კონფერენციები / ადგილობრივი, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტი ვერ მოიძებნა

ნ. მაჭავარიანი. აბრეშუმის პარკის დამუშავებისას მუშათა პროფესიული დაავადებების ანალიზი და მისი აღმოფხვრის გზები. . წ. საერთაშორისო კონფერენცია ”მსუბუქი მრეწველობის პრობლემები”.

ს. ხიზანიშვილი. აბსურდულობის გაცნობიერებიდან ისტორიულ სინამდვილემდე. სტუ-ს სახელმწიფო მართვის კათედრა. 2009წ. ხელისუფლება და საზოგადოება, #1(9) 2009.

ნ. კუციავა, ა.სოსელია, მ.დემეტრაძე. ადამიანის ჯანმრთელობა და მასზე მოქმედი რისკ-ფქტოორები. სტუდენტთა 80-ე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის თეზისების კრებული, სტუ. 2012წ. გვ.1.

გ. იაშვილი. ადამიანური რესურსები და მათი როლი მცირე და საშუალო საწარმოთა სტრატეგიების რეალიზაციაში.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,ხელისუფლება და საზოგადოება”.

ნ. თოფურია. ავტომობილების ეფექტიანობის ამაღლება ტექნიკურად მზადყოფნის კოეფიციენტის დიფერენცირებით. სამეციერო ტექნიკური კონფერენცია ``საავტომობილო ტრანსპორტის ეფექტიანობის ამაღლების გზები``, მოხსენებები და მოხსენებათა თეზისები . 1997წ. ``ტექნიკური უნივერსიტეტი``, თბილისი, .

ნ. თოფურია. ავტომობილების ტექნიკურად მზადყოფნის კოეფიციენტის მოდიფიცირება. რესპუბლიკური სამეცნიერო ტექნიკური კონფერენცია ``საავტომობილო ტრანსპორტის ეფექტიანობის ამაღლების გზები``. 1997წ. მოხსენებები და მოხსენებათა თეზისები ``ტექნიკური უნივერსიტეტი`.

მ. მოისწრაფიშვილი. ავტოსატრანსპორტო საშუალების მფლობელთა საგზაო გადასახადისა და სადაზღვევო შესატანის შესახებ. სტუ, ქუთაისი. 2000წ. 1 საერთაშორისო კონფერენცია „სატრანსპორტო სისტემები“.

გ. მაღალაშვილი. აზამბურის ნატრიუმ-სულფატიანი ტბების ბაზაზე ქიმიური პროდუქტების წარმოება და ახალი ისრაელის მკვდარი ზღვის ტიპის ბალეოროლოგიური კომპლექსის აშენება . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. წ. გვ. 87-88.

გ. მაღალაშვილი. ალგეთის ლითოგრაფიული ქვის საბადოს კომპლექსური და უდანაკარგო დამუშავება ხელოვნური ალმასების, სალესი ქვების და მინერალური პიგმენტის საწარმოებლად. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. წ. გვ. 89-90.

ა. გოჩოლეიშვილი, ი. გელაშვილი. აფეთქების ენერგიის მართვა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. წ. სტუდენტთა 78--ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია.

ს. მიდელაშვილი. ახალი გლობალური გამოწვევები და საქართველოს განდგომილი რეგიონები . სტუდენტთა მე-80 ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, სტუ. 2012წ. .

გ. ყიფიანი, ბლიაძე ს.. ახალი მათემატიკური მოდელების და დიაგნოსტიკის სისტემების დამუშავების საკითხები განსაკუთრებული რთული კონსტრუქციების შეფასების თვალსაზრისით . სტუ-ს 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი პროფესორ-მასწავლებელთა ღია საიუბილეო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენციის მოხსენებათა თეზისები. “ტექნიკური უნივერსიტეტი~ თბილისი, . წ. , გვ. 29-30. ISSN 99928-902-4-X.

მ. მარდაშოვა. ახლებური მიდგომა ფერდობის მდგრადობის შეფასებაში. სტუ-ს ჰიდროგეოლოგიის და საინჟინრო გეოლოგიის კათედრის 50 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო სესიის მოხსენებათა თეზისები, თბილისი, 2004, გვ. 61 – 62. 2004წ. ჰიდროგეოლოგიის და საინჟინრო გეოლოგიის თანამედროვე პრობლემები.

ი. ჩხეიძე, ოქრომჭდელიშვილი ს.. ბაუნის მოძრაობის დროითი სიხშირული ანალიზი კომპიუტერული ტექნოლოგიების საფუძველზე. . 2012წ. .

უ. ზვიადაძე, ???. ბაქო-თბილისი-ჯეიჰანის ნავთობსადენზე შესაძლო ინციდენტის შემთხვევაში ბორჯომის მინერალური წყლის გაჭუჭყიანების შესახებ. სტუ, . წ. ჰიდროგეოლოგიის და საინჟინრო გეოლოგიის თანამედროვე პრობლემები.

მ. ტურძელაძე. ბეტონის კუმშვისას დესტრუქციის პროცესებზე შემვსების სიმკვრივის გავლენა. სამშენებლო კონსტრუქციების კათედრის 75 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო–ტექნიკური კონფერენცია. 2005წ. მოხსენებები, გვ. 228-235.

ლ. ჯანუყაშვილი. ბიზნესი და სამართლიანი სასამართლოს უფლება. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, II საერთაშორისო კონფერენცია. 2011წ. "ბიზნესი და სამართალი", გვ. 134-142.

ი. ჩხეიძე, ს. ოქრომჭდელიშვილი. ბუნებრივ პროცესებში შემთხვევითობის წილის განსაზღვრა ემპირული კანონის საფუძველზე. . 2012წ. .

ი. ღარიბაშვილი. ბუნებრივი ფაქტორების ზემოქმედებისაგან დაზიანებული ისტორიული ძეგლების მდგომარეობა და დაცვის მიმართულების დასაბუთება. სტუ. სამშენებლო კონსტრუქციების კათედრის 75 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენციის ,,მშენებლობა და XXI საუკუნე", . წ. .

ნ. ბოჭორიშვილი, ვ.გაბრიჭიძე, ი.ბოჭორიშვილი. ბურღვის და ქანების სინჯის ასაღები მოწყობილობა. სტუ-ს 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი პროფესორ-მასწავლებელთა ღია საიუბილეო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია. წ. კონფერენციის მოხსენებათა თეზისები, 0,5 გვ..