კონფერენციები / ადგილობრივი, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1164 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

თ. ხმელიძე, გ.ართქმელაძე. შენობებისა და ნაგებობების სახანძრო უსაფრთხოება. სტუდენტთა 79-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია.სტუ. 2011წ. თბილისი 2011 გვ:14-15.

ზ. ბოგველიშვილი. შერესორების სისტემების გამოკვლევა რეგრესიული დამოკიდებულებების გამოყენებით. სტუ-ს „ავტომობილების, შიგაწვის ძრავებისა და საწვავ-საზეთი მასალების“ კათედრის დაარსების 50-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეც.-ტექნ. კონფერენციის „საავტომობილო ტრანსპორტის ეფექტურობის ამაღლების გზები“ მოხსენებები, თბილისი. 1997წ. გვ.77-78.

დ. გოცაძე. შპს „წყალმშენი–ლილოს“ რკინაბეტონის ნაკეთობების დამზადების ტექნოლოგიის კვლევა. . . 2014წ. .

თ. თოდუა, ლ. ვერულავა. შტრიხული გამოსახულების პრეპარირება. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი პროფესორ-მასწავლებელთა ღია საიუბილეო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია. 2002წ. მოხსენებათა თეზისები.

თ. ჯიქია. ჩამოდინებაზე მომუშავე კასკადური ჰესების გამოყენების კოეფიციენტის ამაღლების ამოცანა. სტუ 77-ე ღია სამეცნიერო კონფერენცია . 2009წ. .

გ. გოგოლაძე. ჩინეთის ეკონომიკის ანტიკრიზისული პოტენციალი და მსოფლიო კრიზისთან ბრძოლა. საერთაშორისო კონფერენცია--სტუ-2011წ.. 2011წ. .

ნ. გელოვანი, რ. სხილაძე . ცახცახას – (Lunaria) – ფიტოქიმიური შესწავლის მასალები. სტუ-ს დაარსების 80 წლისადმი მიძღვნილი ღია სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენციის მოხსენებათა თეზისები. წ. თბილისი, .

მ. კახიანი, რ.ვარსიმაშვილი. ცვალებადი გადაცემის ფარდობის მქონე კბილანა გადაცემების კლასიფიკაცია. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესორ-მასწავლებელთა სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია. თბილისი.. 1993წ. მოხსენებათა თეზისები..

გ. ყირმელაშვილი. ცვლადკოეფიციენტებიან კერძოწარმოებულიან დიფერენციალურ განტოლებათა სისტემის ამოხსნის შესახებ . სტუ-ს 75 წლისთავისადმი მიძღვნილი პროფესორ-მასწავლებელთა ღია სამეც-ნიერო-ტექნ. კონფერენცია. თეზისები. 2-4 ივნისი, 1997 წელი, თბილისი. 1997წ. გვ. 2.

მ. კახიანი, რ.ვარსიმაშვილი.. ცვლადსიჩქარიანი ამრევი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესორ-მასწავლებელთა სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია. თბილისი.. 1993წ. მოხსენებათა თეზისები..

მ. მიქელაძე, ვ. რაძიევსკი, ნ. ჯალიაბოვა. ცოდნის ორგანიზება ინტელექტუალურ საინფორმაციო სისტემებში დიაგნოსტირების არაფორმალიზებული ამოცანების გადაწყვეტისას. ვახტანგ გომელაურისა და არჩილ ელიაშვილის ხსოვნისადმი მიძღვნილი საიუბილეო სესია “ენერგეტიკა და მართვის პროცესები”. 2014წ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ა.ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, №18, გვ. 50-56.

ი. გორჯოლაძე, ნ.გორჯოლაძე. ცხრილით მოცემული ორცვლადიან ფუნქციათა ნამრავლების ჯამის სახის მათემატიკური მოდელის კერძო შემთხვევა . სტუ–ს 80 წლისთვისადმი მიძღვნილი პროფესორ– მასწავლებელთა ღია საიუბილეო სამეცნიერო–ტექნიკური კონფერენცია.. 2002წ. ISSN 99928-902-4-X. გვ.213, თბილისი..

ი. გორჯოლაძე, ნ.გორჯოლაძე. ცხრილით მოცემული ორცვლადიანი ფუნქციის ანალიზური სახის დადგენის მათემატიკური მოდელების მეთოდი. . სტუ–ს 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი პროფესორ– მასწავლებელთა ღია საიუბილეო სამეცნიერო–ტექნიკური კონფერენცია. . 2002წ. ISSN 99928-902-4-X. გვ.214, თბილისი..

ი. გორჯოლაძე, ნ. გორჯოლაძე. ცხრილით მოცემული ორცვლადიანი ფუნქციის ერთცვლადიან ფუნქციათა ნამრავლების ჯამის სახის მათემტიკური მოდელი.. სტუ–ს 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი პროფესორ–მასწავლებელთა საიუბილეო სამეცნიერო–ტექნიკური კონფერენცია.. 2002წ. ISSN 99928-902-4-X, გვ. 213, თბილისი..

ლ. ბალანჩივაძე. ძალების გადანაწილება არასტანდარტულ კონსტრუქციულ სისტემებში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2005წ. რესპუბლიკური ღია სამეცნიერო კონფერენცია "მშენებლობა და ოცდამეერთე საუკუნე" მოხსენებათა თეზისები.

ლ. ბალანჩივაძე, M.Chanturia. ძალვათა ცვლილებების ალბათური ბუნების გამოკვლევა რკინაბეტონის სტატიკურად ურკვევ კონსტრუქციებში ბეტონის ცოცვადობის დეფორმაციის მახასიათებელი მრუდების ალბათური ბუნებისგათვალისწინებით . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2005წ. რესპუბლიკური ღია სამეცნიერო კონფერენცია "მშენებლობა და ოცდამეერთე საუკუნე" მოხსენებათა თეზისები.

მ. ჯიქია. ძველი რუსული მეტარურგიული ტერმინის Харалуг>Харалужный ეტიმოლოგიისათვის საკომუნიკაციო ლინგვისტიკის შუქზე.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემია. წ. საერთაშორისო კონფერენცია „ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები“.

ზ. მელქაძე, ჯ.გახკიძე . ძიებანი სისხლის სამართლის პროცესში არსებული პრობლემების გადაწყვეტასთან დაკავშირებით. უნივერსიტეტთაშორისი საერთაშორის სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია - "ნარკოტიკების დეკრიმინალიზაციის თანმდევი სამართლებრივი და კრიმინოლოგიური პრობლემები. 2014წ. მასალები .

ქ. ქუთათელაძე, ი. ქვარაია. წარმოების ორგანიზაციული პროექტირება ტექნოლოგიური ინოვაციების განხორციელების დროს. აკად.თ.ლოლაძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი საერთ.სამეცნ. კონფ.,. 2011წ. საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი".სამეცნიერო შრომების კრებული გვ.112–116.

ნ. ცანავა. წარმოების( კორპორაციის) მართვის პროცესი და მისი სრულყოფის ასპექტები. საქართველოს სულხან- საბა ორბელიანის სასწავლო უნივერსიტეტის ბიზნესის ფაკულტეტის მიერ, უკრაინის ეკონომიკისა და ინოვაციების შავი ზღვის სამეცნიერო-კვლევით ინსტიტუტთან ერთად მოწყობილ საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია:"ბისნესის ინტეგრაციული სტრუქტურის სტრატეგიები და ტექნოლოგიები". 2017წ. .