კონფერენციები / ადგილობრივი, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1157 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. კახიანი, რ.ვარსიმაშვილი. ცვალებადი გადაცემის ფარდობის მქონე კბილანა გადაცემების კლასიფიკაცია. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესორ-მასწავლებელთა სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია. თბილისი.. 1993წ. მოხსენებათა თეზისები..

გ. ყირმელაშვილი. ცვლადკოეფიციენტებიან კერძოწარმოებულიან დიფერენციალურ განტოლებათა სისტემის ამოხსნის შესახებ . სტუ-ს 75 წლისთავისადმი მიძღვნილი პროფესორ-მასწავლებელთა ღია სამეც-ნიერო-ტექნ. კონფერენცია. თეზისები. 2-4 ივნისი, 1997 წელი, თბილისი. 1997წ. გვ. 2.

მ. კახიანი, რ.ვარსიმაშვილი.. ცვლადსიჩქარიანი ამრევი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესორ-მასწავლებელთა სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია. თბილისი.. 1993წ. მოხსენებათა თეზისები..

მ. მიქელაძე, ვ. რაძიევსკი, ნ. ჯალიაბოვა. ცოდნის ორგანიზება ინტელექტუალურ საინფორმაციო სისტემებში დიაგნოსტირების არაფორმალიზებული ამოცანების გადაწყვეტისას. ვახტანგ გომელაურისა და არჩილ ელიაშვილის ხსოვნისადმი მიძღვნილი საიუბილეო სესია “ენერგეტიკა და მართვის პროცესები”. 2014წ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ა.ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, №18, გვ. 50-56.

ი. გორჯოლაძე, ნ.გორჯოლაძე. ცხრილით მოცემული ორცვლადიან ფუნქციათა ნამრავლების ჯამის სახის მათემატიკური მოდელის კერძო შემთხვევა . სტუ–ს 80 წლისთვისადმი მიძღვნილი პროფესორ– მასწავლებელთა ღია საიუბილეო სამეცნიერო–ტექნიკური კონფერენცია.. 2002წ. ISSN 99928-902-4-X. გვ.213, თბილისი..

ი. გორჯოლაძე, ნ.გორჯოლაძე. ცხრილით მოცემული ორცვლადიანი ფუნქციის ანალიზური სახის დადგენის მათემატიკური მოდელების მეთოდი. . სტუ–ს 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი პროფესორ– მასწავლებელთა ღია საიუბილეო სამეცნიერო–ტექნიკური კონფერენცია. . 2002წ. ISSN 99928-902-4-X. გვ.214, თბილისი..

ი. გორჯოლაძე, ნ. გორჯოლაძე. ცხრილით მოცემული ორცვლადიანი ფუნქციის ერთცვლადიან ფუნქციათა ნამრავლების ჯამის სახის მათემტიკური მოდელი.. სტუ–ს 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი პროფესორ–მასწავლებელთა საიუბილეო სამეცნიერო–ტექნიკური კონფერენცია.. 2002წ. ISSN 99928-902-4-X, გვ. 213, თბილისი..

ლ. ბალანჩივაძე. ძალების გადანაწილება არასტანდარტულ კონსტრუქციულ სისტემებში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2005წ. რესპუბლიკური ღია სამეცნიერო კონფერენცია "მშენებლობა და ოცდამეერთე საუკუნე" მოხსენებათა თეზისები.

ლ. ბალანჩივაძე, M.Chanturia. ძალვათა ცვლილებების ალბათური ბუნების გამოკვლევა რკინაბეტონის სტატიკურად ურკვევ კონსტრუქციებში ბეტონის ცოცვადობის დეფორმაციის მახასიათებელი მრუდების ალბათური ბუნებისგათვალისწინებით . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2005წ. რესპუბლიკური ღია სამეცნიერო კონფერენცია "მშენებლობა და ოცდამეერთე საუკუნე" მოხსენებათა თეზისები.

მ. ჯიქია. ძველი რუსული მეტარურგიული ტერმინის Харалуг>Харалужный ეტიმოლოგიისათვის საკომუნიკაციო ლინგვისტიკის შუქზე.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემია. წ. საერთაშორისო კონფერენცია „ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები“.

ზ. მელქაძე, ჯ.გახკიძე . ძიებანი სისხლის სამართლის პროცესში არსებული პრობლემების გადაწყვეტასთან დაკავშირებით. უნივერსიტეტთაშორისი საერთაშორის სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია - "ნარკოტიკების დეკრიმინალიზაციის თანმდევი სამართლებრივი და კრიმინოლოგიური პრობლემები. 2014წ. მასალები .

ქ. ქუთათელაძე, ი. ქვარაია. წარმოების ორგანიზაციული პროექტირება ტექნოლოგიური ინოვაციების განხორციელების დროს. აკად.თ.ლოლაძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი საერთ.სამეცნ. კონფ.,. 2011წ. საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი".სამეცნიერო შრომების კრებული გვ.112–116.

ნ. ცანავა. წარმოების( კორპორაციის) მართვის პროცესი და მისი სრულყოფის ასპექტები. საქართველოს სულხან- საბა ორბელიანის სასწავლო უნივერსიტეტის ბიზნესის ფაკულტეტის მიერ, უკრაინის ეკონომიკისა და ინოვაციების შავი ზღვის სამეცნიერო-კვლევით ინსტიტუტთან ერთად მოწყობილ საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია:"ბისნესის ინტეგრაციული სტრუქტურის სტრატეგიები და ტექნოლოგიები". 2017წ. .

ლ. ბალანჩივაძე, მაგისტრები: თეონა გოგინაშვილი; დაჩი ჯუგაშვილი. წინასწარდაძაბული რკინაბეტონის ღუნვადი ელემენტების დაპროექტების თავისებურება. სტუდენტთა 83–ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2016წ. საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი",19გვ..

მ. მესხია, გომართელი ნინო. წმინდა ექვთიმე ღვთისკაცი. სტუ. 2013წ. ექვთიმე თაყაიშვილის150 წლისთავისადმი მიძღვნილი სიუბილეო კონფერენცია.

ლ. ქისიშვილი. წრფოვანი ზედაპირების გამოყენება მანქანათმშენებლობასა და სამშენებლო საქმეში. სტუდენტთა ღია საიუბილეო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია. 2002წ. \\\\\\\"ტექნიკური უნივერსიტეტი\\\\\\\" გვ. 26.

მ. მშვილდაძე, ღუნაშვილი ო.. წყალბადი - უნიკალური ელემენტი. სტუ-ს 76-ე სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია. 2008წ. თეზისები, 1გვ..

ნ. კუციავა, ნ.მამუკაშვილი, მ.მშვილდაძე. წყალი - სიცოცხლის წყარო. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, 79-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციაზე გამარჯვებულ სტუდენტთა თეზისების კრებული. 2011წ. .

კ. ხაზალია, თ.ნინიძე. წყალსაცავის დამუშავების სიღრმის დადგენა ნამახვანის მაგალითზე. ,,საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი'. 2010წ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 78-ე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის თეზისების კრებული გვ.16 .

დ. ტაბატაძე. წყვწტილ მახასიათებლიანი მრუდწირული ფილების პლასტიკური დეფორმაციების გავრცელების პროგნოზირების შესახებ.. სტუ-ს პროფ. გორგიძის 90 წელთან დაკავშირებით უწყვეტ ტანთა მექანიკის პრობლემებზე საერთაშორისო სიმპოზიუმის შრომები. წ. პროფ. გორგიძის 90 წელთან დაკავშირებით უწყვეტ ტანთა მექანიკის პრობლემებზე საერთაშორისო სიმპოზიუმის შრომები.