კონფერენციები / ადგილობრივი, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1018 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

null. Системный подход к текущему планированию. Научно-техничечкач конференция. ГПИ им.И.И.Ленина. 1981წ. Методы разработки и опыт эксплоатации АСУ.

რ. კლდიაშვილი, თ.წივწივაზე,ნ.ჩიგოგიზე,რ.სხილაძე,გ.სუკლაქველიზე,ე.ჩიგოგიძე,გ.გაბრიჭიძე. Совместимость и антагонизм ритательных веществ в прасессе их виологической усвояемости. მეორე სამეცნიერო კონფერენცია "ბუნებრივი და სინთეზურ ბიოლოგიურად აქტიურ ნაერთებში". 2013წ. თბილისი, 25-26 ნოემბერი,169-171.

Г. Kирмелашвили. Соударение встречных потоков и распространение гидраволического удара по длине трубопровода . XVIII республиканская научно-техническая конференция профессорско-преподавательского состава ГПИ. 5-8 мая, Тбилиси. 1974წ. c. 165-166.

Г. Kирмелашвили. Соударение масс колонн гидросмеси в трубопровлдах при разрывах сплошности потока . ХIХ республиканская научно-техническая конференция профессорско-преподавательского соства ГПИ. 28-30 мая, Тбилиси. 1975წ. с. 208.

ზ. გასიტაშვილი, Г.Джавахадзе И.Горгидзе И.Родонаиа Б.Чхенкели. Стратегическое планирование-необходимое условие для организационного управления страной. тезисы докладов юбелинной научно-технической конференции профессорско -преподавательского состава, Груз. Тех. Университет, Тбилиси. 2002წ. .

В. Гогичаишвили. Трехмерная модель процесса диффузий в тонких кристаллических слоях. Конференция профессорско-преподавательского состава 80-летию ГТУ. 2002წ. Тезисы докладов юбилейной научно-технической конференций профессорско-преподавательского состава 80-летию ГТУ Ст. 125-126;.

ა. ბუქსიანიძე. Устойчивойчивост тонкостенных пространственных систем с разрывными параметрами. Известия Ереванского Гос. университета "Архитектура и строительство. Актуальные проблеьы"Сборник докладов. Том.3. Ереван. 2008წ. .

И. Чхеидзе, Харатишвили Н.Г., Степерман В.Г.. Фракталы в эффектив-ном кодировании изображений. Scientific Conference “Information Technologies in Control” (ICT’07). GTU. . 2007წ. “Information Technologies in Control” (ICT’07.

Б. Мепаришвили. ХIХ научно-техническая конференция проферссорско-преподавательского состава втуз-ов Закавказких республик. гпи Тбилиси. 0წ. .

ი. ხომერიკი. Цифровой преобразователь активной и реактивной электроэнергии на базе сверхбольшой интегральной микросхемы. Докл. респ. конф. "Вклад ученных ВУЗ-а в ускорение научно-технического процесса". Грузинский политехнический институт. Тбилиси. 1989წ. .

თ. ძიგრაშვილი, Кутелия Э.Р. Джибути М.В. Санадзе В.В.. Электронномикроскопическое и рентгенографическое изучение процессов разупорядочения в сплаве Cu-40%Pd. Изд. Грузинского политехни- ческого института. Тезисы докладов третьего Всесоюз- ного совещания по метастабильным состояниям в сплавах.стр.74, 1973. 1973წ. стр.74, 1973.

ნ. მაჭავარიანი, ჯოხარიძე გივი, ჯოხარიძე ზურაბი. აბრეშუმი უნდა გადარჩეს. საერთაშორისო კონფერენცია'' გამოყენებითი მანქანათმშენებლობის პრობლემებზე. 2000წ. (გმპ–200) შრომები სტუ.

ნ. მაჭავარიანი. აბრეშუმის პარკის დამუშავებისას მუშათა პროფესიული დაავადებების ანალიზი და მისი აღმოფხვრის გზები. . წ. საერთაშორისო კონფერენცია ”მსუბუქი მრეწველობის პრობლემები”.

ს. ხიზანიშვილი. აბსურდულობის გაცნობიერებიდან ისტორიულ სინამდვილემდე. სტუ-ს სახელმწიფო მართვის კათედრა. 2009წ. ხელისუფლება და საზოგადოება, #1(9) 2009.

ზ. სვანიძე. აგრარული პროდუქტების ტოქსიკური მეტალებით დაბინძურების მექანიზმისა და ხარისხის მონიტორინგისა და შეფასების საკითხები.. 64-ე სამეცნიერო სესია. 2017წ. სტუ-ს ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი, 2.

ა. გვარუციძე, ბ. თეთვაძე. აგროსასურსათო სისტემის განვითარება, როგორც კრიზისის დაძლევის ხელშემწყობი ფაქტორი. სტუ, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისი და საქართველო. 2011წ. ჟურნალი სოციალური ეკონომიკა 2011 წლის სპეციალური ნომერი 1(13), 6 გვ..

ნ. კუციავა, ა.სოსელია, მ.დემეტრაძე. ადამიანის ჯანმრთელობა და მასზე მოქმედი რისკ-ფქტოორები. სტუდენტთა 80-ე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის თეზისების კრებული, სტუ. 2012წ. გვ.1.

კ. ღურწკაია, თ.ღურწკაია. ადამიანისეული რესურსების საერთაშორისო მართვა. მესამე საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია „ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს, ხვალ“. 0წ. .

გ. იაშვილი. ადამიანური რესურსები და მათი როლი მცირე და საშუალო საწარმოთა სტრატეგიების რეალიზაციაში.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,ხელისუფლება და საზოგადოება”.

თ. ცინცაძე. ადგილობრივ კლიმატზე ჯვრის, ხუდონისა დანენსკრას წყალსაცავთა კასკადის კუმულაციური ზემოქმედების შეფასება. 21-ესაუკუნის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების განვითარების ძირითადი პარადიგმები. 2012წ. შრომათა კრაბული. გვ..