კონფერენციები / ადგილობრივი, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1105 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ი. ჩხეიძე, ოქრომჭდელიშვილი ს.. ბაუნის მოძრაობის დროითი სიხშირული ანალიზი კომპიუტერული ტექნოლოგიების საფუძველზე. . 2012წ. .

ზ. ვარაზაშვილი, გ. ჩახაია, ლ. წულუკიძე. ბაქო-თბილისი-ერზერუმის სატრანსპორტო დერეფნის ახალციხე-ვალეს მონაკვეთზე არსებული ფერდობის გეოეკოლოგიური გამოკვლევა იქ მიმდინარე ეროზიული პროცესების დინამიკის შესწავლის მიზნით. სტუ წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი, საერთაშორისო სამეცნიერო ტექნიკური კონფერენციის ,,გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება"-ის შრომები. 2010წ. .

უ. ზვიადაძე, ???. ბაქო-თბილისი-ჯეიჰანის ნავთობსადენზე შესაძლო ინციდენტის შემთხვევაში ბორჯომის მინერალური წყლის გაჭუჭყიანების შესახებ. სტუ, . წ. ჰიდროგეოლოგიის და საინჟინრო გეოლოგიის თანამედროვე პრობლემები.

დ. ჩუტკერაშვილი, დ. ჩუტკერაშვილი, მ.ფრონტასიევა, ,თ.ძაძამია. ბაქტერიული გამოტიტვის მეთოდიკის შემუშავება ლითონების ამოსაღებად ღარიბი მადნებიდან, ქანებიდან და წარმოების ნარჩენებიდან.. NATO-ს სამეცნიერო სერია . წ. 5, გვ.245-257, ნიდერლანდები.

დ. ცუცქირიძე. ბედისწერაც და არჩევანიც. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ექვთიმე თაყაიშვილის დაბადების 150 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო-საიუბილეო კონფერენცია ,,ექვთიმე თაყაიშვილი გზა ერისკაცობიდან ღვთისკაცობამდე", . 2014წ. სამეცნიერო საიუბილეო კონფერენციის,,გზა ერისკაცობიდან ღვთისკაცობამდე", შრომები, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი, გვ. 29–31.

შ. კელეპტრიშვილი. ბელემნიტების როსტრების დაზიანების შესახებ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი . 1993წ. სტუ-ს პროფ.-მასწავლებელთა სამეცნ.-ტექნ. კონფერენცია, მოხსენებათა თეზისები, გვ. 48.

თ. გიორგაძე, თ. წივწივაძე. ბენზალდეჰიდის ბენზოილჰიდრაზონთან (ბაბჰ) ლითონების კოორდინაციული ნაერ-თები. სტუ. 2002წ. სტუ. 80 წლ-დმი მიძღვნ. პროფ. მასწ. ღია საიუბილეო სამეც. ტექნ. კონფ. მოხს. თეზისები. თბილისი. . გვ.74.

მ. ანდღულაძე, მ.თედეთი, თ.შაქარაშვილი. ბენზინის ფრაქციის კატალიზური იზომერიზაცია. სიმპოზიუმი ორგანულ ქიმიაში, სიღნაღი,სტუ. 2009წ. გვ.139-140.

მ. მათნაძე, ი. ბენდელიანი. ბენზოთიოფენის დიაზოლების სინთეზი. სტუ. 2005წ. ახალგაზრდა ქიმიკოსთა მეექვსე რესპუბლიკური კონფერენცია.თბილისი. გვ.22 .

მ. ტურძელაძე. ბეტონის კუმშვისას დესტრუქციის პროცესებზე შემვსების სიმკვრივის გავლენა. სამშენებლო კონსტრუქციების კათედრის 75 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო–ტექნიკური კონფერენცია. 2005წ. მოხსენებები, გვ. 228-235.

ნ. რაზმაძე. ბეტონისა და რკინაბეტონის კონსტრუქციებში ბზარწარმოქმნის გამოკვლევა პოლოგრაფიული ინტერფერომეტრით. სტუ. თეზისები. 2000წ. .

. ბეტონისა და რკინაბეტონის კონსტრუქციებში ბზარწარმოქმნის გამოკვლევა პოლოგრაფიული ინტერფერომეტრით. რესპუბლიკური სამეცნიერო -ტექნიკური კონფერენცია ’’სამშენებლო კონსტრუქციები’’. 2000წ. თეზისები სტუ.

ი. უგრეხელიძე. ბეჭდვით პროდუქციაში გამოყენებული მასალების შერჩევის ოპტიმიზაცია საბეჭდი აპარატის მოდიფიცირების თვალსაზრისით. . 2010წ. სტუ-ს სტუდენტთა 78-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, გამომცემლობა ,,ტექნიკური უნივერსიტეტი“, თბილისი 2010წ..

თ. ბარამაშვილი. ბეჭდვითი მედიის ტექნიკური პრობლემები და მათი აღმოფხვრის რეკომენდაციები . სტუ-ს სტუდენტთა 75-ე ღია სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია/საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2006წ. გამომცემლობა ,,ტექნიკური უნივერსიტეტი“, გვ. 81, თბილისი ..

თ. ბარამაშვილი. ბეჭდვის პროცესში დამნამავი ხსნარის PH-ის განმსაზღვრელი პირობები. სტუ-ს სტუდენტთა 73-ე ღია სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია/ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი . 2005წ. გამომცემლობა ,,ტექნიკური უნივერსიტეტი“, თბილისი.

მ. მარდალეიშვილი, ხელმძღვანელები: პროფესორი გ. ხელიძე, ასოც. პროფესორი ლ. შატაკიშვილი.. ბზუბზუ ჰესის განხორციელების შესაძლებლობის შესახებ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2012წ. სტუდენტთა მე-80 ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია (პროგორამა), "ტექნიკური უნივერსიტეტი" გვ. 21..

რ. ოთინაშვილი. ბიზნეს-დაზვერვა - „საჭირო“ ინფორმაციის მოპოვების ეფექტური საშუალება. სტუ-ს ყოველწლიური საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია - ხელისუფლება და საზოგადოება . 2016წ. ხელისუფლება და საზოგადოება (ისტორია, თეორია, პრაქტიკა) , გვ. 21.

ბ. გოდერძიშვილი. ბიზნეს-პროცესების რეინჟინირინგი. სტუ. ხელისუფლება და საზოგადოება. . 2011წ. ხელისუფლება და საზოგადოება # 4(20) .

ა. აბრალავა, თ.გოგაძე. ბიზნესი და საზოგადოება სოციალური პარტნიორობის სისტემაში. . 2017წ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტი. გლობალიზაცია და ბიზნესის თანამედროვე გამოწვევები. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომების კრებული I, თბ., 2017, გვ. 61-67.

ლ. ჯანუყაშვილი. ბიზნესი და სამართლიანი სასამართლოს უფლება. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, II საერთაშორისო კონფერენცია. 2011წ. "ბიზნესი და სამართალი", გვ. 134-142.