კონფერენციები / ადგილობრივი, სტუ-ს მიერ მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1123 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ი. ნანაძე, ზ. კაკულია, მხეიძე ბ., სონღულაშვილი ა., კოპაძე მ., ღლონტი ლ.. Rational Use of Ajara-Trialeti Mineral Waters - One of the Reliable Ways to Resolve Social and Economic Problems of the Region. . ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2017წ. 3-rd International Scientific-Practical Conference on Up-to-date Problems of Geology, book of Abstracts .

M. Kopadze, მხეიძე ბ., კაკულია ზ., სონღულაშვილი ა., ნანაძე ი., ღლონტი ლ.. Rational Use of Ajara-Trialeti Mineral Waters _ One of the Reliable Ways to Resolve Social and Economic Problems or the Region.. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2017წ. 3-rd International Scientific-Practical Conference on Up-to-date Problems of Geology, book of Abstracts .

ზ. კაკულია, მხეიძე ბ., სონღულაშვილი ა., ნანაძე ი., კოპაძე მ., ღლონტი ლ.. Rational Use of Ajara-Trialeti Mineral Waters _ One of the Reliable Ways to Resolve Social and Economic Problems or the Region.. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2017წ. 3-rd International Scientific-Practical Conference on Up-to-date Problems of Geology, book of Abstracts,1-2 June, 2017 “Technikal University”.

ე. ბარათაშვილი. REGIONAL DIAGNOSTICS. Georgian Technical University. International Scientific Conference. Philiosophy and Synergy of Information: Sustainability and Security. . 2011წ. .

Г. Самсонадзе. RK- and ZD- Ω-groups . Georgian polytechnical institute. 1975წ. XIX Republican scientific-technical conference. Theses of reports, part.2, p.210 .

თ. დადიანი. sasamarTlo teq¬nikur eqspertizaSi informaciuli pro¬ce¬sebis avtoma¬ti¬za¬ciis mimarTulebis gansazRvra. . 2002წ. wlisTavi¬sad¬mi miZRvnili profe¬sor-maswavlebelTa Ria samecniero-teq-ni¬kuri konferenciis mox¬¬senebiTi "Tezi¬se¬bi", 2002w. gv.119.

K. Chkhikvadze, ნ. ჩლაიძე, ც. ცისკრელი, ლ. ქაჯაია. Seismic Assessment of a High-Rise Dual (frame-wall) Structural System RC Building (Abstract). საქართველოს მექანიკოსთა კავშირის კონფერენცია, თბილისი. 2010წ. .

ი. ბერძენიშვილი, ი. ბერძენიშვილი, M. Siradze. Selection of Microbial Carotenoids. Republic Conference of Young Scientist: Chemistry Today-2011. წ. Abstracts, p. 51-52.

ა. ბუქსიანიძე. Several isues about enhansihg the level of seismic resistance. Booc of extended abstracts, " First internacional conference on seismic safety problems of caucasus region population, cities and settents". 2008წ. .

ვ. მიქელაშვილი. Solar power semiconductor photoelectric converters. Open Sci.Tech. conference GTU. 2001წ. .

გ. ჩიტაიშვილი, ნ. ნოზაძე. SOME TASKS OF SYNTHESIS OF SPHERICAL FIVE_BAR HINGD RRRRT TYPE MECHANISM WITH TWO DEGREES OF FREEDOM. PROCEEDINGS OF MECHANICS 2016 The International Scientific. 2017წ. 10 გვ. ISSN 1512-0740 UDC 631; 534.

ა. ბუქსიანიძე, დ.ყიფიანი, ნ. თოდუა. Stabilit of thin- walled spatial Systems with Diascontinuous Pzametere. Internacional conference " Andvensed construction". Lithuania. 2008წ. .

ვ. მიქელაშვილი. Structural disorders of GaMnSb films and their influence on the abnormal Hall effect. photonics III, GTU. 2010წ. .

ე. ელერდაშვილი. Synthesis of electromechanical actuator of machine-tool on the assigned transient processes . Scientific and technical conferencece of young scientists and graduate students . 1994წ. Tbilisi, Theses of Reports, 36-37. .

ვ. მიქელაშვილი. synthesis of magnetic nanofluids and perspectives in medical application . The physical methods in medicine, GTU. 2011წ. .

ე. ელერდაშვილი. Synthesis of the controlling influence of power action on the mechanical system with elastic and viscous links. Scientific and technical conference of professors and instructors dedicated to 75 anniversary of the technical university of Georgia. 1997წ. Tbilisi, Theses of Reports. p.167 .

ე. ელერდაშვილი. Synthesis of the parameters of the machine-tool electromechanical servomechanism with elastic mechanical elements. Scientific and technical conference of professors and instructors dedicated to 75 anniversary of the technical university of Georgia. 1007წ. Tbilisi, Theses of Reports. pp. 167-168. .

ე. ელერდაშვილი. Synthesis of the servomechanisms with transient links. Scientific and technical conference of professors and instructors dedicated to 75 anniversary of the technical university of Georgia. 1997წ. Tbilisi, Theses of Reports. p.166..

რ. კლდიაშვილი, T.Tsivtsivadze, M.Chigogidze,R. Skhiladze, G.Sulakvelidze.. Synthesis phsiochemical properties and biological activity of new organic sulfur containing organic ligands . 2-nd International Conference on organic chemistry:" Advances in in Heterocyclic Chemistry". 2011წ. Tbilisi, page:245-246.

R. Ruxadze. T. Burchuladze. Fourier Method in Three-Dimensional Boundary-Contact Dynamic Problems of the Cuple-Stress Elasticity Theory.. აკად. ი. ვეკუას დაბადების 90 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სიმპოზიუმი. დიფერენციალური განტოლებები და მათემატიკური ფიზიკა, თბილისი, 21–25 ივნისი. 1997წ. Book of Abstracts, p. 115.