კონფერენციები / ადგილობრივი, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1164 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. ქავთარაძე. ,,გლობალიზაცია და ბიზნესის თანამდროვე გამოწვევები“. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2017წ. ,,გლობალიზაცია და ბიზნესის თანამდროვე გამოწვევები“, გვ. 157-159.

ნ. ასათიანი. ,,ევროპული არჩევანი“ . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის . 2018წ. .

გ. ბაღათურია, ი. ჩილოღლუ. ,,თურქული სასწაული" საფუძვლები. სტუ. საერთაშორისო კონფერეცია. 2012წ. სამეცნიერო ჟურნალი ,,ხელისუფლება და საზოგადოება" .

ნ. ლომიძე. ,,კავკასიის უსაფრთხოების პრობლემები რეგიონალურ და გლობალურ ჭრილში'' . სტუ–ს ბიზნეს–ინჟინერინგის ფაკულტეტის სოციალურ მეცნიერებათა დეპარტამენტის საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია,,მსოფლიო ახალი წესრიგი და კავკასია''. 2009წ. გვ.93–96.

მ. ლომიძე. ,,მომავალი _ ჩვენი ცხოვრების მისამართი’’ (ჰერბერტ მარშალ მაკლუენის შემოქმედებითი მემკვიდრეობის ზოგიერთი შტრიხი) . .საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ-სოციალური ფაკულტეტის, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტისა და ჟურნალ ,,ხელისუფლება და საზოგადოების’’ ერთობლივი სამეცნიერო კონფერენცია.. 2008წ. ,,ხელისუფლება და საზოგადოება (ისტორია, თეორია, პრაქტიკა),’’ #2(6), 2008. გვ.126-137..

ნ. ლომიძე. ,,ნარკოტიზმის პრობლემა და საქართველოს განდგომილი რეგიონები''. სტუ–ს ბიზნეს–ინჟინერინგის ფაკულტეტის სამართლის დეპარტამენტის საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის კრებულის მასალები,,ნარკოტიკების დეკრიმინალიზაცია–გამოსავალი თუ ჩიხი?''''. 2014წ. გვ.52–55.

ნ. ლომიძე. ,,საერთაშორისო ტერორიზმი და კავკასიის უსაფრთხოების პრობლემები''. სტუ–ს ბიზნეს–ინჟინერინგის ფაკულტეტის სოციალურ მეცნიერებათა დეპარტამენტის საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია,,მსოფლიო ახალი წესრიგი და კავკასია. 2011წ. გვ.83–84.

ნ. ბუთხუზი, ნ. ბუთხუზი. ,,სასაქონლო მოძრაობის აქტუალური პრობლემები და მათი უზრუნველყოფის ტერმინალური სისტემები". საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. წ. 77-ე სამეცნიერო ტექნიკური კომფერენცია(თეზისების კრებული) III ადგილი 81-82 გვ..

ნ. ბუთხუზი, ნ. ბუთხუზი. ,,სატრანსპორტო-სასაქონლო მოძრაობის ლოგისტიკური სისტემები". საქართველოს საავტომობილო საგზაო ინსტიტუტი ,,საავტომობილო ტრანსპორტისა და ავტოსაგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარების პრობლემები. წ. შრომების კრებული 4. 2009 100-105 გვ..

გ. ზირაქაშვილი. ,,სუიციდი". საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 77-ე სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია. წ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 77-ე სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენციის თეზისების კრებული, გვ.95-96.

ნ. ლომიძე. ,,ტერორიზმის როლი აგრესიული სეპარატიზმის ჩამოყალიბებაში''(საქარტველოს მაგალითზე). სტუ–ს ბიზნეს–ინჟინერინგის ფაკულტეტის სოციალურ მეცნიერებათა დეპარტამენტის საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია,,მსოფლიო და კავკასია''. 2013წ. გვ.76–78.

ბ. ბარკალაია. - რეკრეაციის გამოყენების ეკონომიკური ზეგავლებნის გაზომვა . სტუ კონფერენცია 2014 . 17წ. რეფერირებადი და რეცენზირებადი სამეცნიერო ჟურნალი „ბიზნეს–ინჟინერინგი” (სტუ)№3. .

L. Ghlonti, ზ. კაკულია, მხეიძე ბ., სონღულაშვილი ა., ნანაძე ი., კოპაძე მ.. . Rational Use of Ajara-Trialeti Mineral Waters - One of the Reliable Ways to Resolve Social and Economic Problems of the Region.. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2017წ. 3-rd International Scientific-Practical Conference on Up-to-date Problems of Geology, book of Abstracts,1-2 June, 2017 .

B. Mkheidze, ზ. კაკულია, სონღულაშვილი ა., ნანაძე ი., კოპაძე მ., ღლონტი ლ.. . Rational Use of Ajara-Trialeti Mineral Waters - One of the Reliable Ways to Resolve Social and Economic Problems or the Region. “Technikal University”. 2017წ. 3-rd International Scientific-Practical Conference on Up-to-date Problems of Geology, book of Abstracts,1-2 June, 2017..

გ. თოდუა. . T(Lm(Vn)) mxebi sivrcis zogierTi tenzoruli struqturis Sesaxeb.. stu 75-e wlisTavisadmi miZRvnili profesor-maswavlebelTa Ria samecniero-teqnikuri konferenciis moxsenebaTa Tezisebi. nawili II. 1997წ. 211-212.

Р. Рухадзе. . О решение решении первой основной пространственной динамической задачи моментной теории упругости. . საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტის პროფესორ–მასწავლებელთა და წარმოების მუშაკთა XX რესპუბლიკური სამეცნიერო–ტექნიკური კონფერენცია. თბილისი, 28–30 ოქტომბერი. 1976წ. Тез. Докл. II Часть, стр.236.

Р. Рухадзе. . Применение метода Фурье в динамических задачах моментной теории упругости. საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტის პროფესორ–მასწავლებელთა და წარმოების მუშაკთა XXI რესპუბლიკური სამეცნიერო–ტექნიკური კონფერენცია. თბილისი, 25–28 აპრილი. 1978წ. Тезисы. Докл. II Часть, стр.9.

ი. ბეჟუაშვილი. . თერმოდიფუზიის სამგანზომილებიანი სასაზღვრო ამოცანები. . 1993წ. .

ი. ბეჟუაშვილი. . მეთოდური სიახლენი უმაღლესი მათემატიკის სახელმძღვანელოს შედგენაში. . 1995წ. .

მ. ლომიძე. . მწერლის დისკურსიული დიალოგი, როგორც PR-ფაქტორი.. 45. ყოველწლიური საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,ხელისუფლება და საზოგადოება-2015”, 28 ნოემბერი,2015. 0წ. .