კონფერენციები / ადგილობრივი, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტი ვერ მოიძებნა

ნ. ხუნდაძე, ლ.კაკაშვილი. საწვავი გაზების და მისი წვის პროდუქტების გავლენა გარემოზე. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. წ. ქალი და XXI საუკუნე, შრომები, 176.

ნ. მაჭავარიანი, ნ. რაზმაძე, დ. რუხაძე. სახანძრო პროფილაქტიკა მშენებლობაზე. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. წ. სტუდენტთა 75-ე ღია სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენციის შრომები.

თ. კოხრეიძე, ლ. მებონია. სტატიკური ტირისტორული აგზნების სისტემით ჰიდროგენერატორის მუშაობა ავარიულ რეჟიმში. სტუდენტთა 84-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. თეზისების კრებული . 2016წ. "ტექნიკური უნივერსიტეტი" 1 გვ..

გ. მაღალაშვილი, ჯ. კაკულია, ლ. ქართველიშვილი, ვ. თოთიბაძე, ნ. ლომიძე. ტრაქიტების ბიო-გადამუშავების შესაძლებლობის დადგენა კალიუმის ნაერთების მიღების მიზნით. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. წ. გვ. 139-141.

გ. იაშვილი, ი. ბრეგაძე, ბ. შერაზადაშვილი. ფასთწარმოქმნა მომსახურების სფეროში. სტუ. ,,ხელისუფლება და საზოგადოება". . 2013წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია .

გ. იაშვილი, ერმოლაევი ვ.. ფირმების და კომპანიების მუშაობის ეფექტურობის შეფასების მეთოდი.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011წ. ეკონომიკური პოლიტიკა და ბიზნეს-პროცესების მართვა გვ..67-73.

მ. ონიანი. ფლოტაციის პროცესის ოპტიმიზაციის საკითხები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. წ. გამომცემლობა "ტექნიკური უნივერსიტეტი", გვ.65-66.

ა. სურმავა, ბუაჩიძე ნ, შავლიაშვილი ლ, ბეგლარაშვილი ნ, კუჭავა გ. ქ. ფოთის მიდამოებში ჰიპოთეტური წყაროდან ავარიულად ამ¬ოფრქვეული დამაბინძუ¬რებელი ნივთიერების ატმოსფეროში გავრცელების რიცხვითი მოდელირება. . სართაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია ,,გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება“. წ. შრომები, გვ. 264 – 266..

მ. მარდაშოვა, უ. ზვიადაძე. ქართლისა და კახეთის საირიგაციო მასივებზე მოწეულ ხილსა და ბოსტნეულში მძიმე ტოქსიკური ლითონების შემცველობის ანალიზი. სტუ-ს ჰიდროგეოლოგიის და საინჟინრო გეოლოგიის კათედრის 50 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო სესიის მოხსენებათა თეზისები, თბილისი, 2004, გვ. 71 - 72. 2004წ. ჰიდროგეოლოგიის და საინჟინრო გეოლოგიის თანამედროვე პრობლემები. .

უ. ზვიადაძე, ???. ქართლისა და კახეთის საირიგაციო მასივებზე მოწეულ ხილსა და ბოსტნეულში მძიმე ტოქსიკური ლითონების შემცველობის ანალიზი. სტუ, . წ. ჰიდროგეოლოგიის და საინჟინრო გეოლოგიის თანამედროვე პრობლემები.

ზ. გოგუა, გ.გოგუა, გ.ილურიძე. ქიმიური ბმების შესუსტება და მყარი სხეულების გაფართოების ახლებური ახსნა.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2002წ. სტუ 80-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი პროფესორ-მასწავლებელთა ღია სამეცნიერო ტექნიკური კონფერენციის მოხსენებათა თეზისები. გვ.115..

რ. ჭყოიძე, ნ. ბერიშვილი, რ. გიორგობიანი. ღერძსიმეტრიულ დატვირთვაზე მომუშავე მილების გაანგარიშება ჰუკის მარტივი კანონის გამოყენებით.. სტუ. სპროფ-მასწავლებლების ღია საიუბილეო სამეცნიენ.ტექნ. კონფერენცია. 2002წ. თეზისი.

თ. ბაციკაძე, ნ.მურღულია ჯ. ნიჟარაძე. ღია პროფილის თხელკედლიანი ღეროების შეზღუდული გრეხა დრეკად პლასტიკურ სტადიაში. სტუ-ს დაარსებიდან 90 წლისთავისადსმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომები I. 2012წ. .

ი. ჩხეიძე, ომარ ტომარაძე, ლალი ტოკაძე. შემთხვევითი შეცდომების ზემოქმედების პირობებში საზომი ინფორმაციის შეკუმშვის მეთოდების კვლევა კომპიუტერული ტექნოლოგიების საფუძველზე. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტი, საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია “მართვის ავტომატიზებული სისტემები და თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიები”. 2011წ. ISSN 1512-3979, №1(10), 2011, გვ. 271-274 .

რ. ჟღენტი, შ.ბაქანიძე, დ.მალაზონია. შენობა-ნაგებობათა კარკასების კონსტრუქციული გადაწყვეტის გავლენა მათ ტექნოლოგიურობაზე. სტუ-ს 73 ღია სამეცნიერ-ტექნიკური კონფერენცია.. წ. .

ი. გორჯოლაძე, ნ.გორჯოლაძე. ცხრილით მოცემული ორცვლადიან ფუნქციათა ნამრავლების ჯამის სახის მათემატიკური მოდელის კერძო შემთხვევა . სტუ–ს 80 წლისთვისადმი მიძღვნილი პროფესორ– მასწავლებელთა ღია საიუბილეო სამეცნიერო–ტექნიკური კონფერენცია.. 2002წ. ISSN 99928-902-4-X. გვ.213, თბილისი..

ი. გორჯოლაძე, ნ.გორჯოლაძე. ცხრილით მოცემული ორცვლადიანი ფუნქციის ანალიზური სახის დადგენის მათემატიკური მოდელების მეთოდი. . სტუ–ს 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი პროფესორ– მასწავლებელთა ღია საიუბილეო სამეცნიერო–ტექნიკური კონფერენცია. . 2002წ. ISSN 99928-902-4-X. გვ.214, თბილისი..

ი. გორჯოლაძე, ნ. გორჯოლაძე. ცხრილით მოცემული ორცვლადიანი ფუნქციის ერთცვლადიან ფუნქციათა ნამრავლების ჯამის სახის მათემტიკური მოდელი.. სტუ–ს 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი პროფესორ–მასწავლებელთა საიუბილეო სამეცნიერო–ტექნიკური კონფერენცია.. 2002წ. ISSN 99928-902-4-X, გვ. 213, თბილისი..

ზ. მელქაძე, ჯ.გახკიძე . ძიებანი სისხლის სამართლის პროცესში არსებული პრობლემების გადაწყვეტასთან დაკავშირებით. უნივერსიტეტთაშორისი საერთაშორის სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია - "ნარკოტიკების დეკრიმინალიზაციის თანმდევი სამართლებრივი და კრიმინოლოგიური პრობლემები. 2014წ. მასალები .

ლ. ქისიშვილი. წრფოვანი ზედაპირების გამოყენება მანქანათმშენებლობასა და სამშენებლო საქმეში. სტუდენტთა ღია საიუბილეო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია. 2002წ. \\\\\\\"ტექნიკური უნივერსიტეტი\\\\\\\" გვ. 26.