კონფერენციები / ადგილობრივი, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1164 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

Т. Шерозия. Разработка адаптивной модели оптимизационного управления технологической системы очистки . ГПИ им В.И.Ленина. 1990წ. Тезисы докладов VI научно-технической школы "Интелектуальные банки данных" .

Ш. Андгуладзе, ნ.ჩხუბიანიშვილი, ნ. ბიბილური, დ. ერისთავი, ა. გოგიშვილი, ლ. ჭიჭინაძე. Разработка приборов для обработки питьевой воды, придающих ей стерильность и бактерицидность . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2010წ. საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენციტექნოლოგიები თანამედროვე მრეწველობაში” .

რ. სვანიძე. Расчет и сравнительный анализ блочного линейного кода 2B3B и четырехуровневого линейного кода 2В2Q в цифровых волоконно-оптических системах передачи (ЦВОСП). Тезисы докладов юбилейной научно-технической конференции профессорско-преподавательского состава, посвященной 80-летию Грузинского технического университета. 2002წ. .

В. , Т.Басикадзе, Д.Табатадзе. Расчёт сооружений на динамические колебания с учётом линейного упрочнения материала. Yსაერთაშორისო სამეცნიერო ტექნიკური კონფერენცია წყალთა მეურნეობის, გარემოს დაცვის, არქიტექტურისა და მშენებლობის თანამედროვე პრობლემები. 2014წ. .

Т. Бжалава, Г. Джандиери, М. Диасамидзе. Расширение мировоззрения студентов по теме – Излучение электромагнитных волн в различных средах - в курсе общей физики. Республиканская научно- педагогическая конференция- "Активизация учебного процесса в высшей школе". 1992წ. ГТУ. Минист. Просв. Респ. Грузия. ст. 64-65.

Л. Баланчивадзе. Реконструкция многоэтажного жилого дома системы ИМС. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2001წ. რესპუბლიკური სამეცნიერო–ტექნიკური კონფერენცია მოხსენებათა თეზისები.

Г. Чачанидзе. Реляционные модели БД в АСУ ВШ. . ГПИ им. В.И. Ленина ХХ респ. н/т. конф. проф-препод. состава и работников произ. Тезисы докладов. Тбилиси. 1976წ. .

Г. Чачанидзе, გ. ჩოგოვაძე. реляционный подход к проектированию структуры информационного банка трудопрокатного производства. ГПИ им. В.И. Ленина ХХI респ. н/т. конф. проф-препод. состава ГПИ им. В.И. Ленина Тез. док. Тбилиси. 1979წ. .

Б. Мепаришвили. Республиканская научно-технич. конференция «Методы разработки и опытной эксплуатации АСУ. ГПИ, Тбилиси. 1981წ. .

Б. Мепаришвили. Республиканская научно-техническая конференция молодых ученых. ГПИ, Тбилиси. 1974წ. .

Т. Мегрелишвили. Русский язык в общеобразовательных школах Грузии . „ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები-II“. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, 2010 წ. 21-22 ოქტომბერი. 2010წ. სტუ-ს გამომცემლობა.

З. Рухадзе. Синтез запоминающих устройств. Тез. докл. XIX научно-технической конференции проф. препод. состава ВТУЗов Закавказских республик. . 1977წ. ГПИ, с. 83-84.

Н. Берая, Е. Савченко, Н. Белогурова. Синтез и анализ планов второго порядка. Юбилейная научно-техническая конференция профессорско-преподавательского состава, посвященная 80-летию грузинского технического университета, Тбилиси. 2002წ. Тбилиси:Грузинский технический университет. Тезисы докладов юбилейной научно-технической конференции профессорско-преподавательского состава, посвященной 80-летию грузинского технического университета, с.145.

Т. Шерозия. система сбора и передачи дискретной информации с перестраиваемой структурой. ГПИ им. В.И.Ленина. 1974წ. тезисы докладов XVIII республиканской научно-технической конференции профессорско-преподовательского состава и работников производства.

Т. Шерозия. система централизованного сбора и передачи исходных данных с перестраиваемой структурой . ГПИ им. В.И.Ленина. 1974წ. тезисы докладов республиканской научно-технической конференции молодых ученых.

თ. შეროზია. Системный подход к текущему планированию. Научно-техничечкач конференция. ГПИ им.И.И.Ленина. 1981წ. Методы разработки и опыт эксплоатации АСУ.

null. Системный подход к текущему планированию. Научно-техничечкач конференция. ГПИ им.И.И.Ленина. 1981წ. Методы разработки и опыт эксплоатации АСУ.

რ. კლდიაშვილი, თ.წივწივაზე,ნ.ჩიგოგიზე,რ.სხილაძე,გ.სუკლაქველიზე,ე.ჩიგოგიძე,გ.გაბრიჭიძე. Совместимость и антагонизм ритательных веществ в прасессе их виологической усвояемости. მეორე სამეცნიერო კონფერენცია "ბუნებრივი და სინთეზურ ბიოლოგიურად აქტიურ ნაერთებში". 2013წ. თბილისი, 25-26 ნოემბერი,169-171.

Г. Kирмелашвили. Соударение встречных потоков и распространение гидраволического удара по длине трубопровода . XVIII республиканская научно-техническая конференция профессорско-преподавательского состава ГПИ. 5-8 мая, Тбилиси. 1974წ. c. 165-166.

Г. Kирмелашвили. Соударение масс колонн гидросмеси в трубопровлдах при разрывах сплошности потока . ХIХ республиканская научно-техническая конференция профессорско-преподавательского соства ГПИ. 28-30 мая, Тбилиси. 1975წ. с. 208.