კონფერენციები / ადგილობრივი, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1113 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. ბეგლარაშვილი. ქ. თბილისში სამარშრუტო ტაქსების ქსელიდან ემიტირებილი სათბურის გაზების რაოდენბრივი მაჩვენებლი. ჰიდრომეტეოროლოგიისა და ეკოლოგიის აქტუალური პრობლემები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი. 2011წ. ჰიდრომეტეოროლოგიისა და ეკოლოგიის აქტუალური პრობლემები. ISSN 1512-0902. ტ.117, გვ.140-141.

ა. სურმავა, ბუაჩიძე ნ, შავლიაშვილი ლ, ბეგლარაშვილი ნ, კუჭავა გ. ქ. ფოთის მიდამოებში ჰიპოთეტური წყაროდან ავარიულად ამ¬ოფრქვეული დამაბინძუ¬რებელი ნივთიერების ატმოსფეროში გავრცელების რიცხვითი მოდელირება. . სართაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია ,,გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება“. წ. შრომები, გვ. 264 – 266..

ზ. სვანიძე. ქ.ზესტაფონისა და მისი შემოგარენის ნიადაგის ზოგიერთი ტოქსიკური ლითონით გაჭუჭყიანების წყაროები, ეკოლოგიური გაჯანსაღების რეკომენდაციები.. ახალი ტექნოლოგიები თანამედროვე მრეწველობაში.. 2010წ. სტუ, საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკურიკონფერენციისშრომები. თბილისი, 2010.

მ. რაზმაძე, ქ. ვეზირიშვილი-ნოზაძე. ქ.თბილისის გეოთერმული თბომონარაგება–21–ესაუკუნის ალტერნატივა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2016წ. მსოფლიო ენერგეტიკული განვითარება გუშინ, დღეს, ხვალ, გვ.24–28.

ლ. შავლიაშვილი, ნ.ბუაჩიძე, გ.კუჭავა, ა.სურმავა, ნ.ბეგლარაშვილი. ქ.ფოთის მიდამოებში ჰიპოთეტური წყაროდან ავარიულად ამოფრქვეული დამაბინძურებელი ნივთიერების ატმოსფეროში გავრცელების რიცხვითი მოდელირება.. ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები “გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება” . 2010წ. გვ.264-266, ქ.თბილისი.

მ. ახობაძე. ქალაქის ფუნქციონალურ-სივრცული განვითარების იმიტაციური მოდელირება და მართვის პრინციპები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ჟიული შარტავას დაბადებიდან 70 წლისთავისადმი მიძღვნილი საიუბილეო კონფერენცია “ქართულ პოლიტიკის თანამედროვე პრობლემები”. 2014წ. .

ნ. რატიანი. ქალაქმშენებლობა და ფსიქოლოგიური ფაქტორები. რესპუბლიკური სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია ''სამშენებლო კონსტრუქციები''. 2001წ. .

ლ. ოსიძე. ქალთა უფლებები პოლიტიკურ - სამართლებრივი წყაროების მიხედვით. სტუ.,. 0წ. "მსოფლიო და გენდერი"., 09/03/2012.

გ. აგლაძე, გ. წურწუმია, ა. ბენაშვილი. ქალკოპირიტის სუსპენზიის ანოდური დაჟანგვის თავისებურებანი ელექტროლიტთა წყალხსნარებში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. წ. მე–2 საერთაშორისო სიმპოზოუმი, მიძღვნილი რ. აგლაძის ხსოვნისადმი, 5 (444).

თ. აფხაიძე. ქართველები ქალაქ ხარბინში (გაზეთ დამოუკიდებელი საქართველოს მასალებისმიხედვით). ,,ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები-3". 2012წ. 36-39.

ნ. ხაზარაძე. ქართველების აღმნიშვნელი ძველი ბერძნული ტერმინები. სამეცნიერო კონფერენცია მიძღვნილი ივანე გვარამაძის გარდაცვალებიდან მე-100 წლისთავისადმი. 2012წ. .

თ. სანიკიძე. ქართლის სამეფო კარის მხატვართუხუცესის შესახებ. არქიტექტურის, ურბანისტიკის და დიზაინის ფაკულტეტის სამეცნიერო კონფერენცია. წ. .

მ. მარდაშოვა, უ. ზვიადაძე. ქართლისა და კახეთის საირიგაციო მასივებზე მოწეულ ხილსა და ბოსტნეულში მძიმე ტოქსიკური ლითონების შემცველობის ანალიზი. სტუ-ს ჰიდროგეოლოგიის და საინჟინრო გეოლოგიის კათედრის 50 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო სესიის მოხსენებათა თეზისები, თბილისი, 2004, გვ. 71 - 72. 2004წ. ჰიდროგეოლოგიის და საინჟინრო გეოლოგიის თანამედროვე პრობლემები. .

უ. ზვიადაძე, ???. ქართლისა და კახეთის საირიგაციო მასივებზე მოწეულ ხილსა და ბოსტნეულში მძიმე ტოქსიკური ლითონების შემცველობის ანალიზი. სტუ, . წ. ჰიდროგეოლოგიის და საინჟინრო გეოლოგიის თანამედროვე პრობლემები.

რ. ჩიხლაძე, ი.ვახტანგაძე. ქართული ბენტონიტური თიხებით ტრანსფორმატორის დაძველებული ზეთების რეგენერაცია. თბილისი ს.ტ.უ.. 2014წ. სტუდენტთა 82-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის თეზისების კრებული. გვ.1.

რ. ოთინაშვილი, კუტუბიძე შალვა. ქართული საადგილმამულო ბანკის ფუნქციები და მიზანი. მეოთხე საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია - IEC 2016 - ,,ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს, ხვალ / სტუ, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი . 2016წ. ბიზნეს-ინჟინერინგი - ყოველკვარტალური სამეცნიერო ჟურნალი, N3,N4, გვ.63-67.

ნ. გზირიშვილი. ქართული ტიხრული მინანქარი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2010წ. ახალი ტექნოლოგიები თანამეტროვე მრეწველობაში გვ.61.

ნ. გზირიშვილი, დემეტრაძე ლეილა. ქართული ფეხსაცმელი და სამკაული. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2010წ. ახალი ტექნოლოგიები თანამედროვე მრეწველობაში გვ.58.

თ. სანიკიძე. ქართული წარმართული ტაძრების ერთი ჯგუფის გენეზისი და სტრუქტურული თავისებურებანი. არქიტექტურის, ურბანისტიკის და დიზაინის ფაკულტეტის სამეცნიერო კონფერენცია. წ. .