ. მართვის სისტემების ინსტიტუტი, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის "მართვისა და ენერგეტიკa" . 2004წ. საქართველოს მეცნიერებათა ა. ელიაშვილის სახ. მართვის სისტემების ინსტიტუტი, მოხსენებათა კრებული N8, 5 გვ., (კონფერენციაზე წაკითხული მოხსენებებისა და სტენდზე წარმოდგენილი მოხსენებების ელექტრონული ვერსია) ISSN 0135-0765, თბილისი .

ო. კოტრიკაძე. "ფესვური ჰოდოგრაფების აგების ანალიზური საფუძვლები". სტუ-ს 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი პროფესორ-მასწავლებელთა ღია საიუბილეო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2002წ. სტუ-ს 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი პროფესორ-მასწავლებელთა ღია საიუბილეო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენციის მოხსენებათა თეზისები,", ISSN 99928-902-4-X, უაკ 681.3, თბილისი, გვ.1 .

გ. აბაშიძე. `ეროვნული უსაფრთხოება და ორგანიზებული დანაშაულობა-თემა-`ანტიტერორისტულ და ორგანიზებულ დანაშაულთა წინააღმდეგ ბრძოლის საკითხები ეროვნული უსაფრთხოების კონცეფციის მიხედვით~.. . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი,გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი. . 2011წ. ჟურნალი - კრიმინოლოგი...

გ. აბაშიძე. `კრიმინოლოგიის განვითარების პერსპექტივები საქართველოში~`ქალთა დანაშაულობის კრიმინოლოგიური დახასიათება.. დახასიათება~.საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი.. 2011წ. ჟურნალი - კრიმინოლოგი...

Г. Гогичаишвили. Автоматизация управления распределением зерна для производства муки. ХХII Республиканская научно-техническая конференция профессорско-преподавательского состава ГПИ им.В.И.Ленина и работников производства. 1979წ. Тезисы докладов,Тбилиси.

Г. Нарешелашвили, Г. Гогичаишвили. Автоматизация управления распределением зерна для производства муки. ХХII Республиканская научно-техническая конференция профессорско-преподавательского состава ГПИ им.В.И.Ленина и работников производства. 1979წ. Тезисы докладов,Тбилиси.

მ. ხართიშვილი, Лили Петриашвили . Актуальность использования Интернета как инструмента маркетинга. . წ. .

თ. ლომინაძე. Аммонитовые зоны нижнеюрсикх отложений Кавказа. “Стратиграфия и седиментология нефтегазоносных бассейнов” Баку, . წ. стр. 4-19.

Г. Нарешелашвили. Анализ промышленной деятельности отрасли заготовок. Республиканская научно-техническая конференция молодых ученых "Автоматизация и управление технологическими процессами". 1974წ. Тезисы докладов,Тбилиси.

რ. ქუთათელაძე, Е.Бараташвили. Вербальная коммуникация в бизнесе и менеджменте. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები"ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები" სტუ.თბილისი. წ. .

О. Томарадзе, Папунашвили В. Д. и др.. Видеотелефоннвя система ГПИ-50 . 1Y республиканская научно-техническая конференция молодых ученных. 1973წ. ГПИ труды 0,5ст..

მ. ოქროსაშვილი, Э.Куеелиа, Э.Миминошвили, Т.Какауридзе. Влияние состояния поверхности подложки на структуру и фазовый состав оксидных конденсатов. Институт электросварки им.Е.О.Патона НАН Украины. Проблемы специальной электрометаллургии. წ. №1(55), с.26-31.

რ. კლდიაშვილი, Т.Цивцивадзе, Н.Чигогидзе, К.Парцхаладзе, Р.Схиладзе, Г.Сулаквелидзе, Т.Доквадзе. Внедрение вобщественное питание диетических продуктов нового покаления антидиобетической направленности. проблеми безапрасности продовольствия. 2009წ. Тбилиси.28-29.05.

К. Махашвили, Т. Дзагания, В. Падиурашвили, Р. Семенов, Н. Яшвили, Э. Буцхрикидзе, И. Хуташвили,. Вопросы автоматизаций процессов приготовления растворов коагулянтов для реагентной очистки природных и сточных вод. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011წ. რ. აგლაძის დაბადების 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი ეროვნული მე-3 კონფერენცია გამოყენებით ქიმიაში. თბილისი, ..

К. Махашвили, Т. Дзагания, В. Падиурашвили, Р. Семенов, Н. Яшвили, Э. Буцхрикидзе, И. Хуташвили. Вопросы автоматизаций процессов приготовления растворов коагулянтов для реагентной очистки природных и сточных вод. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011წ. რ. აგლაძის დაბადების 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი ეროვნული მე-3 კონფერენცია გამოყენებით ქიმიაში. (თეზისები), თბილისი, გვ.63..

Т. Мегрелишвили. Вопросы преподавания русского языка как иностранного в контексте герменевтики . „ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები-1“. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია.თბილისი, ტექნიკური უნივერსიტეტი.2008 17-19 ოქტომბერი . 2008წ. სტუ-ს გამომცემლობა.

ა. ბუქსიანიძე. Высокотеплопроводные пластины и стержни с различными свойствами. რესპუბლიკური ღია სამეცნიერო კონფერენცია. თეზისები. 2005წ. .

ა. ბუქსიანიძე. Геометрически нелинейное деформирование пологих оболочек с разривными параметрами. Актуальные проблемы нелинейной механики оболочек. изд-во Казансуого гос. университета. 2008წ. .

Г. Kирмелашвили. Гидравлический удар встречных потоков при разрыве сплошности жидкости в трубопроводах напорного гилротранспорта . XХI республиканская научно-техническая конференция профессорско-преподавательского состава ГПИ. 25-28 апреля, Тбилиси. 1978წ. c. 17.