კონფერენციები / ადგილობრივი, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1152 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ვ. მჭედლიშვილი, მ.მილაშვილი. ყოფილი სამრეწველო შენობიანი ტერიტორიეის რეაქტივაციის საკითხი თბილისში. სტუ. არქიტექტურის ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტი. წ. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი #1..

ზ. ვარაზაშვილი, რ. დიაკონიძე, გ. ჩახაია, ლ. წულუკიძე, თ. სუპატაშვილი. შავი ზღვის წყლის ხარისხის შეფასება საქართველოს ფარგლებში. სტუ წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი. 2015წ. მე-5 საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია ,,წყალთა მეურნეობის, გარემოს დაცვის, არქიტექტურისა და მშენებლობის თანამედროვე პრობლემები 16.07-19.07 2015.

თ. ხმელიძე, ნ.ჩაჩხიანი, ლ.ბერძული. შეკუმშულ-გაღუნული ხის ელემენტების მდგრადობის საკითხები. სტუდენტთა 79-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერ კონფერენცია . 2011წ. თბილისი 2011 გვ:12-13.

ი. ჩხეიძე, ომარ ტომარაძე, ლალი ტოკაძე. შემთხვევითი შეცდომების ზემოქმედების პირობებში საზომი ინფორმაციის შეკუმშვის მეთოდების კვლევა კომპიუტერული ტექნოლოგიების საფუძველზე. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტი, საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია “მართვის ავტომატიზებული სისტემები და თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიები”. 2011წ. ISSN 1512-3979, №1(10), 2011, გვ. 271-274 .

თ. ხმელიძე, თ.ვანიშვილი. შემოსავლები,მოგების სახეობები და რენტაბელურობა მშენებლობაში. სტუ-ს დაარსებიდან 90 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიეროკონფერენციის "21-ე საუკუნის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების განვითარების ძირითადი პარადიგმები" მოხსენებები. 2012წ. თბილისი 2012 .

თ. აბუაშვილი. შემოქმედების ეკონომიკის წარმოშობისა და განვითარების მიზეზები. საერთაშორიო კონფერენცია: IEC-ეკონომიკური განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს, ხვალ – 2014 , საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, . 2014წ. N3, 5 გვ.

რ. ჟღენტი, ნ.მსხილაძე, მ.ჯავახიშვილი, შ.ბაქანიძე. შენობა-ნაგებობათა და სამშენებლო კონსტრუქციების რეკონსტრუქციისა და გამაგრება-გაძლიერების ზოგიერთი ხერხის ტექნოლოგია. სტუ-ს 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი პროფესორ-მასწავლებელთა ღია საიუბილეო სამეცნიერ-ტექნიკური კონფერენციის მოხსენებათა თეზისები.. წ. გვ.1.

შ. ბაქანიძე, ნ.მსხილაძე, მ.ჯავახიშვილი, რ.ჟღენტი. შენობა-ნაგებობათა და სამშენებლო კონსტრუქციების რეკონსტრუქციისა და გამაგრება-გაძლიერების ზოგიერთი ხერხის ტექნოლოგია.. სტუ-ს 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი კონფერენცია. წ. .

რ. ჟღენტი, შ.ბაქანიძე, დ.მალაზონია. შენობა-ნაგებობათა კარკასების კონსტრუქციული გადაწყვეტის გავლენა მათ ტექნოლოგიურობაზე. სტუ-ს 73 ღია სამეცნიერ-ტექნიკური კონფერენცია.. წ. .

თ. ხმელიძე, გ.ართქმელაძე. შენობებისა და ნაგებობების სახანძრო უსაფრთხოება. სტუდენტთა 79-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია.სტუ. 2011წ. თბილისი 2011 გვ:14-15.

დ. გოცაძე. შპს „წყალმშენი–ლილოს“ რკინაბეტონის ნაკეთობების დამზადების ტექნოლოგიის კვლევა. . . 2014წ. .

თ. თოდუა, ლ. ვერულავა. შტრიხული გამოსახულების პრეპარირება. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი პროფესორ-მასწავლებელთა ღია საიუბილეო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია. 2002წ. მოხსენებათა თეზისები.

თ. ჯიქია. ჩამოდინებაზე მომუშავე კასკადური ჰესების გამოყენების კოეფიციენტის ამაღლების ამოცანა. სტუ 77-ე ღია სამეცნიერო კონფერენცია . 2009წ. .

გ. გოგოლაძე. ჩინეთის ეკონომიკის ანტიკრიზისული პოტენციალი და მსოფლიო კრიზისთან ბრძოლა. საერთაშორისო კონფერენცია--სტუ-2011წ.. 2011წ. .

ნ. გელოვანი, რ. სხილაძე . ცახცახას – (Lunaria) – ფიტოქიმიური შესწავლის მასალები. სტუ-ს დაარსების 80 წლისადმი მიძღვნილი ღია სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენციის მოხსენებათა თეზისები. წ. თბილისი, .

მ. კახიანი, რ.ვარსიმაშვილი. ცვალებადი გადაცემის ფარდობის მქონე კბილანა გადაცემების კლასიფიკაცია. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესორ-მასწავლებელთა სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია. თბილისი.. 1993წ. მოხსენებათა თეზისები..

გ. ყირმელაშვილი. ცვლადკოეფიციენტებიან კერძოწარმოებულიან დიფერენციალურ განტოლებათა სისტემის ამოხსნის შესახებ . სტუ-ს 75 წლისთავისადმი მიძღვნილი პროფესორ-მასწავლებელთა ღია სამეც-ნიერო-ტექნ. კონფერენცია. თეზისები. 2-4 ივნისი, 1997 წელი, თბილისი. 1997წ. გვ. 2.

მ. კახიანი, რ.ვარსიმაშვილი.. ცვლადსიჩქარიანი ამრევი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესორ-მასწავლებელთა სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია. თბილისი.. 1993წ. მოხსენებათა თეზისები..

მ. მიქელაძე, ვ. რაძიევსკი, ნ. ჯალიაბოვა. ცოდნის ორგანიზება ინტელექტუალურ საინფორმაციო სისტემებში დიაგნოსტირების არაფორმალიზებული ამოცანების გადაწყვეტისას. ვახტანგ გომელაურისა და არჩილ ელიაშვილის ხსოვნისადმი მიძღვნილი საიუბილეო სესია “ენერგეტიკა და მართვის პროცესები”. 2014წ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ა.ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, №18, გვ. 50-56.

ი. გორჯოლაძე, ნ.გორჯოლაძე. ცხრილით მოცემული ორცვლადიან ფუნქციათა ნამრავლების ჯამის სახის მათემატიკური მოდელის კერძო შემთხვევა . სტუ–ს 80 წლისთვისადმი მიძღვნილი პროფესორ– მასწავლებელთა ღია საიუბილეო სამეცნიერო–ტექნიკური კონფერენცია.. 2002წ. ISSN 99928-902-4-X. გვ.213, თბილისი..