კონფერენციები / ადგილობრივი, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1164 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

რ. სვანიძე. Сравнительный анализ и выбор линейных кодов волоконно-оптических систем передачи (ВОСП) по энергетическим показателям . Тезисы докладов юбилейной научно-технической конференции профессорско-преподавательского состава, посвящен-ной 80-летию Грузинского технического университета. 2002წ. .

ზ. გასიტაშვილი, Г.Джавахадзе И.Горгидзе И.Родонаиа Б.Чхенкели. Стратегическое планирование-необходимое условие для организационного управления страной. тезисы докладов юбелинной научно-технической конференции профессорско -преподавательского состава, Груз. Тех. Университет, Тбилиси. 2002წ. .

М. Тачтачишвили, Глурджидзе, Джабуа, Дадиани, Санадзе. Термоэдс в тонких пленках некоторых сульфидов итербия и диспрозия. . 1983წ. Тезисы докладов III всесоюзной конференции по физике редкоземельных полупроводников .

В. Гогичаишвили. Трехмерная модель процесса диффузий в тонких кристаллических слоях. Конференция профессорско-преподавательского состава 80-летию ГТУ. 2002წ. Тезисы докладов юбилейной научно-технической конференций профессорско-преподавательского состава 80-летию ГТУ Ст. 125-126;.

ა. ბუქსიანიძე. Устойчивойчивост тонкостенных пространственных систем с разрывными параметрами. Известия Ереванского Гос. университета "Архитектура и строительство. Актуальные проблеьы"Сборник докладов. Том.3. Ереван. 2008წ. .

Т. Дадиани. Фоточувствительность тонких плёнок полуторного сульфида самария, легированного свинцом. . 1981წ. ГПИ.Тезисы докладов XXIII Республиканской научно - технической конференции профес-сорско - преподавателского состава ГПИ и работников производства.

И. Чхеидзе, Харатишвили Н.Г., Степерман В.Г.. Фракталы в эффектив-ном кодировании изображений. Scientific Conference “Information Technologies in Control” (ICT’07). GTU. . 2007წ. “Information Technologies in Control” (ICT’07.

Б. Мепаришвили. ХIХ научно-техническая конференция проферссорско-преподавательского состава втуз-ов Закавказких республик. гпи Тбилиси. 0წ. .

ი. ხომერიკი. Цифровой преобразователь активной и реактивной электроэнергии на базе сверхбольшой интегральной микросхемы. Докл. респ. конф. "Вклад ученных ВУЗ-а в ускорение научно-технического процесса". Грузинский политехнический институт. Тбилиси. 1989წ. .

თ. ძიგრაშვილი, Кутелия Э.Р. Джибути М.В. Санадзе В.В.. Электронномикроскопическое и рентгенографическое изучение процессов разупорядочения в сплаве Cu-40%Pd. Изд. Грузинского политехни- ческого института. Тезисы докладов третьего Всесоюз- ного совещания по метастабильным состояниям в сплавах.стр.74, 1973. 1973წ. стр.74, 1973.

ნ. მაჭავარიანი, ჯოხარიძე გივი, ჯოხარიძე ზურაბი. აბრეშუმი უნდა გადარჩეს. საერთაშორისო კონფერენცია'' გამოყენებითი მანქანათმშენებლობის პრობლემებზე. 2000წ. (გმპ–200) შრომები სტუ.

ნ. მაჭავარიანი. აბრეშუმის პარკის დამუშავებისას მუშათა პროფესიული დაავადებების ანალიზი და მისი აღმოფხვრის გზები. . წ. საერთაშორისო კონფერენცია ”მსუბუქი მრეწველობის პრობლემები”.

ს. ხიზანიშვილი. აბსურდულობის გაცნობიერებიდან ისტორიულ სინამდვილემდე. სტუ-ს სახელმწიფო მართვის კათედრა. 2009წ. ხელისუფლება და საზოგადოება, #1(9) 2009.

ზ. სვანიძე. აგრარული პროდუქტების ტოქსიკური მეტალებით დაბინძურების მექანიზმისა და ხარისხის მონიტორინგისა და შეფასების საკითხები.. 64-ე სამეცნიერო სესია. 2017წ. სტუ-ს ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი, 2.

ა. გვარუციძე, ბ. თეთვაძე. აგროსასურსათო სისტემის განვითარება, როგორც კრიზისის დაძლევის ხელშემწყობი ფაქტორი. სტუ, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისი და საქართველო. 2011წ. ჟურნალი სოციალური ეკონომიკა 2011 წლის სპეციალური ნომერი 1(13), 6 გვ..

ნ. კუციავა, ა.სოსელია, მ.დემეტრაძე. ადამიანის ჯანმრთელობა და მასზე მოქმედი რისკ-ფქტოორები. სტუდენტთა 80-ე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის თეზისების კრებული, სტუ. 2012წ. გვ.1.

მ. სულაძე. ადამიანის, გარემოს და ელექტრული სისტემების მანქანა-დანადგარებისთვის სახიფათო შინაგანი გადამეტძაბვების პროცესების ანალიზის ზოგიერთი შედეგები 6-35კვ ძაბვის სქემებში. შრომათა კრებული „ფონდი მწვანე დედამიწა“ ბუნება და ენერგეტიკა სტუ-ს გამომცემლობა. 1998წ. 3 გვ.

კ. ღურწკაია, თ.ღურწკაია. ადამიანისეული რესურსების საერთაშორისო მართვა. მესამე საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია „ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს, ხვალ“. 0წ. .

გ. იაშვილი. ადამიანური რესურსები და მათი როლი მცირე და საშუალო საწარმოთა სტრატეგიების რეალიზაციაში.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,ხელისუფლება და საზოგადოება”.

თ. ცინცაძე. ადგილობრივ კლიმატზე ჯვრის, ხუდონისა დანენსკრას წყალსაცავთა კასკადის კუმულაციური ზემოქმედების შეფასება. 21-ესაუკუნის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების განვითარების ძირითადი პარადიგმები. 2012წ. შრომათა კრაბული. გვ..