კონფერენციები / ადგილობრივი, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1018 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. დონაძე, ჯ.ანელი, ჯ.ჩიღვინაძე. Пиннинг в высокотемпературных сверхпроводящих полимерных композитах. საქართველოს I სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია ”კერამიკა, მინა და მჭიდა XXI საუკუნეში” /საქართველოს კერამიკოსთა ასოციაცია. წ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. შრომები #4(458).

რ. კლდიაშვილი, თ. წივწივაძე, ნ. ჩიგოგიძე, რ. სხილაძე, გ. სულაქველიძე. Пишевое и медико-биологическое значение некоторых перспективных растителных култур. Международная-практическая конференция Кутаиси. 2011წ. 2 გვ..

Т. Шерозиа. подсистема оперативного управления химическим цехом асу рзхв. ГПИ им В.И. ленина. 1972წ. тезиси докладов XVII юбилейной научно-технической конференции.

ი. ფავლენიშვილი, Л. B. Надареишвили, Н. Топуридзе. Получение и исследование пленок с градиентом двойного лучепреломления,. kibernetikis institutis fundamenturi da gamoyenebiTi problemebi, Tbilisi, , 25-26 noemberi. . 2002წ. .

რ. კლდიაშვილი, Т.Цивцивадзе,Н. Чигогидзе, Р. Схиладзе. Правлемы и перспективы производства новых пишевых продуктов. Труды Международной конф.иновационные технологии и современные ьатерялы. 2010წ. Твилиси 17-18, 06.

მ. კაშიბაძე, Сургуладзе Г.,Чачанидзе Г., null. применение инструмунтальных средств сетей Петри в дисциплинах Олерационные системы и системное моделирование. Тбилиси, ГТУ . 1993წ. Респ.Конф. ’’ Методы активн.обуч.в ВУЗах ’’. Тез.Докл. 0,1.

Р. Рухадзе. Применение метода Фурье в динамических задачах теории упругости. . საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტის პროფესორ–მასწავლებელთა და წარმოების მუშაკთა XIX რესპუბლიკური სამეცნიერო–ტექნიკური კონფერენცია. თბილისი, 28–30 მაისი. 1975წ. Тезисы. Докл. II Часть, стр.209.

ფ. ვერულაშვილი. Применение стеклопластила в несущих строительных конструкциях. ГТУб Аладемия наук Грузии. წ. Тезисы докладов, 23ст..

Т. Шерозиа. Разработка адаптивной модели оптимизационного управления технологической системы очистки . ГПИ им В.И.Ленина. 1990წ. Тезисы докладов VI научно-технической школы "Интелектуальные банки данных" .

Ш. Андгуладзе, ნ.ჩხუბიანიშვილი, ნ. ბიბილური, დ. ერისთავი, ა. გოგიშვილი, ლ. ჭიჭინაძე. Разработка приборов для обработки питьевой воды, придающих ей стерильность и бактерицидность . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2010წ. საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენციტექნოლოგიები თანამედროვე მრეწველობაში” .

В. , Т.Басикадзе, Д.Табатадзе. Расчёт сооружений на динамические колебания с учётом линейного упрочнения материала. Yსაერთაშორისო სამეცნიერო ტექნიკური კონფერენცია წყალთა მეურნეობის, გარემოს დაცვის, არქიტექტურისა და მშენებლობის თანამედროვე პრობლემები. 2014წ. .

Т. Бжалава, Г. Джандиери, М. Диасамидзе. Расширение мировоззрения студентов по теме – Излучение электромагнитных волн в различных средах - в курсе общей физики. Республиканская научно- педагогическая конференция- "Активизация учебного процесса в высшей школе". 1992წ. ГТУ. Минист. Просв. Респ. Грузия. ст. 64-65.

Л. Баланчивадзе. Реконструкция многоэтажного жилого дома системы ИМС. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2001წ. რესპუბლიკური სამეცნიერო–ტექნიკური კონფერენცია მოხსენებათა თეზისები.

Б. Мепаришвили. Республиканская научно-технич. конференция «Методы разработки и опытной эксплуатации АСУ. ГПИ, Тбилиси. 1981წ. .

Б. Мепаришвили. Республиканская научно-техническая конференция молодых ученых. ГПИ, Тбилиси. 1974წ. .

Т. Мегрелишвили. Русский язык в общеобразовательных школах Грузии . „ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები-II“. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, 2010 წ. 21-22 ოქტომბერი. 2010წ. სტუ-ს გამომცემლობა.

Н. Берая, Е. Савченко, Н. Белогурова. Синтез и анализ планов второго порядка. Юбилейная научно-техническая конференция профессорско-преподавательского состава, посвященная 80-летию грузинского технического университета, Тбилиси. 2002წ. Тбилиси:Грузинский технический университет. Тезисы докладов юбилейной научно-технической конференции профессорско-преподавательского состава, посвященной 80-летию грузинского технического университета, с.145.

Т. Шерозиа. система сбора и передачи дискретной информации с перестраиваемой структурой. ГПИ им. В.И.Ленина. 1974წ. тезисы докладов XVIII республиканской научно-технической конференции профессорско-преподовательского состава и работников производства.

Т. Шерозиа. система централизованного сбора и передачи исходных данных с перестраиваемой структурой . ГПИ им. В.И.Ленина. 1974წ. тезисы докладов республиканской научно-технической конференции молодых ученых.

თ. შეროზია. Системный подход к текущему планированию. Научно-техничечкач конференция. ГПИ им.И.И.Ленина. 1981წ. Методы разработки и опыт эксплоатации АСУ.