კონფერენციები / ადგილობრივი, სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1527 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

L. Shavliashvili, G.Kordzakhia, G.Kuchava. Lend resources research outputs in Georgia. International Conference “Applied Eco-logy: Problems, innovations”; Proceedings ICAE-2015; Tbilisi. 2015წ. p.96-100.

ა. ჭანიშვილი, გ. პეტრიაშვილი, გ. ჭილაია. Light induced effects in absorbing cholesterics. Conferences on Modern Problems of Computer Science. 2000წ. p.15. .

Z. Kvatadze, Shervashidze T. Limiting properties of the Nonparametric of a Density Function Constructed by means of conditionally Independent Observations from the Keilson-Woshart Class, Estimation. XXX Enlanged Sessions of the Seminar of Ilia Vekua Institute of applied Mathematics (VIAM), of Ivane Javakhishvili. Tbilisi (TSU) April 20-22. 2016წ. .

Г. Самсонадзе. Local property of commytative groups objects . . 1981წ. IX Republican conference of mathematicians of Georgia. Batumi. Theses of reports, p.202 .

Г. Самсонадзе. Locality of RK- and ZD- objects of a category . . 1983წ. X Republican conference of mathematicians of Georgia.Telavii. Theses of reports, p.132-133.

რ. გრიგოლია. lokalurad sasruli monadikuri MV-algebrebi. 2014, ianvari iv. javaxiSvilis Tbilisis saxelmwifo universiteti. 2014წ. .

ნ. რაჭველიშვილი. manganumSemcveli minanqrebis Sedgenilobis gavlena uTixo Slikebis reologiur Tvisebebze.. saerTaSoriso samecnierpraqtikuli konferenciis Sromebi `inovaciuri teqnologiebi da Tanamedrove masalebi~. 2013წ. quTaisis Sromebis krebuli gv. 138-140, ISSN #378-9941-417-68-9.

ბ. სურგულაძე, გ.ფარცხალაძე, გ.ჩავლეიშვილი. Marrie Curie's International Research Staff Exchange Scheme (IRSES) IN THE 7TH European Frame Work Program. "On the Stability of rods made from Idealized Elastic-plastic Material." PROCEEDINGS of the International Conference Lie Groups,Differential Equations and Geometry .. 2013წ. Batumi .

ბ. სურგულაძე, გ.ჩავლეიშვილი, ი.ფარცხალაძე. Marrie Curie's International Research Staff Exchange Scheme (IRSES) IN THE 7TH European Frame Work Program. "dDetermining the value of critical Stresses of Centrally Compresser Roads in the Elastic-Plastic Working Area of the Material" PROCEEDINGS of the International Conference LIE GROUPS,Differential Equations and Geometry. 2013წ. Batumi .

I. Samkharadze, T. Davitashvili, G. Gubelidze, A.Papukashvili. Mathematical modeling of leak detection in branched main gas pipelines. International conference on Mathematical Modelling of Environment Pollution Problems and Assessment of Risk Factors, Tbilisi, Georgia. 2011წ. .

თ. დავითაშვილი. Mathematical modelling of liquid phase origination in the main gas pipelines. II ANNUAL MEETING OF THE GEORGIAN MECHANICAL UNION, Dedicated to 105th Birthday Anniversary of Ilia Vekua. წ. Tbilisi, Georgia,15-17 December, 2011.

O. Namicheishvili, A. Prangishvili, J. Gogiashvili, M. Ramazashvili. Mathematical Theory of the Binary Sensors Dependability. Georgian Mechanical Union. II Annual Meeting of the Georgian Mechanical Union. Dedicated to the 105th Birthday Anniversary of Ilia Vekua (23.IV.1907-2.XII.1977), 15-17 December, 2011, Tbilisi, Georgia. 2011წ. Book of Abstracts, Tbilisi: Tbilisi University Press, ISSN 2233-355X, P.36-37..

T. Tsintsadze, M. Tsintsadze, N. Kilasonia, N. Gegeshidze, T. Giorgadze, J. Kereselidze. Metal coordination com pounds with hydrazones of atomatic and hetero cyclic hydrazydes. . 2007წ. Republic Scientific Coordinating snd Consultind Center on Nontraditional Materias of the Chemical Society of Georgia Conference “Compounds & Materials with Specific Properties” (With international invitation)CMSP TSU Tbilisi P.43.

თ. გიორგაძე, M.Tsintsadze,N.Kilasonia, N.Gegeshidze, T.Tsintsadze, I.Gvelesiani, J.Kereselidze. Metal coordination compounds with hy drazones of atoma tic and heterocyclic hydrazydes . Republic Scientific Coordinating snd Consultind Center on Nontraditional Materias of the Chemical Society of Georgia Confe rence“Compounds & Materials with Specific Propert ies”(With interna tional invitation)CMSPTSU. 2007წ. P.43. Tbilisi, .

ს. ხარიბეგაშვილი, O. Jokhadze. Mixed problems for some class of integro-differential equations of parabolic type . Conference of Andrea Razmadze Mathematical Institute, Tbilisi, Georgia. 2015წ. .

რ. გრიგოლია, ა. დი ნოლა. monadikuri MV-algebre-bis topologiuri sivrceebi. 2016, 26-28 ianvari iv. javaxiSvilis Tbilisis saxelmwifo universiteti. 2016წ. .

ა. ჭანიშვილი, გ. პეტრიაშვილი, გ. ჭილაია. mzis ultraiisferi gamosxivebisadmi mgrZnobiare Txevadkristaluri qolesteruli struqturebi. kompiuterul mecnierebaTa fundamenturi da gamoyenebiTi problemebi. 2002წ. .

თ. ხმელიძე, D.Nikabadze, M.Nikoladze. Nano Lumber,innovative construction material of the 21 century. 3rd International Conference "Nanotechnologies",Tbilisi. 2014წ. Tbilisi Georgia Nano2014.

I. Metreveli, L. Targamadze. NATURAL GEORGIAN RAW VITAMIN COMPLEXES. DEVELOPMENT F TECHNOLOGY. The Conference is Dedicated to the 60th Anniversary of R.Agladze Institute of Inorganic Chemistry And Electrochemistry. MODERN RESEARCHES AND PROSPECTS OF THEIR USE IN CHEMISTRY, CHEMICAL ENGINEERING AND RELATED FIELDS. 2016წ. international scientific conference, september 21-23, ureki, georgia.

ბ. მამფორია. Naturalness of Definition of the Generalized Stochastic Integral in a Banach Space. Seminar of I. Vekua Institute of Applied Mathematics. წ. Vol.34.