კონფერენციები / ადგილობრივი, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტი ვერ მოიძებნა

გ. კოხრეიძე, დ.ლაოშვილი, დ სამარღანიშვილი. განახლებადი ენერგიის წყაროებიანი მუდმივი და ცვლადი დენის ავტონომიური ჰიბრიდული ენერგოსისტემის პარალელური მუშაობა. სტუ-ს 80 წლის საიუბილეო სამეცნიერო ტექნიკური კონფერენცია. წ. სტუ-ს რედაქცია.

ლ. ხეცურიანი. განგრძობადი იურიდიული განათლების მეოთხე ეროვნული კონფერენცია ბიზნეს სამართალში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2014წ. .

ნ. ქოჩლაძე, მ. მილაშვილი. გარე ვაჭრობა–დროებითი მოვლენა თუ საზოგადოების განვითარების ლოგიკური შედეგი. სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია 'ქართული არქიტექტურის ისტორიისა და თეორიის პრობლემები'. 2002წ. კავკასიის მაცნე, სპეციალური გამოცემა.

ნ. რურუა, წოწოლაშვილი ანზორ. გარე რელსის შემაღლების ოპტიმალური მნიშვნელობების დადგენის მეთოდიკა შედგენილ მრუდებში. სტუ-ს 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი პროფესორ-მასწავლებელთა ღია საიუბილეო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია . 2002წ. კონფერენციის მოხსენებათა თეზისები, თბილისი, 15-18 მაისი 2002.-გვ. 164.

ლ. ქისიშვილი. გეომეტრიული აგებანი სიბრტყეზე. სტუდენტთა 72-ე ღია სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია. 2004წ. "ტექნიკური უნივერსიტეტი",თბილისი, გვ.37.

რ. მჟავანაძე, გ. თოდუა. გვირაბის მშენებლობა ქანების წინასწარ განმტკიცებით. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. წ. სტუდენტთა 79-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია.

კ. ხაზალია, რომანოზ უნდილაშვილი. დაბლობის მდინარეებზე ეროზირებული უბნების დაცვა წყალდიდობის წამრეცხი ხარჯებისაგან ნარანდული და ნარანდულ-ხიმინჯოვანი ნაგებობებით. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011წ. სტუდენტთა 79-ე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის თეზისების კრებული გვ.21 .

ნ. ბოჭორიშვილი, ვ.გაბრიჭიძე, ი.ბოჭორიშვილი. დარტყმითი მეთოდით ბურღვა (დარტყმითი ბურღვის მეთოდები). სტუ-ს 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი პროფესორ-მასწავლებელთა ღია საიუბილეო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია. წ. კონფერენციის მოხსენებათა თეზისები, 0,5 გვ..

კ. ხაზალია, გიორგი დალაქიშვილი, ცოტნე გიორგაძე, გურამ მოსიაშვილი. დატკეპნილი ბეტონის თვისებების შესწავლა და ჰიდროტექნიკურ მშენებლობაში მათი გამოყენების ტექნიკურ-ეკონომიკური ანალიზი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011წ. სტუდენტთა 79-ე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის თეზისების კრებული გვ.22.

შ. ნემსაძე, შ. ნემსაძე, შ. ნემსაძე. დენის ავტონომიური ინვერტორის პარალელური მუშაობის მდგრადობის გამოკვლევა. საქაეთველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. წ. უახლოესი ტექნოლოგიები-XXI მოხსენებათა თეზისები, თბილისი,გვ.6.

ნ. ბერიშვილი, რ.ჭყოიძე. დრეკადი პოტენციალის გამოსახულებების კორექტულობის შესახებ. სტუ-ს სამშენებლო კონსტრუქციების კათედრა საიუბილეო კონფერენციის მოხსენებები. წ. .

რ. ჭყოიძე, ნ. ბერიშვილი. დრეკადი პოტენციალის გამოსახულების კორექტულობის შესახებ. სტუ, რესპუბლიკური სამეცნიერო- ტექნიკური კონფერენცია. 2005წ. თეზისები.

ს. მიდელაშვილი. ევრო-ატლანტიკური სივრცის როლი საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოების საქმეში. სტუდენტთა 77-ე ღია სამეცნიერო ტექნიკური კონფერენცია, სტუ, . 2009წ. .

გ. იაშვილი. ელექტრონული ბიზნესის როლი მცირე და საშუალო საწარმოების სტრატეგიის დამუშავებისა და რეალიზაციის დროს.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. ,,მსოფლიო ახალი წესრიგი და კავკასია”, გვ.207-211.

თ. მენაბდე, ი. გარსევანიშვილი. ელექტრონული საინფორმაციო - საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები. მე-5 საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „მსოფლიო და კავკასია“. 2016წ. .

შ. ნემსაძე, შ. ნემსაძე. ელექტრორკალური პლაზმატრონის შედგენილი კათოდის დამუშავება მაგნიტურ-იმპულსური ტექნოლოგიით. საქართველოს ტქნიკური უნივერსიტეტი. წ. სტუ–ის 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი კონფერენციის მოხსენებათა თეზისები, თბილისი, გვ.49.

თ. კოხრეიძე, ე. ჩაჩხიანი. ელექტროსისტემაში ძაბვისა და რეაქტიული სიმძლავრის ავტომატური რეგულირების აქტუალური საკითხები. სტუდენტთა 82-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. თეზისების კრებული . 2015წ. "ტექნიკური უნივერსიტეტი" 1 გვ..

ი. ჩხეიძე, ლალი ტოკაძე. ვეივლეტ-ტექნოლოგიები 21-ე საუკუნის ელექტრონულ მედიცინაში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ქალთა ასოციაცია და საქართველოს პროფესიონალ ქალთა ასოციაცია, საერთაშორისო სამეცნიერო - პრაქტიკული კონფერენცია, “ქალი და XXI საუკუნე”, 2011 წელი 1 ივნისი-30 ივლისი . 2011წ. .

ლ. ქისიშვილი, ნ. მუმლაძე. ზედაპირების აგება პროგრამა Autocad-ის დახმარებით და თანაკვეთის რამოდენიმე ამოცანის განხილვა. სტუდენტთა ღია სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია. 2011წ. "ტექნიკური უნივერსიტეტი".

თ. კოხრეიძე, გ. ჩაჩხიანი. თბოელექტროსადგურების საკუთარი მოხმარების მექანიზმების ელექტროამძრავების რეგულირებისათვის მართვადი ნახევრადგამტარული კომუტატორები. სტუდენტთა 84-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. თეზისების კრებული . 2016წ. "ტექნიკური უნივერსიტეტი" 1 გვ..