კონფერენციები / ადგილობრივი, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1008 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ე. ქრისტესიაშვილი. "საქართველოს ენერგოსისტემის უსაფრთხოების გლობალური სისტემა ოპტიკურ ბოჭკოებზე გაზომვისა და მართვის გამოთვლითი ლოკალური ქსელით". საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2006წ. სტუ-ს 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი პროფესორ-მასწავლებელთა ღია საიუბილეო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენციის მოხსენებათა თეზისები.

შ. ჩხეიძე. "საქართველოს მოსახლეობის კვების პრობლემები" (კვლევის შედეგების ანალიზი 1990-2015წწ.). "კვების პროდუქტების ხარისხის გაუმჯობესების პრობლემები" - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საწარმოთა მოყწობილობების კათედრის დაარსების სამოცდამეათე წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2016წ. .

მ. დავითაია. "ტრადიცია და თანამედროვეობა გლობალიზაციის კონტექსტში", . საქ. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2006წ. „კამარა“ 2(5),ქართული არქ. თეორიისა და ისტორიის საკითხები, თბ. (გვ.62-65), ISSN 1512-2956.

მ. დავითაია. "ძველი თბილისის საქალაქთმშენებლო თავისებურება და კ.კუროკავას ერთი არქიტექტურული კონცეფცია", . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2003წ. კავკასიის მაცნე(სპეციალური გამოცემა 2), გამომც. "გეოპრინტი", ISSN 1512-0619.

მ. დავითაია. "ძველი ქართული საცხოვრისის ერთი თავისებურების გამოყენების მცდელობისა და მნიშვნელობის შესახებ". საქ.ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2004წ. „კავკასიის მაცნე“ (სპეც.გამოცემა 3), თბ. (გვ. 76-79), ISSN 1512-0619.

ჯ. გახოკიძე. ,, აფხაზეთი განსაკუთრებული სტატუსით საქართველოს სახელმწიფოში“, . ,,საერთაშორისო კონფერენცია სამართლის აქტუალური საკითხები“, სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,. 2017წ. .

გ. ბაღათურია, დ. პეტროსიანი. ,,აი-დი-ეს ბორჯომი საქართველოს" კონკურენტული პოზიციის სტრატეგიული ანალიზი. სტუ. საერთაშორისო კონფერეცია. 2014წ. სამეცნიერო ჟურნალი ,,ხელისუფლება და საზოგადოება" .

ნ. ლომიძე. ,,გენდერული მიდგომა, როგორც პოლიტიკური კულტურის აუცილებელი ფაქტორი''. სტუ–ს ბიზნეს–ინჟინერინგის ფაკულტეტის გენდერული თანასწორობის კვლევითი ცენტრის საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,მსოფლიო და გენდერი''. 2012წ. N1, გვ.46-48 .

ნ. ქავთარაძე. ,,გლობალიზაცია და ბიზნესის თანამდროვე გამოწვევები“. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2017წ. ,,გლობალიზაცია და ბიზნესის თანამდროვე გამოწვევები“, გვ. 157-159.

გ. ბაღათურია, ი. ჩილოღლუ. ,,თურქული სასწაული" საფუძვლები. სტუ. საერთაშორისო კონფერეცია. 2012წ. სამეცნიერო ჟურნალი ,,ხელისუფლება და საზოგადოება" .

ნ. ლომიძე. ,,კავკასიის უსაფრთხოების პრობლემები რეგიონალურ და გლობალურ ჭრილში'' . სტუ–ს ბიზნეს–ინჟინერინგის ფაკულტეტის სოციალურ მეცნიერებათა დეპარტამენტის საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია,,მსოფლიო ახალი წესრიგი და კავკასია''. 2009წ. გვ.93–96.

მ. ლომიძე. ,,მომავალი _ ჩვენი ცხოვრების მისამართი’’ (ჰერბერტ მარშალ მაკლუენის შემოქმედებითი მემკვიდრეობის ზოგიერთი შტრიხი) . .საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ-სოციალური ფაკულტეტის, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტისა და ჟურნალ ,,ხელისუფლება და საზოგადოების’’ ერთობლივი სამეცნიერო კონფერენცია.. 2008წ. ,,ხელისუფლება და საზოგადოება (ისტორია, თეორია, პრაქტიკა),’’ #2(6), 2008. გვ.126-137..

ნ. ლომიძე. ,,ნარკოტიზმის პრობლემა და საქართველოს განდგომილი რეგიონები''. სტუ–ს ბიზნეს–ინჟინერინგის ფაკულტეტის სამართლის დეპარტამენტის საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის კრებულის მასალები,,ნარკოტიკების დეკრიმინალიზაცია–გამოსავალი თუ ჩიხი?''''. 2014წ. გვ.52–55.

ნ. ლომიძე. ,,საერთაშორისო ტერორიზმი და კავკასიის უსაფრთხოების პრობლემები''. სტუ–ს ბიზნეს–ინჟინერინგის ფაკულტეტის სოციალურ მეცნიერებათა დეპარტამენტის საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია,,მსოფლიო ახალი წესრიგი და კავკასია. 2011წ. გვ.83–84.

ნ. ბუთხუზი. ,,სასაქონლო მოძრაობის აქტუალური პრობლემები და მათი უზრუნველყოფის ტერმინალური სისტემები". საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. წ. 77-ე სამეცნიერო ტექნიკური კომფერენცია(თეზისების კრებული) III ადგილი 81-82 გვ..

ნ. ბუთხუზი. ,,სატრანსპორტო-სასაქონლო მოძრაობის ლოგისტიკური სისტემები". საქართველოს საავტომობილო საგზაო ინსტიტუტი ,,საავტომობილო ტრანსპორტისა და ავტოსაგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარების პრობლემები. წ. შრომების კრებული 4. 2009 100-105 გვ..

გ. ზირაქაშვილი. ,,სუიციდი". საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 77-ე სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია. წ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 77-ე სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენციის თეზისების კრებული, გვ.95-96.

ნ. ლომიძე. ,,ტერორიზმის როლი აგრესიული სეპარატიზმის ჩამოყალიბებაში''(საქარტველოს მაგალითზე). სტუ–ს ბიზნეს–ინჟინერინგის ფაკულტეტის სოციალურ მეცნიერებათა დეპარტამენტის საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია,,მსოფლიო და კავკასია''. 2013წ. გვ.76–78.

ბ. ბარკალაია. - რეკრეაციის გამოყენების ეკონომიკური ზეგავლებნის გაზომვა . სტუ კონფერენცია 2014 . 17წ. რეფერირებადი და რეცენზირებადი სამეცნიერო ჟურნალი „ბიზნეს–ინჟინერინგი” (სტუ)№3. .

გ. თოდუა. . T(Lm(Vn)) mxebi sivrcis zogierTi tenzoruli struqturis Sesaxeb.. stu 75-e wlisTavisadmi miZRvnili profesor-maswavlebelTa Ria samecniero-teqnikuri konferenciis moxsenebaTa Tezisebi. nawili II. 1997წ. 211-212.