კონფერენციები / ადგილობრივი, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტი ვერ მოიძებნა

ზ. გოგუა, გ.გოგუა, გ.ილურიძე. F-ცენტრის დისოციაციის ენერგიის განსაზღვრა ტუტე-ჰალოიდურ კრისტალებში.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2002წ. სტუ 80-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი პროფესორ-მასწავლებელთა ღია სამეცნიერო ტექნიკური კონფერენციის მოხსენებათა თეზისები. გვ.115..

თ. ლომინაძე. Paleogeography of the Bathonian Basins of Georgia. Earth Science Frontiers, Special Issue, Sichuan, China. . წ. Vol. 17, 266-267.

ნ. მაჭავარიანი, A. Neverovi, N. Bochorishvili. The Defintion of safe distance during the underwater explosion of charges. ახალი ტექნოლოგიები თანამედროვე მრეწველობაში, სტუ.. წ. საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენციის შრომები.

Z. Varazashvili, G. Chakhaia, L. Tsulukidze. The laboratory research of resource saving bioengineering measure(Geo mat ,,Luffaeromat") against soil degradation running on the vulnerability mountain slopes. სტუ წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი. 2014წ. მე-4 საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერდენცია ,,გარემოს დაცვის, არქიტექტურისა და მშენებლობის თანამედროვე პრობლემები 27.09-30.09 2014.

მ. დავითაია. "სიმბიოზის კონცეფციის ზოგიერთი თავისებურების გამოვლენა არქიტექტურაში". ქართულ-ევროპული სასწავლო უნივერსიტეტი. 2007წ. „შრომები“, თბ. (გვ. 80-87).

გ. აბაშიძე. `ეროვნული უსაფრთხოება და ორგანიზებული დანაშაულობა-თემა-`ანტიტერორისტულ და ორგანიზებულ დანაშაულთა წინააღმდეგ ბრძოლის საკითხები ეროვნული უსაფრთხოების კონცეფციის მიხედვით~.. . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი,გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი. . 2011წ. ჟურნალი - კრიმინოლოგი...

გ. აბაშიძე. `კრიმინოლოგიის განვითარების პერსპექტივები საქართველოში~`ქალთა დანაშაულობის კრიმინოლოგიური დახასიათება.. დახასიათება~.საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი.. 2011წ. ჟურნალი - კრიმინოლოგი...

თ. ლომინაძე. Аммонитовые зоны нижнеюрсикх отложений Кавказа. “Стратиграфия и седиментология нефтегазоносных бассейнов” Баку, . წ. стр. 4-19.

О. Томарадзе, Папунашвили В. Д. и др.. Видеотелефоннвя система ГПИ-50 . 1Y республиканская научно-техническая конференция молодых ученных. 1973წ. ГПИ труды 0,5ст..

К. , Т. Дзагания, В. Падиурашвили, Р. Семенов, Н. Яшвили, Э. Буцхрикидзе, И. Хуташвили,. Вопросы автоматизаций процессов приготовления растворов коагулянтов для реагентной очистки природных и сточных вод. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 0წ. რ. აგლაძის დაბადების 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი ეროვნული მე-3 კონფერენცია გამოყენებით ქიმიაში. თბილისი, 2011..

К. , Т. Дзагания, В. Падиурашвили, Р. Семенов, Н. Яшвили, Э. Буцхрикидзе, И. Хуташвили. Вопросы автоматизаций процессов приготовления растворов коагулянтов для реагентной очистки природных и сточных вод. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 0წ. რ. აგლაძის დაბადების 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი ეროვნული მე-3 კონფერენცია გამოყენებით ქიმიაში. (თეზისები), თბილისი, 2011, გვ.63..

გ. ყიფიანი, Ратиани Н.Г. . Математические модели по определению влияния психофизиологических факторов деятельности оператора . Тез. докл. науч. техн. конф. проф. преп. состава посвященной 80-летию ГТУ, «Технический университет», Тбилиси. . წ. –С.186-188. ISSN 99928-902-4-X.

გ. ყიფიანი, Цикаришвили М.А. . Некоторые динамические модели оболочечных структур в методе конечных элементов (КЭ). Тез. докл. науч. техн. конф. проф. преп. состава посвященной 80-летию ГТУ, «Технический университет», Тбилиси. . წ. , –С.211-212. ISSN 99928-902-4-X.

გ. გავარდაშვილი. Новые природнозащитные конструкции и вопросы их надежности. . Грузинский технический университет. წ. Труды международного симпозиума по проектированию гидротехническых сооружении и проблеми их эксплуатации. с. 152 – 156..

თ. ბაციკაძე. О едином (общем) поле. მეცნიერება და რელიგია” ა.ფრანგიშვილის 80 წლის იუბილესთან დაკავშირებული საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია. 2010წ. .

თ. ბაციკაძე. О происхождении и функ-ционировании видимом вселенной. მეცნიერება და რელიგია” ა.ფრანგიშვილის 80 წლის იუბილესთან დაკავშირებული საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია 2010 წ.. 2010წ. .

გ. გავარდაშვილი. Оценка надежности новых противоселевых сооружений трамплинного типа.. Грузинский технический университет. წ. Труды международной конференции по русловым процессам, гидравлике трубопроводного транспорта, гидротехнических сооружений и вопросам гидроэнергетики. с. 111-112.

Н. Берая, Е. Савченко, Н. Белогурова. Синтез и анализ планов второго порядка. Юбилейная научно-техническая конференция профессорско-преподавательского состава, посвященная 80-летию грузинского технического университета, Тбилиси. 2002წ. Тбилиси:Грузинский технический университет. Тезисы докладов юбилейной научно-технической конференции профессорско-преподавательского состава, посвященной 80-летию грузинского технического университета, с.145.

ზ. გასიტაშვილი, Г.Джавахадзе И.Горгидзе И.Родонаиа Б.Чхенкели. Стратегическое планирование-необходимое условие для организационного управления страной. тезисы докладов юбелинной научно-технической конференции профессорско -преподавательского состава, Груз. Тех. Университет, Тбилиси. 2002წ. .

И. Чхеидзе, Харатишвили Н.Г., Степерман В.Г.. Фракталы в эффектив-ном кодировании изображений. Scientific Conference “Information Technologies in Control” (ICT’07). GTU. . 2007წ. “Information Technologies in Control” (ICT’07.