კონფერენციები / ადგილობრივი, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1152 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. ტურძელაძე. ბეტონის კუმშვისას დესტრუქციის პროცესებზე შემვსების სიმკვრივის გავლენა. სამშენებლო კონსტრუქციების კათედრის 75 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო–ტექნიკური კონფერენცია. 2005წ. მოხსენებები, გვ. 228-235.

ნ. რაზმაძე. ბეტონისა და რკინაბეტონის კონსტრუქციებში ბზარწარმოქმნის გამოკვლევა პოლოგრაფიული ინტერფერომეტრით. სტუ. თეზისები. 2000წ. .

. ბეტონისა და რკინაბეტონის კონსტრუქციებში ბზარწარმოქმნის გამოკვლევა პოლოგრაფიული ინტერფერომეტრით. რესპუბლიკური სამეცნიერო -ტექნიკური კონფერენცია ’’სამშენებლო კონსტრუქციები’’. 2000წ. თეზისები სტუ.

ი. უგრეხელიძე. ბეჭდვით პროდუქციაში გამოყენებული მასალების შერჩევის ოპტიმიზაცია საბეჭდი აპარატის მოდიფიცირების თვალსაზრისით. . 2010წ. სტუ-ს სტუდენტთა 78-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, გამომცემლობა ,,ტექნიკური უნივერსიტეტი“, თბილისი 2010წ..

თ. ბარამაშვილი. ბეჭდვითი მედიის ტექნიკური პრობლემები და მათი აღმოფხვრის რეკომენდაციები . სტუ-ს სტუდენტთა 75-ე ღია სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია/საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2006წ. გამომცემლობა ,,ტექნიკური უნივერსიტეტი“, გვ. 81, თბილისი ..

თ. ბარამაშვილი. ბეჭდვის პროცესში დამნამავი ხსნარის PH-ის განმსაზღვრელი პირობები. სტუ-ს სტუდენტთა 73-ე ღია სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია/ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი . 2005წ. გამომცემლობა ,,ტექნიკური უნივერსიტეტი“, თბილისი.

მ. მარდალეიშვილი, ხელმძღვანელები: პროფესორი გ. ხელიძე, ასოც. პროფესორი ლ. შატაკიშვილი.. ბზუბზუ ჰესის განხორციელების შესაძლებლობის შესახებ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2012წ. სტუდენტთა მე-80 ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია (პროგორამა), "ტექნიკური უნივერსიტეტი" გვ. 21..

რ. ოთინაშვილი. ბიზნეს-დაზვერვა - „საჭირო“ ინფორმაციის მოპოვების ეფექტური საშუალება. სტუ-ს ყოველწლიური საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია - ხელისუფლება და საზოგადოება . 2016წ. ხელისუფლება და საზოგადოება (ისტორია, თეორია, პრაქტიკა) , გვ. 21.

ბ. გოდერძიშვილი. ბიზნეს-პროცესების რეინჟინირინგი. სტუ. ხელისუფლება და საზოგადოება. . 2011წ. ხელისუფლება და საზოგადოება # 4(20) .

ა. აბრალავა, თ.გოგაძე. ბიზნესი და საზოგადოება სოციალური პარტნიორობის სისტემაში. . 2017წ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტი. გლობალიზაცია და ბიზნესის თანამედროვე გამოწვევები. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომების კრებული I, თბ., 2017, გვ. 61-67.

ლ. ჯანუყაშვილი. ბიზნესი და სამართლიანი სასამართლოს უფლება. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, II საერთაშორისო კონფერენცია. 2011წ. "ბიზნესი და სამართალი", გვ. 134-142.

. ბიზნესის კონკურენტუნარიანობის ამაღლება ეკონომიკური კრიზისის პირობებში. საერთაშორისო კონფერენცია “მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისი და საქართველო” - სტუ. 2011წ. სტუ - ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტი.

პ. ნარიმანიშვილი. ბიზნესის წარმოების თავისებურებანი საქართველოში.. სტუ, 2012წლის 12 ოქტომბერი. 0წ. .

რ. ქაცარავა, პ.თოიძე, დ.ტუღუში, ვ.ტორჩილინი და სხვ.. ბიოდეგრადირებადი პოლიკათიონური პოლიმერები L-არგინინის საფუძველზე – პერსპექტული აგენტები დნმ-ის ტრანსფექციისათვის. სიმპოზიუმი ორგანულ ქიმიაში, სიღნაღი, 16 ოქტომბერი, 2009. გვ. 77-78 . წ. .

ნ. მეძმარიაშვილი, ქაცარავა რ.. ბიოსამედიცინო დანიშნულების მქონე ახალი პოლიურეთანანჰიდრიდების სინთეზი და ბიოდეგრადაციის კვლევა.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ახალგაზრდა მეცნიერთა და ასპირანტთა საუნივერსიტეტო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია თბილისი. 1994წ. .

გ. შარაშენიძე, ს. შარაშენიძე. ბორბალზე ხუნდების ორმხრივი დაწოლის მქონე სამუხრუჭო ბერკეტული გადაცემის ოპტიმიზაცია და ანალიზური კვლევის მათემატიკური აპარატი.. სტუ-ის 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი პროფესორ-მასწავლებელთა ღია სტკ. 2002წ. 2002. გვ. 154..

ზ. ვარაზაშვილი, გ. ჩახაია, ლ. წულუკიძე, რ. დიაკონიძე, თ. სუპატაშვილი, ი. ხუბულავა. ბორჯომის ხეობაში 2008 წელს განხორციელებული ეკოციდის შედეგად ფორმირებული ეროზიულ-ღვარცოფული პროცესების შეფასება და პროგნოზირება. სტუ წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი. 2015წ. მე-5 საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია ,,წყალთა მეურნეობის, გარემოს დაცვის, არქიტექტურისა და მშენებლობის თანამედროვე პრობლემები 16.07-19.07 2015.

ი. ჩხეიძე, ს. ოქრომჭდელიშვილი. ბუნებრივ პროცესებში შემთხვევითობის წილის განსაზღვრა ემპირული კანონის საფუძველზე. . 2012წ. .

რ. ქაცარავა, დ.ტუღუში, ნ.ნადირაშვილი. ბუნებრივი ამინომჟავების საფუძველზე მიღებული ბიოდეგრადირებადი პოლიმერების კალორიმეტრული კვლავა. სიმპოზიუმი ორგანულ ქიმიაში, სიღნაღი, 16 ოქტომბერი, 2009. გვ. 82-83. წ. .

ი. ღარიბაშვილი. ბუნებრივი ფაქტორების ზემოქმედებისაგან დაზიანებული ისტორიული ძეგლების მდგომარეობა და დაცვის მიმართულების დასაბუთება. სტუ. სამშენებლო კონსტრუქციების კათედრის 75 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენციის ,,მშენებლობა და XXI საუკუნე", . წ. .