კონფერენციები / ადგილობრივი, სხვა

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები:

ლ. ჯიქიძე, ვ. ცუცქირიძე. Нестационарная задача МГД-течения проводящей жидкости между двумя вращающимися бесконечными пористыми дисками при переменной электропроводности. საქართველოს მათემატიკოსთა მეხუთე ყრილობა. ბათუმი–ქუთაისი. 2009წ. .

ნ. შავლაყაძე. About contact problems of elasticity theory.. Conference of Georgian Mechanical Union. TSU. 2010წ. .

L. Jikidze, V. Tsutskiridze. Approximate method of the simultaneous rotation problem of the porous plate and fluid with account of magnetic field and heat transfer in case of variable electroconductivity. Ilia Vekua Institute of Aplplied Mathematics(VIAM) .II ANNUAL MEETING OF THE GEORGIAN MECHANICAL UNION (Dedicated to the 105th Birthday Anniversary of Ilia Vekua). 2011წ. BOOK OF ABSTRACTS, pp.23,88.

Z. Tsitskishvili, Tsitskishvili A., Tsitskishvili R.. On the constuction of solutions of the spatial axially symmetric stationary problem with partially unkown boundaries problems of the theory of jet flows. Seminar of I. Vekua Institute of Applied Mathematics REPORTS vol. 34. 2008წ. .

Z. Tsitskishvili, Tsitskishvili A., Tsitskishvili R.. On the solution of Spatial Axi-Symmetric with Partially Unknown Boundaries problems of the theory of jet flows. Fifth congress of mathematicians of Georgian abstracts of contributed talks. Batumi/ Kutaisi. 2009წ. .

V. Tsutskiridze, L. Jikidze. On the unsteady motion of a viscous hydromagnetic fluid contained between rotating coaxial cylinders of finite length . Ilia Vekua Institute of Aplplied Mathematics(VIAM) . 2008წ. Enlarged Sessions of The Seminar of I.VEKUA Institute of Applied Mathematics(VIAM).Tbilisi, 22-25 April.

თ. ლომინაძე. Paleobiogeographical zoning of the Early Jurassic marine basins of the Caucasus by ammonites . The Intern. Sci. Conf.: “Problems of Geology of the Caucasus”.A.Janelidze .Institute of Geology. Tbilisi, . წ. p.101-103.

L. Jikidze, V. Tsutskiridze. Pulsation flow with heat transfer. Ilia Vekua Institute of Aplplied Mathematics(VIAM) .. 2009წ. Enlarged Session of The Seminar of I.VEKUA Institute of Applied Mathematics (Geo) Tbilisi .

ნ. რურუა. R≥300მ რადიუსიან მრუდებში ახალი ქართული რკინაბეტონის შპალების გამოყენების მიზანშეწონილობის ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთება . სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის “საქართველოს რკინიგზის განვითარების თანამედროვე პრობლემები”. 2004წ. მოხსენებათა თეზისები, თბილისი, 17 დეკემბერი 2004. -გვ.15..

N. Shavlakadze. The boundary-contact problem Electroelasticity for piezo-electric matherial with inclusion. II Annual Meeting of the Georgian Mechanical Union. 2011წ. Book of Abstracts.

L. Jikidze, V. Tsutskiridze. The steady MHD-flow conductive fluid in the neighbourhood of an infinite porous plate at simultaneous rotation of a plate and fluid with strong magnetic field. I.VEKUA Institute of Applied Mathematics (VIAM). 2008წ. Enlarged Session of The Seminar of I.VEKUA Institute of Applied Mathematics (Geo) Tbilisi.

L. Kekelishvili. Waus of reducing freshet prcesses by the technilogy of antierosional irrigation. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი. 2009წ. წყალდიდობები და მასთან ბრძოლის თანამედროვე მეთოდები. შრომათა კრებული გვ.383-387.

გ. მაღალაშვილი. Основные черты минерагении Грузии. საქართველოს საქართველოს ალ. ჯანელიძის გეოლოგიური ინსტიტუტი. წ. გვ. 743-749.

გ. გავარდაშვილი. Разработка схем расположения противоселевых сооружений на горных реках. . Труды института Грузгидроэкологи АН Грузии. წ. Труды международной конф-еренции по теме эрозионно-селевые явления и некоторые смежные проблемы. с.с. 33 – 39. .

ი. წერეთელი, Тодриа В.А.. Стратиграфическое значение ископаемых остатков из среднемезозойских образований с.Цеси на фоне истории геологического развития региона . პალეობიოლოგიის ინსტ.სმეცნ. სესია. წ. გვ.7-9.

ლ. ჯიქიძე, ვ. ცუცქირიძე. Теплообмен в кальцевом МГД-канале при конечных значениях магнитного числа Рейнольдса. საქართველოს მათემატიკოსთა მეხუთე ყრილობა. ბათუმი–ქუთაისი. 2009წ. .

ლ. იტრიაშვილი, მ.შავლაყაძე, ქ.დადიანი, ხ.კიკნაძე. ახალი, ეკოლოგიურად სუფთა მრავალმიზნობრივი კომპოზიტების და არატრადიციული მრავალფუნქციონალური მასალების დამზადების და გამოყენების ტექნოლოგიები.. . წ. ”გამოყენებითი ქიმიისა და ტექნოლოგიების თანამედროვე მიღწევები”. გვ.98-102..

მ. შავლაყაძე, ქ.დადიანი, ხ.კიკნაძე. ახალი, ეკოლოგიურად სუფთა, მრავალმიზნობრივი კომპოზიტების, არატრადიციული მრავალფუნქციონალური მასალების და მათი დამზადების და გამოყენების ტექნოლოგიები.. “გამოყენებითი ქიმიისა და ტექნოლოგიების თანამედროვე მიღწევები“საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. წ. რესპუბლიკური სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის მასალები. 95-98.

ლ. ჯიქიძე, ვ. ცუცქირიძე. გამტარ სითხეში უსასრულო ფოროვანი ფირფიტის ბრუნვის არასტაციონარული ამოცანის ამოხსნის მიახლოებითი მეთოდი მაგნიტური ველისა და სითბოგადაცემის გათვალისწინებით ცვლადი ელექტროგამტარებლობის შემთხვევაში. ილია ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტი. 2011წ. ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ილია ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტის სემინარის XXV გაფართოებული სხდომები.

ლ. ხვედელიძე. განათლების რეფორმის შინაარსის განხილვა - პოლიტიკა, სტრატეგია, მართვა. სემინარი განათლების რეფორმის შესახებ. ფონდი "ჰორიზონტი". 29-30 ივლისი. . 2002წ. .