კონფერენციები / ადგილობრივი, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1164 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

თ. მათითაიშვილი, E. Elizbarashvili, I. Lagvilava. Polyazomethine Macrocycles As Precursors For Organic Nancontainers. Symposium on organic chemistry, Sighnaghi, Georgia. 2009წ. p. 39-41.

I. Lagvilava, E. Elizbarashvili, T. Matitaishvili.. Polyazomethine macrocycles as precursors for organic nancontainers.. Symposium on organic chemistry. Sighnagi, Teqhnical University of Georgia. 2009წ. 16 October, p. 39-41..

ზ. ლობჟანიძე, ე. კუხალაშვილი, Mamasaxlisi Julver, null. Prediction of the maximum discharges of major rivers in western georgia. International Symposium on FLOODS AND MODERN METHODS OF CONTROL MEASURES Dedicated to the 80th anniversary of the GWMI . 2009წ. 23-28 September, 336-341p. .

M. Taktakishvili, Z.U. Jabua A.V. Gigineishvili. Prepsrstion of SnSb2 films and influens of valence of an ion Sn on the optical proporties. . 2009წ. Abstracts of worshop: Material Science Days. Tbilisi, Georgia p.37.

. Pulsation flow with heat transfer. Problems of mechanics. International scientific journal. Tbilisi,№2(35), pp.72-77. 0წ. №2(35), pp.72-77.

ვ. მიქელაშვილი. Quantum dot nanostructures on III-V semiconductors by means of III group metal deposition and thermal treatment method. NANO-2010, GTU. 2010წ. .

ი. ნანაძე, ზ. კაკულია, მხეიძე ბ., სონღულაშვილი ა., კოპაძე მ., ღლონტი ლ.. Rational Use of Ajara-Trialeti Mineral Waters - One of the Reliable Ways to Resolve Social and Economic Problems of the Region. . ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2017წ. 3-rd International Scientific-Practical Conference on Up-to-date Problems of Geology, book of Abstracts .

M. Kopadze, მხეიძე ბ., კაკულია ზ., სონღულაშვილი ა., ნანაძე ი., ღლონტი ლ.. Rational Use of Ajara-Trialeti Mineral Waters _ One of the Reliable Ways to Resolve Social and Economic Problems or the Region.. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2017წ. 3-rd International Scientific-Practical Conference on Up-to-date Problems of Geology, book of Abstracts .

ზ. კაკულია, მხეიძე ბ., სონღულაშვილი ა., ნანაძე ი., კოპაძე მ., ღლონტი ლ.. Rational Use of Ajara-Trialeti Mineral Waters _ One of the Reliable Ways to Resolve Social and Economic Problems or the Region.. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2017წ. 3-rd International Scientific-Practical Conference on Up-to-date Problems of Geology, book of Abstracts,1-2 June, 2017 “Technikal University”.

ე. ბარათაშვილი. REGIONAL DIAGNOSTICS. Georgian Technical University. International Scientific Conference. Philiosophy and Synergy of Information: Sustainability and Security. . 2011წ. .

Г. Самсонадзе. RK- and ZD- Ω-groups . Georgian polytechnical institute. 1975წ. XIX Republican scientific-technical conference. Theses of reports, part.2, p.210 .

თ. დადიანი. sasamarTlo teq¬nikur eqspertizaSi informaciuli pro¬ce¬sebis avtoma¬ti¬za¬ciis mimarTulebis gansazRvra. . 2002წ. wlisTavi¬sad¬mi miZRvnili profe¬sor-maswavlebelTa Ria samecniero-teq-ni¬kuri konferenciis mox¬¬senebiTi "Tezi¬se¬bi", 2002w. gv.119.

K. Chkhikvadze, ნ. ჩლაიძე, ც. ცისკრელი, ლ. ქაჯაია. Seismic Assessment of a High-Rise Dual (frame-wall) Structural System RC Building (Abstract). საქართველოს მექანიკოსთა კავშირის კონფერენცია, თბილისი. 2010წ. .

ი. ბერძენიშვილი, ი. ბერძენიშვილი, M. Siradze. Selection of Microbial Carotenoids. Republic Conference of Young Scientist: Chemistry Today-2011. წ. Abstracts, p. 51-52.

ა. ბუქსიანიძე. Several isues about enhansihg the level of seismic resistance. Booc of extended abstracts, " First internacional conference on seismic safety problems of caucasus region population, cities and settents". 2008წ. .

ვ. მიქელაშვილი. Solar power semiconductor photoelectric converters. Open Sci.Tech. conference GTU. 2001წ. .

გ. ჩიტაიშვილი, ნ. ნოზაძე. SOME TASKS OF SYNTHESIS OF SPHERICAL FIVE_BAR HINGD RRRRT TYPE MECHANISM WITH TWO DEGREES OF FREEDOM. PROCEEDINGS OF MECHANICS 2016 The International Scientific. 2017წ. 10 გვ. ISSN 1512-0740 UDC 631; 534.

ა. ბუქსიანიძე, დ.ყიფიანი, ნ. თოდუა. Stabilit of thin- walled spatial Systems with Diascontinuous Pzametere. Internacional conference " Andvensed construction". Lithuania. 2008წ. .

ვ. მიქელაშვილი. Structural disorders of GaMnSb films and their influence on the abnormal Hall effect. photonics III, GTU. 2010წ. .

ე. ელერდაშვილი. Synthesis of electromechanical actuator of machine-tool on the assigned transient processes . Scientific and technical conferencece of young scientists and graduate students . 1994წ. Tbilisi, Theses of Reports, 36-37. .